Δήμος Πύργου: Συνεδρίαση Δ.Σ. την Παρασκευή

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πύργου, με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Πύργου.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 196/2017,210/2017,214/2017 και 215/2017 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής .

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 76/2017 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης του αντιτίμου χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων (βάσει του σχεδίου του ενιαίου κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων), κατόπιν της υπ’αριθμ. 200/2017 απόφασης εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης: Α. διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγασθεί το 14ο Νηπιαγωγείο Πύργου.

Β. Παράτασης της μισθωτικής σύμβασης  μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (από 04-10-2017  έως 03-12-2017).

 1. Λήψη απόφασης αντικατάστασης Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

10.1      Έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου, εντός σχεδίου πόλεως Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 67/2017  απόφασης – εισήγησης.

10.2      Έγκριση ειδικής διαδρομής και η θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης (ανοικτού τύπου – open bus), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης  – εισήγησης.

10.3      Έγκριση διαμόρφωσης πεζοδρομίου, κατασκευής ράμπας εισόδου για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δέσμευση θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ επί της οδού Μανωλοπούλου και Κοκκίνου στην Δ.Κ. Πύργου [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 77/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.4      Έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου», κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας Ε.Π.Τ.Ε.Α. Α.Ε. στην Τ.Κ. Αγ. Ηλία [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 73/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.5      Έγκριση δημιουργίας «εισόδου – εξόδου» οχημάτων για το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων επί αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 78/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.6      Έγκριση διαμόρφωσης – ανακατασκευής πεζοδρομίου, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της κας Κωνσταντίνας Νοταρά που βρίσκεται επί της οδού Πύργου – Κατακόλου [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 81/2017  απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.7       Υπ’ αριθμ. 80/2017 απόφαση με την οποία παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα: α. Ανάκληση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων της Κεντρικής πλατείας Πύργου και β. Τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων – κατασκευή στεγάστρων.

11.Έκφραση σύμφωνης γνώμης  επί του νέου ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ 134/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 157/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2017 της Δη.Κ.Ε.Π., κατόπιν της υπ’ αριθ. 40/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου .

 1. Λήψη απόφασης καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνης διάρκειας) μετά την έγκριση τεσσάρων (4) ατόμων από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης Κοινωνικής Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014 -2020.

 1. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και των Νομικών Προσώπων αυτού, περιόδου 2017 -2018.

Β. Καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής της  (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων).

 1. Λήψη απόφασης παράτασης των υφισταμένων συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑΠ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων αυτών.

 1. Λήψη απόφασης: α. Συμμετοχής του δήμου Πύργου στο πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και έγκρισης των όρων του μνημονίου συνεργασίας.

β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας διάρκειας ισχύος ενός έτους.

γ.Ορισμού υπαλλήλων του δήμου ως εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης «οριακή προθεσμία» του έργου: «ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ» με αρ. μελ. 21/2012, έως 30-11-2017.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης νέας παροχής για ηλεκτροδότηση του ακινήτου (Θεματικό Πάρκο Ξυστρή) στην οδό Ερυθρού Σταυρού στον Πύργο.

 1. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης της Αν. Προϊσταμένης Ταμείου και Ειδικής Ταμία του Δήμου Πύργου, για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την Τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης  των υπηρεσιών e-banking της Τράπεζας Eurobank για τη διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου.
 2. Λήψη απόφασης: α. έγκρισης εγκατάστασης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (POS) προς χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου Πύργου.

β. Εξουσιοδότησης του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή των προβλεπόμενων εγγράφων.

 1. Λήψη απόφασης επιστροφής εκπιπτόμενου ποσού ΙΚΑ ύψους 2.653,93 από υπαλλήλους του δήμου με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 2. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου, καθώς και δαπανών που δεν είναι δυνατή η εκκαθάρισή τους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:

25.1       «Παροχή υπηρεσιών  ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017» (788/21-8-2017 τιμολόγιο)

25.2       «Συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος XEROX WC 5955 που βρίσκεται  στο Λάτσειο Μέγαρο και δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων ΧΕΡΟΧ WC 5325 που βρίσκονται στο Πολύκεντρο του Δήμου μας» (τμηματική παραλαβή 00868/28-8-2017 τιμολόγιο)

25.3      «Καθαρισμός 7 χαλιών που βρίσκονται στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο»(00028/22-08-2017 τιμολόγιο).

