Δήμος Πύργου: Νέος αντιδήμαρχος ο Γεράνιος Κωνσταντίνος

spot_img

Προτεινόμενα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Δημοτικό Σύμβουλο»

Ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

3. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’).

5. Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου.

6. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μεταβιβάζει στον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεράνιο Κωνσταντίνο του Γαβριήλ, από σήμερα έως της λήξεως της δημοτικής περιόδου , τις κάτωθι κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες , στη Δημοτική Ενότητα Βώλακος:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Βώλακος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 10-08-2017 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 495 Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ελληνική

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Βώλακος

ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: – της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της αποκομιδής των απορριμμάτων. – της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στο ανωτέρω αντικείμενο.

Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα