• ΗΛΕΙΑ
  • Αλέξης Καστρινός: ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 5

Αλέξης Καστρινός: ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 5

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 5

  <<Επισκευή – Ενίσχυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Δ.Κ. Γαστούνης Δήμου Πηνειού>> π/υ: 1.050.000€

Στις 05-04-2018 συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας για το 2ου Δημοτικό Σχολείο από τους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πηνειού μετά τις καθαιρέσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εργασιών  του έργου <<Συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Πηνειού>> όπου διαπιστώθηκαν βλάβες .

Στις 11-04-2018 με έγγραφο μου ζητήθηκε ο έλεγχος του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πηνειού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Στις 16-04-2018 (αρ. πρωτ.. 3314)  με έγγραφο ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να μας γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμές σχολικές κτιριακές υποδομές εντός της Δ.Κ. Γαστούνης προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του 2ου Δημοτικού Σχολείου λόγω εργασιών επισκευής του.

Στις 24-04-2018 (αρ. πρωτ. 3758) μας κοινοποιήθηκε έκθεση αυτοψίας των τεχνικών   από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε που πραγματοποίησαν στις 11-04-2018.

Στις 24-04-2018 με Απόφαση Δημάρχου  (215/2018) αποφασίζεται η μεταστέγαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου στο Γυμνάσιο Γαστούνης.

Στις  30-04-2018 συντάσσεται  Τεχνικό Δελτίο για το έργο  <<Επισκευή – Ενίσχυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Γαστούνης>>  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πηνειού και υποβάλλεται αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ΄ αρ.πρωτ. 3937/30-04-2018 έγγραφό μου.

Στις 22-05-2018 υπογράφεται σύμβαση Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Εργαστηριακών Αντοχής των δομικών στοιχείων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Στις  24-05-2018 με απόφαση Υπουργού Εσωτερικών  έχουμε ένταξη χρηματοδότησης 350.000€ από ΣΑΕ055 (ΑΔΑ: 67Φ7465ΧΘ7-ΞΦΠ).

Στις 27-07-2018 μας υποβάλλονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Στις 24-08-2018 με απόφαση Υπουργού έχουμε συμπληρωματική ένταξη χρηματοδότησης μετά από νέο αίτημά μας,  200.000€ από ΣΑΕ055 (ΑΔΑ: Ω2ΚΘ465ΧΘ7-Κ73).

Στις  27-02-2019 υποβάλλεται  νέο συμπληρωματικό αίτημα  στο Υπουργείο Εσωτερικών  για επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να καλυφθεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός του έργου.

Στις 28-03-2019 με απόφαση Υπουργού έχουμε συμπληρωματική ένταξη χρηματοδότησης μετά από το νέο αίτημά μας,  330.000€ από ΣΑΕ055 όπου η Συνολική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών διαμορφώνεται στις 880.000€ και ο Δήμος προχώρησε την κάλυψη  του υπόλοιπου ποσού μέχρι το 1.050.000€ που απαιτούσαν οι εργασίες του έργου.

Στις 05-04-2019 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή και προχώρησε σε απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού και έγκρισης Όρων Διακήρυξης  του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> Π/Υ 1.050.000€.

Στις 11-04-2019 (αρ. πρωτ.3595) υπογράφηκε η Προκήρυξη του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 10-05-2019.

Στις 10-05-2019 πραγματοποιείται η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων Οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> και το Πρακτικό της διαγωνιστικής διαδικασίας ολοκληρώνεται στις 14-05-2019 και αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή.

Στις 14-05-2019 η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για πρόσκληση υποβολής αιτιολόγησης από τον προσωρινό Ανάδοχο του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> προκειμένου να διασφαλίσει την κατασκευή του έργου.

Στις  16-05-2019 με ειδική πρόσκληση καλείται ο προσωρινός ανάδοχος του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> για την υποβολή αιτιολόγησης της Οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4412/2016 του έργου .

Στις  28-05-2019 υποβάλλεται αιτιολόγηση από τον προσωρινό Ανάδοχο.

Στις  03-06-2019 με έγγραφό μου καλείται η Ε.Δ.  να προχωρήσει σε έλεγχο της υποβληθείσας αιτιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> .

Στις  22-07-2019 με έγγραφό της  πρ.  Δημάρχου κ. Κοντούλη επίσης   καλείται η Ε.Δ. να προχωρήσει σε έλεγχο της υποβληθείσας αιτιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 06-08-2019 (αρ. πρωτ. 7919) με έγγραφο της Δ/νσης Τ. Υ. διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και το πρακτικό Ι του διαγωνισμού του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 06-08-2019 η Οικονομική Επιτροπή προχωρά σε έγκριση της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, του Πρακτικού Ι και ανακηρύσσει την δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας  με 46,93% ποσοστό έκπτωσης του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 08-08-2019 κοινοποιείται η υπ’ αρ. 114/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής στους  συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 16-08-2019 υποβάλλεται Προδικαστική προσφυγή από τον πρώτο μειοδότη του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> προς την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατόπιν και παροτρύνσεων μετά από δηλώσεις της παρούσας Δημοτικής Αρχής στο τοπικό τύπο , όπου τον Σεπτέμβριο του 2019 εξετάζεται από την ΑΕΠΠ και απορρίπτεται.

