• ΑΜΑΛΙΑΔΑ
  • Δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας την 23η Νοεμβρίου

Δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας την 23η Νοεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10 , στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Έγκριση της 120/17 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017»
2. Έγκριση της 28/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006, για το έτος 2018, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας»
3. Έγκριση της 29/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση της Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για Έτος 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, για το έτος 2018’
4. Έγκριση της 30/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το Έτος 2018».
5. Έγκριση της 31/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το έτος 2018, καθώς και του πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)»
6. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του 20ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio – Ψήφιση Πίστωσης
7. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό “4ο Αγάπης Δένδρον” – Υποβολή αιτήματος συνδιοργάνωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
8. Συμμετοχή Δημάρχου και μελών τού Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα– Ψηφίσεις πιστώσεων.
9. Παραχώρηση αίθουσας του πρ. Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης ΤΚ Γερακίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης-Ζερό.
10. Έκδοση ψηφίσματος για τη διατλαντική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (CETA) μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά–Αίτημα για προστασία όλων των ελληνικών ΠΟΠ (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης).
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)
11. 10η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2017
12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης, βάσει της 328/2017 ΑΟΕ
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα) 13. Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13.9.2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων) 14. Καθορισμός δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ήλιδας μέσων ατομικής προστασίας, που δεν τους έχουν αποδοθεί για τα έτη 2012-2016 και απόδοσής τους σε χρήμα.
15. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
16. Διαγραφή οφειλών σε Γεωργάτου Βασιλική
17. Διαγραφή οφειλών σε Παπαδόπουλο Αναστάσιο του Ιωάννη.
18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στoν κ. Zαχαρόπουλο Σωτήριο του Ανδρέα
19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους κ. κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, Αρκουμάνη Γεώργιο και Αρκουμάνη Αικατερίνη.
20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον κ. Κάσκουρα Ανδρέα του Γεωργίου.
21. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας.
22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
23. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
24. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με Οίκοθεν βεβαίωση-Αιτήσεις χρεωστών
Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
25. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας για τον καθορισμό χώρων στάθμευσης μοτοσυκλετών.
26. Έγκριση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ήλιδας.
27. Έκφραση γνώμης επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασσικού τύπου, 5 αστέρων, 120 κλινών», στη θέση «Αμαξίκη» Κουρούτας
Αμαλιάδας, βάσει του ΦΕΚ Β΄ 45/2014.
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
28. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κατσή Παναγιώτη του Ελευθερίου
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης)
29. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018.
30. 11η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
31. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης, για την προσκύρωση δημοτικού χώρου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Κέκκη
Διονύσιου του Διονυσίου
32. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για την εργασία «Καθαρισμός και αποκατάσταση ρεμάτων
χειμάρρων», [αρ. μελ. 4/2016].
33. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του
κέντρου της Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 46/2013].
34. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από
καιρικά φαινόμενα Δ.Κ. Αμαλιάδας», [ αρ. μελ. 36/2015].
35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Πυροπροστασία Δ.Ε Αμαλιάδας» [Αρ. Τεύχους
12/2017]
36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ηλιδας»
[Αρ. Τεύχους 21 /2017].
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Δαφνιωτισσώτικος» [Αρ.
Τεύχους 23 /2017]
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Μαρνακέικο» [Αρ.
Τεύχους 24/2017]
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Σβάρνα » [Αρ. Τεύχους
25/2017]
40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Ξερολάγγαδο» [Αρ.
Τεύχους 26/2017
41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Μπουμπούνα» Αρ.
Τεύχους 27/2017
42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Γκουρλέσσας» [Αρ.
Τεύχους 28/2017]
43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Σοχιά» [Αρ. Τεύχους
29/2017].
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ Χαβαρίου, Αγίου Ηλία, Κέντρου»
[Αρ. Τεύχους 18 /2014].
45. 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου Νεκροταφείου» [αρ. μελ.
9/2016].
46. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως αναδόχου για Ειδική Διαταγή για το έργο : «Ανάπλαση και Βιοκλιματική
Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας»
47. Oριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων
με παράλληλη ορθοαναγωγή και φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών»
48. Υποβολή αίτησης στήριξης μέσω του ΟΠΣΑΑ, για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 (ΜΕΤΡΟ 04- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 -ΔΡΑΣΗ 4.3.4) της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού
στη θέση ΄Κυδωνίτσες΄ Δ.Κ. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας»
49. Υποβολή αίτησης στήριξης μέσω του ΟΠΣΑΑ, για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 (ΜΕΤΡΟ 04- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 -ΔΡΑΣΗ 4.3.4) της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού
στη θέση ΄Ντανασέϊκα΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄Άμμος΄ Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας»
50. Έγκριση μελέτης «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄Κυδωνίτσες΄ Δ.Κ. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» (αρ.
μελέτης 12/2017) και δέσμευση για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου
51. Έγκριση μελέτης «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄Ντανασέϊκα΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄Άμμος΄ Τ.Κ. Αρχ.
Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελέτης 13/2017) και δέσμευση για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του δήμου.
Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίκος)
52. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για κατεπείγουσες ανάγκες τής υπηρεσίας καθαριότητας
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Νικολακόπουλος

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λουκέτο… στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας – Αποχωρεί και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηλείας

Καταρρέει η Νέα Δημοκρατία στον δήμο Ήλιδας αφού, εδώ και μερικές ημέρας, στα γραφεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης(ΔΗΜ.Τ.Ο.) του κόμματος …

Η TURBOMED σε δράση καθαρισμού της θάλασσας στο αλιευτικό καταφύγιο Ήλιδας

Η εταιρεία TURBOMED-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και έχοντας σαν στόχο την προστασία …

Κατώτερος των περιστάσεων ο δήμαρχος Πύργου – Ο Πύργος έχει δήμαρχο «πολιτικό καρπαζοεισπράκτορα»;

Πόρτα “έφαγε” ο Δήμαρχος του Πύργου Στάθης Κάννης… Πόρτα φέρεται να “έφαγε” ο Νεοκλεγείς Δήμαρχος του Πύργου Στάθης Κάννης στην …

Εξιχνιάστηκαν επτά κλοπές μοτοσικλετών

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τεσσάρων ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπές τροχοφόρων Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή και μεθοδική …

Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό – ένας τραυματίας

Σοβαρό επεισόδιο συνέβη σήμερα 1/3/2024 το πρωί στην  Μυρτιά του Δήμου Πύργου, σύμφωνα με πληροφορίες  μετά από λογομαχία αναμεσά στα …

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (29-02-24) έως το πρωί του Σαββάτου (2-3-2024) με κύρια …

  • ΑΜΑΛΙΑΔΑ
  • Δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας την 23η Νοεμβρίου

Δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας την 23η Νοεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10 , στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Έγκριση της 120/17 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017»
2. Έγκριση της 28/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006, για το έτος 2018, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας»
3. Έγκριση της 29/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση της Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για Έτος 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, για το έτος 2018’
4. Έγκριση της 30/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το Έτος 2018».
5. Έγκριση της 31/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα «Κατάρτιση έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το έτος 2018, καθώς και του πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)»
6. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του 20ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio – Ψήφιση Πίστωσης
7. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό “4ο Αγάπης Δένδρον” – Υποβολή αιτήματος συνδιοργάνωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
8. Συμμετοχή Δημάρχου και μελών τού Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα– Ψηφίσεις πιστώσεων.
9. Παραχώρηση αίθουσας του πρ. Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης ΤΚ Γερακίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης-Ζερό.
10. Έκδοση ψηφίσματος για τη διατλαντική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (CETA) μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά–Αίτημα για προστασία όλων των ελληνικών ΠΟΠ (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης).
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)
11. 10η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2017
12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης, βάσει της 328/2017 ΑΟΕ
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα) 13. Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13.9.2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων) 14. Καθορισμός δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ήλιδας μέσων ατομικής προστασίας, που δεν τους έχουν αποδοθεί για τα έτη 2012-2016 και απόδοσής τους σε χρήμα.
15. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
16. Διαγραφή οφειλών σε Γεωργάτου Βασιλική
17. Διαγραφή οφειλών σε Παπαδόπουλο Αναστάσιο του Ιωάννη.
18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στoν κ. Zαχαρόπουλο Σωτήριο του Ανδρέα
19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους κ. κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, Αρκουμάνη Γεώργιο και Αρκουμάνη Αικατερίνη.
20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον κ. Κάσκουρα Ανδρέα του Γεωργίου.
21. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας.
22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
23. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
24. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με Οίκοθεν βεβαίωση-Αιτήσεις χρεωστών
Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
25. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας για τον καθορισμό χώρων στάθμευσης μοτοσυκλετών.
26. Έγκριση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ήλιδας.
27. Έκφραση γνώμης επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασσικού τύπου, 5 αστέρων, 120 κλινών», στη θέση «Αμαξίκη» Κουρούτας
Αμαλιάδας, βάσει του ΦΕΚ Β΄ 45/2014.
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
28. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κατσή Παναγιώτη του Ελευθερίου
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης)
29. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018.
30. 11η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
31. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης, για την προσκύρωση δημοτικού χώρου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Κέκκη
Διονύσιου του Διονυσίου
32. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για την εργασία «Καθαρισμός και αποκατάσταση ρεμάτων
χειμάρρων», [αρ. μελ. 4/2016].
33. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του
κέντρου της Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 46/2013].
34. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από
καιρικά φαινόμενα Δ.Κ. Αμαλιάδας», [ αρ. μελ. 36/2015].
35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Πυροπροστασία Δ.Ε Αμαλιάδας» [Αρ. Τεύχους
12/2017]
36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ηλιδας»
[Αρ. Τεύχους 21 /2017].
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Δαφνιωτισσώτικος» [Αρ.
Τεύχους 23 /2017]
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Μαρνακέικο» [Αρ.
Τεύχους 24/2017]
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Σβάρνα » [Αρ. Τεύχους
25/2017]
40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Ξερολάγγαδο» [Αρ.
Τεύχους 26/2017
41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Μπουμπούνα» Αρ.
Τεύχους 27/2017
42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Γκουρλέσσας» [Αρ.
Τεύχους 28/2017]
43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Σοχιά» [Αρ. Τεύχους
29/2017].
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ Χαβαρίου, Αγίου Ηλία, Κέντρου»
[Αρ. Τεύχους 18 /2014].
45. 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου Νεκροταφείου» [αρ. μελ.
9/2016].
46. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως αναδόχου για Ειδική Διαταγή για το έργο : «Ανάπλαση και Βιοκλιματική
Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας»
47. Oριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων
με παράλληλη ορθοαναγωγή και φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών»
48. Υποβολή αίτησης στήριξης μέσω του ΟΠΣΑΑ, για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 (ΜΕΤΡΟ 04- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 -ΔΡΑΣΗ 4.3.4) της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού
στη θέση ΄Κυδωνίτσες΄ Δ.Κ. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας»
49. Υποβολή αίτησης στήριξης μέσω του ΟΠΣΑΑ, για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 (ΜΕΤΡΟ 04- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 -ΔΡΑΣΗ 4.3.4) της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού
στη θέση ΄Ντανασέϊκα΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄Άμμος΄ Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας»
50. Έγκριση μελέτης «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄Κυδωνίτσες΄ Δ.Κ. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» (αρ.
μελέτης 12/2017) και δέσμευση για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου
51. Έγκριση μελέτης «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄Ντανασέϊκα΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄Άμμος΄ Τ.Κ. Αρχ.
Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελέτης 13/2017) και δέσμευση για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του δήμου.
Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίκος)
52. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για κατεπείγουσες ανάγκες τής υπηρεσίας καθαριότητας
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Νικολακόπουλος

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λουκέτο… στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας – Αποχωρεί και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηλείας

Καταρρέει η Νέα Δημοκρατία στον δήμο Ήλιδας αφού, εδώ και μερικές ημέρας, στα γραφεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης(ΔΗΜ.Τ.Ο.) του κόμματος …

Εξιχνιάστηκαν επτά κλοπές μοτοσικλετών

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τεσσάρων ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπές τροχοφόρων Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή και μεθοδική …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων