ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ακύρωση δυο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας …


Ακύρωση δυο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας μετά την προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης «Ολυμπια Φως» του Γιώργου Αηδόνη.

Ακύρωση δυο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας, «ως μη νόμιμα ληφθείσες, αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μετά την προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης «Ολυμπια Φως» του Γιώργου Αηδόνη.

Όπως αναφέρει στην απόφασή της η Αποκεντρωμένη:

 «…τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας υπάγεται στην κατηγορία των Δήμων με πληθυσμό από 5.000 έως 20.000 κατοίκους. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις και επομένως μπορούν να ορισθούν έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων οι δύο δικαιούνται αντιμισθία.

Επειδή, στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Π. 5934 ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μαρούντας Νικόλαος, αναφέρεται ως Αντιδήμαρχος-εισηγητής, ενώ σύμφωνα με την απόφαση 133/07-06-2017 του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας »Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» στον εν λόγω Δημοτικό Σύμβουλο έχουν νομίμως ανατεθεί αρμοδιότητες ως Δημοτικού Συμβούλου της Πλειοψηφίας (σύμφωνα με το άρθρο 88 του 3463/2006 Εξουσιοδότηση Υπογραφών) και απλά αποκαλείται Αντιδήμαρχος» και δεν ορίζεται για να έχει το δικαίωμα εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκ τούτου οι εν λόγω κρινόμενες αποφάσεις αντίκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010<<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>>(Α΄ 87)» , όπως αυτές αναλύονται πιο πάνω και συνεπώς υπάρχει λόγος ακυρότητας αυτών.

Επειδή, με τις κρινόμενες αποφάσεις γίνεται παράβαση νόμου και ως εκ τούτου υπάρχει λόγος ακυρότητας αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε τις υπ’ αριθμ. 137 και 138 /2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ως μη νόμιμα ληφθείσες, για τους λόγους που αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσας».

Στην επίσημη ανακοίνωση της παράταξης, αναφέρεται χαρακτηριστικά τα παρακάτω: «…Στην ημερήσια διάταξη μπήκαν πάλι τα θέματα των ακυρωθέντων αποφάσεων ως επανάληψη. Τώρα τι είδους επανάληψη ήταν αυτή, για να τα εμπεδώσουμε; Δεν είχαν το κουράγιο να πουν την αλήθεια. Επέλεξαν να τα εισηγηθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και όχι ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Μαρούντας για να ξεγελάσει και να αποκρύψει την αλήθεια από το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι πίστεψαν. Φυσικά η επανάληψη δεν ήταν επανάληψη αλλά ήταν υποχρεωμένοι νομικά για την αποκατάσταση της νομιμότητας, επειδή είχαν ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη 3 μέρες νωρίτερα.

Μάλιστα στις αιτιολογημένες ενστάσεις και στα δικαιολογημένα ερωτήματα που ετέθησαν για την εκ νέου εισαγωγή των θεμάτων από το επικεφαλής της παράταξής μας Γιώργο Αηδόνη ο Δήμαρχος κος Κοτζάς προτίμησε να <<πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα>> ανεβάζοντας τους τόνους προκαλώντας ένταση με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου .Υπάρχουν οι ενστάσεις όλης της παράταξης για την αποπροσανατολιστική μεθόδευση των θεμάτων της <<επανάληψης>>. Ο δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Μπενέτσης της παράταξης μας κατέθεσε γραπτή δήλωση με την οποία αιτιολογούσε τη θέση του να μην συμμετέχει σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.

Δήμαρχε μπορείς να λες ότι θέλεις και να τους αποκαλείς όπως θέλεις δικαίωμά σου. Αυτό έπραξες και στην τελετή της Ολυμπιακής Φλόγας, αποκαλώντας τον πρώην βασιλιά Μεγαλειότατο, έχοντας τηλεοπτικό κοινό εκατομμυρίων λόγω του λαμπρού γεγονότος.

Δήμαρχε όλοι πρέπει να κρινόμαστε για τα λεγόμενα μας.

Δεν μπορείς όμως να παρανομείς για να είσαι σύμφωνος με τα λεγόμενα σου και τις επιθυμίες σου στις διαδικασίες και στα όργανα του Δήμου».