Εξασφαλίσαμε την κατασκευή  άλλου ένα έργου ξεπερνώντας τις ανυπέρβλητες δυσκολίες του καθώς  ΚΑΙ την ένταξή του   σε χρηματοδότηση, με δρομολογημένες όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  5 ΜΗΝΕΣ  ΘΗΤΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ  ΜΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΠΙΜΟΝΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ.

Σας αφήσαμε τεράστια παρακαταθήκη μελετών , έργων και χρηματοδοτήσεων.

Αν πραγματικά επιθυμείτε να μιλήσετε για προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής καλό είναι λοιπόν να εξασφαλίσετε νέες μελέτες, νέες χρηματοδοτήσεις και νέα έργα. Αναμένουμε.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ

πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και αυτό των αστοχιών  της σημερινής δημοτικής αρχής

‘ΗΛΙΔΑ- Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ’ Ουτοπία η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Αμαλιάδας Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και …

Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! – «Προστατεύστε τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο!!!»

«ΗΛΙΔΑ – Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Υπ. Δήμαρχος Ήλιδας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! Το θέμα της …

Από τους πολίτες με Δήμο ισχυρό-συγκροτημένο για τους πολίτες!…(βίντεο)

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΤ TV Από …

Παρατηρεί μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του ΓΟΕΒ από κάποιους ΤΟΕΒ, με τις ευλογίες της Περιφέρειας

Διαβάζοντας  κανείς  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο  για  τη  σύσκεψη  που αφορά στα προβλήματα της άρδευσης στη ζώνη Αλφειού, παρατηρεί …

Χαρίζονται χρέη σε πυρόπληκτους της Ηλείας

Tο υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε χθες ότι ύστερα από πολύμηνη, εντατική δουλειά, κλείνει – με τη δημοσίευση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων …

Ο βασιλιάς… είναι γυμνός! – Η παράταξη Λυμπέρη… πιο ανίσχυρη από ποτέ!

Ένας… «Πηνειώτικος καυγάς», όπως τον χαρακτήρισε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κράλλης, απέδειξε για μια ακόμα φορά στην …

  • ΗΛΕΙΑ
  • Αλέξης Καστρινός: ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 5

Αλέξης Καστρινός: ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 5

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 5

  <<Επισκευή – Ενίσχυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Δ.Κ. Γαστούνης Δήμου Πηνειού>> π/υ: 1.050.000€

Στις 05-04-2018 συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας για το 2ου Δημοτικό Σχολείο από τους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πηνειού μετά τις καθαιρέσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εργασιών  του έργου <<Συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Πηνειού>> όπου διαπιστώθηκαν βλάβες .

Στις 11-04-2018 με έγγραφο μου ζητήθηκε ο έλεγχος του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πηνειού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Στις 16-04-2018 (αρ. πρωτ.. 3314)  με έγγραφο ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να μας γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμές σχολικές κτιριακές υποδομές εντός της Δ.Κ. Γαστούνης προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του 2ου Δημοτικού Σχολείου λόγω εργασιών επισκευής του.

Στις 24-04-2018 (αρ. πρωτ. 3758) μας κοινοποιήθηκε έκθεση αυτοψίας των τεχνικών   από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε που πραγματοποίησαν στις 11-04-2018.

Στις 24-04-2018 με Απόφαση Δημάρχου  (215/2018) αποφασίζεται η μεταστέγαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου στο Γυμνάσιο Γαστούνης.

Στις  30-04-2018 συντάσσεται  Τεχνικό Δελτίο για το έργο  <<Επισκευή – Ενίσχυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Γαστούνης>>  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πηνειού και υποβάλλεται αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ΄ αρ.πρωτ. 3937/30-04-2018 έγγραφό μου.

Στις 22-05-2018 υπογράφεται σύμβαση Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Εργαστηριακών Αντοχής των δομικών στοιχείων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Στις  24-05-2018 με απόφαση Υπουργού Εσωτερικών  έχουμε ένταξη χρηματοδότησης 350.000€ από ΣΑΕ055 (ΑΔΑ: 67Φ7465ΧΘ7-ΞΦΠ).

Στις 27-07-2018 μας υποβάλλονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Στις 24-08-2018 με απόφαση Υπουργού έχουμε συμπληρωματική ένταξη χρηματοδότησης μετά από νέο αίτημά μας,  200.000€ από ΣΑΕ055 (ΑΔΑ: Ω2ΚΘ465ΧΘ7-Κ73).

Στις  27-02-2019 υποβάλλεται  νέο συμπληρωματικό αίτημα  στο Υπουργείο Εσωτερικών  για επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να καλυφθεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός του έργου.

Στις 28-03-2019 με απόφαση Υπουργού έχουμε συμπληρωματική ένταξη χρηματοδότησης μετά από το νέο αίτημά μας,  330.000€ από ΣΑΕ055 όπου η Συνολική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών διαμορφώνεται στις 880.000€ και ο Δήμος προχώρησε την κάλυψη  του υπόλοιπου ποσού μέχρι το 1.050.000€ που απαιτούσαν οι εργασίες του έργου.

Στις 05-04-2019 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή και προχώρησε σε απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού και έγκρισης Όρων Διακήρυξης  του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> Π/Υ 1.050.000€.

Στις 11-04-2019 (αρ. πρωτ.3595) υπογράφηκε η Προκήρυξη του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 10-05-2019.

Στις 10-05-2019 πραγματοποιείται η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων Οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> και το Πρακτικό της διαγωνιστικής διαδικασίας ολοκληρώνεται στις 14-05-2019 και αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή.

Στις 14-05-2019 η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για πρόσκληση υποβολής αιτιολόγησης από τον προσωρινό Ανάδοχο του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> προκειμένου να διασφαλίσει την κατασκευή του έργου.

Στις  16-05-2019 με ειδική πρόσκληση καλείται ο προσωρινός ανάδοχος του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> για την υποβολή αιτιολόγησης της Οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4412/2016 του έργου .

Στις  28-05-2019 υποβάλλεται αιτιολόγηση από τον προσωρινό Ανάδοχο.

Στις  03-06-2019 με έγγραφό μου καλείται η Ε.Δ.  να προχωρήσει σε έλεγχο της υποβληθείσας αιτιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> .

Στις  22-07-2019 με έγγραφό της  πρ.  Δημάρχου κ. Κοντούλη επίσης   καλείται η Ε.Δ. να προχωρήσει σε έλεγχο της υποβληθείσας αιτιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 06-08-2019 (αρ. πρωτ. 7919) με έγγραφο της Δ/νσης Τ. Υ. διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και το πρακτικό Ι του διαγωνισμού του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 06-08-2019 η Οικονομική Επιτροπή προχωρά σε έγκριση της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, του Πρακτικού Ι και ανακηρύσσει την δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας  με 46,93% ποσοστό έκπτωσης του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 08-08-2019 κοινοποιείται η υπ’ αρ. 114/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής στους  συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>.

Στις 16-08-2019 υποβάλλεται Προδικαστική προσφυγή από τον πρώτο μειοδότη του Διαγωνισμού του έργου <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>> προς την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατόπιν και παροτρύνσεων μετά από δηλώσεις της παρούσας Δημοτικής Αρχής στο τοπικό τύπο , όπου τον Σεπτέμβριο του 2019 εξετάζεται από την ΑΕΠΠ και απορρίπτεται.

Εξασφαλίσαμε την κατασκευή  άλλου ένα έργου ξεπερνώντας τις ανυπέρβλητες δυσκολίες του καθώς  ΚΑΙ την ένταξή του   σε χρηματοδότηση, με δρομολογημένες όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  5 ΜΗΝΕΣ  ΘΗΤΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ  ΜΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΠΙΜΟΝΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ.

Σας αφήσαμε τεράστια παρακαταθήκη μελετών , έργων και χρηματοδοτήσεων.

Αν πραγματικά επιθυμείτε να μιλήσετε για προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής καλό είναι λοιπόν να εξασφαλίσετε νέες μελέτες, νέες χρηματοδοτήσεις και νέα έργα. Αναμένουμε.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ

πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και αυτό των αστοχιών  της σημερινής δημοτικής αρχής

‘ΗΛΙΔΑ- Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ’ Ουτοπία η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Αμαλιάδας Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και …

Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! – «Προστατεύστε τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο!!!»

«ΗΛΙΔΑ – Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Υπ. Δήμαρχος Ήλιδας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! Το θέμα της …

Από τους πολίτες με Δήμο ισχυρό-συγκροτημένο για τους πολίτες!…(βίντεο)

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΤ TV Από …

Παρατηρεί μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του ΓΟΕΒ από κάποιους ΤΟΕΒ, με τις ευλογίες της Περιφέρειας

Διαβάζοντας  κανείς  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο  για  τη  σύσκεψη  που αφορά στα προβλήματα της άρδευσης στη ζώνη Αλφειού, παρατηρεί …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων