ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ

Ακατάσχετο το οικονομικό βοήθημα και επίδομα πληγέντων από θεομηνίες


Με τροπολογία στο υπό συζήτηση στη Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται  ακατάσχετο και χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, το οικονομικό βοήθημα και επίδομα πληγέντων από θεομηνίες.

Η τροπολογία αφοράει τη «μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».