Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Τι έχει κάνει με το ρέμα στην περιοχή Μπάστα-Καλογερόστανη Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών;

spot_img

Προτεινόμενα

Με σχετική του απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στη συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, και με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά µε αγωγό που εκβάλλει σε ρέµα στην περιοχή Μπάστα Καλογερόστανη Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών» [Αρ, Απόφασης 189], το οποίο υπήρξε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

«Την συζήτηση του θέµατος που αφορά τη Λήψη απόφασης σχετικά µε αγωγό που εκβάλλει σε ρέµα στην περιοχή Μπάστα-Καλογερόστανη Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

“Από τη στιγµή που το δηµοτικό Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το οποίο δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριµένου θέµατος επίσης µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του”.

Στη συνέχεια της διαδικασίας ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο δ.σ. Κο Θεοδωρόπουλο Ιωάννη ο οποίος µεταξύ άλλων είπε τα εξής:

Στις 13/7/2017 απεστάλει έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών περιβάλλοντος µε αριθµό πρωτοκόλλου 230/13.7.2017 προς το ∆ήµο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας – τµήµα Περιβάλλοντος, γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αµαλιάδος, µε το οποίο ζητήθηκε η λήψη άµεσων µέτρων σχετικά µε αγωγό που εκβάλλει σε ρέµα στην περιοχή Μπάστα – Καλογερόστανη Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Συγκεκριµένα από το υπ΄ αρίθµ. 156045/2905/29.6.2017 έγγραφο του τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Ηλείας, συνοδευόµενο από εκθέσεις εξέτασης δειγµάτων από το Γενικό Χηµείο του Κράτους προέκυψε ότι υπάρχει υπόγειος αγωγός που εκβάλει στο ρέµα µε υγρά απόβλητα όπου από τα δείγµατα που ελήφθησαν προκύπτει ότι αφορούσαν δείγµα µε υψηλό οργανικό φορτίο σε BOD (βιολογικώς απαιτουµένου οξυγόνου) και COD (χηµικών απαιτουµένου οξυγόνου).

Ο αγωγός αυτός είναι κατασκευασµένος από σκυρόδεµα διαµέτρου 50 εκ. και εκβάλει στο ρέµα που καταλήγει στο Λιµνοθάλασσα του Κοτυχίου. Ο αγωγός αυτός ελέγχθηκε από το Σώµα επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις 5/7/2017 και εξέρεε από αυτόν έντονα δύσοσµο θολό υγρό από το οποίο ελήφθη δείγµα και εστάλη προς χηµική ανάλυση.

Το έγγραφο της 13/7/2017 εν όψει του κινδύνου που προκύπτει για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον ζητά από το ∆ήµο να ενεργήσει τα κάτωθι:

 1. Να ενηµερώσει για το αν ο εν λόγω αγωγός είναι κατασκευασµένος από τον ίδιο το ∆ήµο ή από άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία

 1. Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε τις τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕ Ηλείας και αφού ενηµερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας να προβεί άµεσα στην αποκάλυψη του αγωγού για την διαπίστωση του υπαιτίου της ρύπανσης για να αποδοθούν ευθύνες και

 1. Να προχωρήσει ο ∆ήµος σε άµεση καταστροφή του αγωγού για να µην χρησιµοποιηθεί στο µέλλον.

Στις 22/8/2017 επισκεφτήκαµε την περιοχή µαζί µε τη Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Λιάνα Κανέλλη και κάναµε επίσκεψη και στα ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, δια στόµατος κ. Κουταβά πληροφορηθήκαµε την ύπαρξη του αγωγού πολύ πριν τη λειτουργία των σφαγείων.

Για το λόγο αυτό στις 31/8/2017 κατατέθηκε µηνυτήρια αναφορά από την άνω Βουλευτή στον Άρειο Πάγο µε αριθµό πρωτοκόλλου 7684 και αναµένουµε τις ενέργειες της Εισαγγελίας του ΑΠ.

Στα πλαίσια αυτά ο ∆ήµος πρέπει να λάβει απόφαση και από πλευράς ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί η καταστροφή του αγωγού ή των αγωγών που τυχόν υπάρχουν για να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από την ύπαρξη αγωγών αυτών. Και να αποδοθούν ευθύνες στον υπαίτιο της κατασκευής και της ρύπανσης της περιοχής.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον ∆ήµαρχο, µέλη του δηµοτικού συµβουλίου και κατοίκους, για το εν λόγω θέµα όπως αναλυτικά καταγράφονται στα ηχογραφηµένα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής.

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

α)την εισήγηση του δ.σ., και

β) µετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτοµερώς στα ηχογραφηµένα πρακτικά.

Αποφασίζει οµόφωνα

Ο ∆ήµος να προβεί στην καταστροφή του αγωγού ή των αγωγών που τυχόν υπάρχουν και εκβάλλουν στο ρέµα στην περιοχή Μπάστα – Καλογερόστανη Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ώστε να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από την ύπαρξη αγωγών αυτών.

Να αποδοθούν ευθύνες στον υπαίτιο της κατασκευής και της ρύπανσης της περιοχής».

Κι ενώ όλα αυτά αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, το ερώτημα παραμένει ένα: Προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης που είχε πάρει;

Για την ιστορία αναφέρουμε πως στην συζήτηση του θέματος δεν παρευρίσκονταν οι κάτωθι σύμβουλοι:

 1. Λαϊνάς Παναγιώτης
 2. Λευκαδίτης ∆ηµήτριος
 3. Καρδιανού-Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα (µετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των εντός κι εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων)
 4. Μυλωνόπουλος Αναστάσιος
 5. Κοµπορόζου Βασιλική (µετά την αριθ. 190/2017 απόφαση του δ.σ.)

Tο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ημερομηνία 13/7/2017 και αρ. πρωτ.: 230, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά επείγον, ζητάει, το Υπουργείο, τα κάτωθι:

 1. Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης μετά από συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας να μας ενημερώσει για το εάν ο εν λόγω αγωγός είναι κατασκευασμένος από τον ίδιο τον Δήμο ή ενδεχομέμνως από άλλη δημόσια υπηρεσία.

 1. Στη συνέχεια, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας προβεί άμεσα σε αποκάλυψη του αγωγού ώστε να διαπιστωθεί ο υπαίτιος της ρύπανσης και να αποδωθούν ευθύνες.

 1. Τέλος, σε περίπτωση που προκύψει ότι ο αγωγός δεν είναι κατασκευασμένος από αρμόδια δημόσια υπηρεσία, τότε ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης να προχωρήσει άμεσα στην καταστροφή του αγωγού, ώστε να προληφθεί μελλοντική παράνομη χρήση του.

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται και το εξής:

“Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας στην οποία αποστυέλλεται το παρόν, παρακαλείται να ενημερωθεί και να συνδράμει το Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, εάν απαιτηθεί για την αποκάλυψη του αγωγού ο οποίος μεταφέρει υγρά απόβλητα με υψηλό ρυπαντικό φορτίο”.

Αραγε, έχει γίνει κάτι απ’ όλα αυτά;

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Στην “εκρκτική” συνεδρίααση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στις 6/9/2017, ο Θανάσης Χαραλαμπόπουλος, πρώην πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγίων Θεοδώρων και εκπρόσωπος Αγίου Γεωργίου και Αγίων Θεοδώρων είχε δηλώσει τα εξής:

«Από το 2011 φέρνουμε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Πράγματι, η τωρινή δημοτική αρχή έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, θετικές προς εμάς, έχει χρηματοδοτήσει και δικηγόρο να μας εκπροσωπεί και μετά από πιέσεις και του δικηγόρου και δικές μας η κ. Κανέλλη έκανε επερώτηση στη Βουλή, δεσμεύτηκε ο υπουργός κ. Φάμελος ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί.

Μετά από έλεγχο από την υπηρεσία περιβάλλοντος Αθηνών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αγωγοί πίσω από τα σφαγεία και από την Farceco που καταλήγουν σε άγνωστο σημείο. Εμείς ξέρουμε ότι καταλήγουν στο ρέμα γιατί ποτίζουμε από εκεί.

Στάλθηκε έγγραφο στις 13/7 προς τον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης και προς την Περιφέρεια αλλά και την εισαγγελία που καθιστά υπεύθυνο τον δήμο, αυτός ο αγωγός να τσιμεντωθεί και να σταματήσει αυτό το πρόβλημα.

Θέλαμε πάρα πολύ να κλείσουν οι αγωγοί και μας χαροποίησε η σημερινή απόφαση του Δ.Σ. που λέει ότι την προσεχή εβδομάδα θα το κάνει. Με εποπτεία του δήμου, των τεχνικών υπηρεσιών και της περιφέρειας αυτοί οι αγωγοί πρέπει να κλείσουν για να μπορέσει το ρέμα να ηρεμήσει. Τώρα τι θα κάνουν αυτοί τα λύματά τους δεν το ξέρω, είναι θέμα της εταιρείας τους. Μετά μένει μόνο το θέμα της οσμής που μας βασανίζει πολλά χρόνια. Και σε αυτό το θέμα πρέπει να σκύψει ο δήμος και να το λύσει. Μας υποσχέθηκαν πως θα το κάνει».

Αραγε, έκλεισαν οι αγωγοί;

Επίσης, για το νερό στο ρέμα Βροντού, στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών, γράψαμε πρόσφατα δημοσιεύοντας φωτογραφία του νερού και χημικές αναλύσεις.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα