ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Ενημέρωση πολιτών Σχετικά́ με το πρόβλημα της ύδρευσης


Ενημέρωση πολιτών:
Σχετικά́ με το πρόβλημα της ύδρευσης που παρατηρείται ιδιαιτέρα τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Το διυλιστήριο του φράγματος Πηνειού́, έχει τεθεί́ εκτός λειτουργιάς λόγω μη ύπαρξης άδειας χρήσης νερού́, καθώς και χρεών των υπολοίπων δυο Δήμων (Πηνειός-Ήλιδος).

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης είναι συνεπής προς τις οφειλές του, και ο μοναδικός Δήμος που έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές που του αναλογούν.
Παρόλα αυτά́, η μη λειτουργιά του διυλιστηρίου του φράγματος, έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος μας να υδρεύεται καθ’ ολοκληρίαν από́ γεωτρήσεις, οι οποίες είναι απαρχαιωμένες, με πολλαπλά́ προβλήματα βλαβών, και με τεράστιο κόστος συντήρησης.

Είναι γεωτρήσεις που έχουμε κληρονομήσει από́ το παρελθόν, και ποτέ́ δεν συντηρήθηκαν, με χαρακτηριστικό́ παράδειγμα οι δυο γεωτρήσεις της Ανδραβίδας ηλικίας 25 ετών και άνω.
Οι γεωτρήσεις αυτές, ουδέποτε προσέφεραν ποσοτικό́, και ποιοτικό́ νερό́ με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να εμφανίζονται τα ίδια προβλήματα στις περιόδους έντονης ζήτησης νερού́.

Ως Δημοτική Αρχή́ του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης έχουμε ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης στην οποία γίνεται ηλεκτρονική́ καταγραφή́ του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης καθώς και υπολογισμός όλων των αναγκών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τόσο τη ποσότητα, όσο και τη ποιότητα του νερού́ για τους Δημότες. Σε σύντομο χρονικό́ διάστημα θα παραλάβουμε τη μελέτη και θα μπορεί́ ο Δήμος σε διαβούλευση με τη κάθε Κοινότητα, να αποφασίσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις που θα αφορούν στην ύδρευση.
Είναι ένα μακρόπνοο έργο με ορίζοντα πενταετίας που θα λύσει το πρόβλημα της ύδρευσης του Δήμου μας.
Θα πρέπει να τονιστεί́ πως, η ύδρευση είναι το πιο βασικό́ θέμα που απασχόλησε τη Δημοτική́ Αρχή́ από́ τη πρώτη στιγμή́ της θητείας της.
Τόσο ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, αλλά́ και όλη η Δημοτική́ Αρχή́ επικεντρωθήκαν και δίνουν αγώνα καθημερινά προσπαθώντας για την εύρεση άμεσης λύσης του προβλήματος.
Για όλη αυτή́ τη ταλαιπωρία των Δημοτών ζητάμε ένα μεγάλο συγνώμη από́ τους συνδημότες μας, για ένα πρόβλημα που έχει κληρονομηθεί́ από́ το παρελθόν και διαιωνιζόταν από́ όλες τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές.
Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κάνει έκκληση στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Ύδατος της Περιφέρειας, καθώς και στους υπόλοιπους Δήμους να συμβάλουν στην δημιουργία όλων των ικανών προϋποθέσεων και συνθηκών για την άμεση λειτουργία του διυλιστηρίου

.

Ο Δήμαρχος Ανδραβιδας-Κυλλήνης

Λέντζας  Γιάννης