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;   Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων …

Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας

ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας   ΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ …

Κοντά στον δολοφόνο της Εφύρας η Αστυνομία

Στα «ίχνη» του δολοφόνου του 68χρονου Μπάμπυ Αναγνωστόπουλου στην Εφύρα βρίσκονται, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι Αστυνομικές Αρχές του νομού. …

Το Δημοτικό Στάδιο Γαστούνης έγινε χώρος συγκέντρωσης ΑΕΚΚ

Ο χώρος του Δημοτικού Σταδίου Γαστούνης έχει μετατραπεί σε χώρο συγκέντρωσης ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών,κατασκευών και κατεδαφίσεων) που όπως βλέπουμε προέρχονται …

Δήμος Πύργου: Συνεδρίαση Δ.Σ. την Παρασκευή

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πύργου, με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Πύργου.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 196/2017,210/2017,214/2017 και 215/2017 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής .

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 76/2017 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης του αντιτίμου χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων (βάσει του σχεδίου του ενιαίου κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων), κατόπιν της υπ’αριθμ. 200/2017 απόφασης εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης: Α. διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγασθεί το 14ο Νηπιαγωγείο Πύργου.

Β. Παράτασης της μισθωτικής σύμβασης  μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (από 04-10-2017  έως 03-12-2017).

 1. Λήψη απόφασης αντικατάστασης Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

10.1      Έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου, εντός σχεδίου πόλεως Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 67/2017  απόφασης – εισήγησης.

10.2      Έγκριση ειδικής διαδρομής και η θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης (ανοικτού τύπου – open bus), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης  – εισήγησης.

10.3      Έγκριση διαμόρφωσης πεζοδρομίου, κατασκευής ράμπας εισόδου για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δέσμευση θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ επί της οδού Μανωλοπούλου και Κοκκίνου στην Δ.Κ. Πύργου [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 77/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.4      Έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου», κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας Ε.Π.Τ.Ε.Α. Α.Ε. στην Τ.Κ. Αγ. Ηλία [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 73/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.5      Έγκριση δημιουργίας «εισόδου – εξόδου» οχημάτων για το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων επί αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 78/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.6      Έγκριση διαμόρφωσης – ανακατασκευής πεζοδρομίου, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της κας Κωνσταντίνας Νοταρά που βρίσκεται επί της οδού Πύργου – Κατακόλου [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 81/2017  απόφασή της εισηγείται θετικά].

10.7       Υπ’ αριθμ. 80/2017 απόφαση με την οποία παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα: α. Ανάκληση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων της Κεντρικής πλατείας Πύργου και β. Τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων – κατασκευή στεγάστρων.

11.Έκφραση σύμφωνης γνώμης  επί του νέου ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ 134/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 157/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2017 της Δη.Κ.Ε.Π., κατόπιν της υπ’ αριθ. 40/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου .

 1. Λήψη απόφασης καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνης διάρκειας) μετά την έγκριση τεσσάρων (4) ατόμων από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης Κοινωνικής Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014 -2020.

 1. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και των Νομικών Προσώπων αυτού, περιόδου 2017 -2018.

Β. Καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής της  (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων).

 1. Λήψη απόφασης παράτασης των υφισταμένων συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑΠ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων αυτών.

 1. Λήψη απόφασης: α. Συμμετοχής του δήμου Πύργου στο πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και έγκρισης των όρων του μνημονίου συνεργασίας.

β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας διάρκειας ισχύος ενός έτους.

γ.Ορισμού υπαλλήλων του δήμου ως εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης «οριακή προθεσμία» του έργου: «ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ» με αρ. μελ. 21/2012, έως 30-11-2017.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης νέας παροχής για ηλεκτροδότηση του ακινήτου (Θεματικό Πάρκο Ξυστρή) στην οδό Ερυθρού Σταυρού στον Πύργο.

 1. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης της Αν. Προϊσταμένης Ταμείου και Ειδικής Ταμία του Δήμου Πύργου, για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την Τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης  των υπηρεσιών e-banking της Τράπεζας Eurobank για τη διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου.
 2. Λήψη απόφασης: α. έγκρισης εγκατάστασης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (POS) προς χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου Πύργου.

β. Εξουσιοδότησης του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή των προβλεπόμενων εγγράφων.

 1. Λήψη απόφασης επιστροφής εκπιπτόμενου ποσού ΙΚΑ ύψους 2.653,93 από υπαλλήλους του δήμου με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 2. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου, καθώς και δαπανών που δεν είναι δυνατή η εκκαθάρισή τους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:

25.1       «Παροχή υπηρεσιών  ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017» (788/21-8-2017 τιμολόγιο)

25.2       «Συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος XEROX WC 5955 που βρίσκεται  στο Λάτσειο Μέγαρο και δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων ΧΕΡΟΧ WC 5325 που βρίσκονται στο Πολύκεντρο του Δήμου μας» (τμηματική παραλαβή 00868/28-8-2017 τιμολόγιο)

25.3      «Καθαρισμός 7 χαλιών που βρίσκονται στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο»(00028/22-08-2017 τιμολόγιο).

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;   Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων …

Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας

ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας   ΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων