• ΗΛΕΙΑ
  • Αναισθησιολόγο και Καρδιολόγο με «μπλοκάκι» αναζητά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Αναισθησιολόγο και Καρδιολόγο με «μπλοκάκι» αναζητά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας και Καρδιολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι), προχωρά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Αναλυτικότερα, η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά σε έναν Αναισθησιολόγο και έναν Καρδιολόγο με βαθμό Επιμελητή Β και χρονική διάρκεια έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020.

 

Α. Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων απαιτείται οι υποψήφιες/οι να έχουν:

α) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για τη εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

ε) Να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες, έπειτα από τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

στ) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

 

Β. Ωράριο απασχόλησης: Τακτικό καθημερινό ωράριο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή με τη δυνατότητα συμμετοχής στις εφημερίες του νοσοκομείου.

 

Γ. Αμοιβή: 2.000 ευρώ μηνιαίως. Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για τη συμμετοχή του ιατρού στις εφημερίες του νοσοκομείου θα αμείβεται με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄.

 

Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση- δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.

γ) Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

δ) Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

ε) Φωτοαντίγραφο της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

στ) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

ζ) Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών

αυτών.

η) Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωσης νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, ή οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

 

Ε. Η αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με απόδειξη στην διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 128

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΤΚ 27200

 

ΣΤ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24-08-2020 ώρα και λήγει στις 31-08-2020. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό

της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

 

Ζ. Η επιλογή θα γίνει από τη Διοίκηση της Ν.Μ. Αμαλιάδας.

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A4%CE%A74690%CE%92%CE%A0-8%CE%924?inline=true

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Δημοσκόπηση «Ilia.news»: «Καταστροφική» η μέχρι στιγμής θητεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ηλεία

Έκλεισε η δημοσκόπηση του «Ilia.news» με θέμα το πως αξιολογούν οι κάτοικοι της Ηλείας τη μέχρι στιγμής τη θητεία της …

Όλοι στην Πανηλειακή απεργία!  

Πανηλειακή απεργία έχουν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους …

Στην τελική ευθεία οι έρευνες για τη δολοφονία του 68χρονου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τις αρχές της επόμενης αναμένονται νεότερα στοιχεία που ίσως «φωτίσουν» περισσότερο τις συνθήκες αλλά …

Επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το θανατηφόρο τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το …

  • ΗΛΕΙΑ
  • Αναισθησιολόγο και Καρδιολόγο με «μπλοκάκι» αναζητά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Αναισθησιολόγο και Καρδιολόγο με «μπλοκάκι» αναζητά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας και Καρδιολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι), προχωρά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Αναλυτικότερα, η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά σε έναν Αναισθησιολόγο και έναν Καρδιολόγο με βαθμό Επιμελητή Β και χρονική διάρκεια έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020.

 

Α. Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων απαιτείται οι υποψήφιες/οι να έχουν:

α) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για τη εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

ε) Να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες, έπειτα από τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

στ) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

 

Β. Ωράριο απασχόλησης: Τακτικό καθημερινό ωράριο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή με τη δυνατότητα συμμετοχής στις εφημερίες του νοσοκομείου.

 

Γ. Αμοιβή: 2.000 ευρώ μηνιαίως. Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για τη συμμετοχή του ιατρού στις εφημερίες του νοσοκομείου θα αμείβεται με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄.

 

Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση- δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.

γ) Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

δ) Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

ε) Φωτοαντίγραφο της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

στ) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

ζ) Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών

αυτών.

η) Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωσης νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, ή οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

 

Ε. Η αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με απόδειξη στην διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 128

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΤΚ 27200

 

ΣΤ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24-08-2020 ώρα και λήγει στις 31-08-2020. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό

της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

 

Ζ. Η επιλογή θα γίνει από τη Διοίκηση της Ν.Μ. Αμαλιάδας.

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A4%CE%A74690%CE%92%CE%A0-8%CE%924?inline=true

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Δημοσκόπηση «Ilia.news»: «Καταστροφική» η μέχρι στιγμής θητεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ηλεία

Έκλεισε η δημοσκόπηση του «Ilia.news» με θέμα το πως αξιολογούν οι κάτοικοι της Ηλείας τη μέχρι στιγμής τη θητεία της …

Όλοι στην Πανηλειακή απεργία!  

Πανηλειακή απεργία έχουν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων