ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας


Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της θεομηνίας που έπληξε τη Δ.Ε Πηνείας του Δήμου ΄Ηλιδας, την 6η & 7η Μαΐου 2018.
2. Επί αιτήματος Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ» για την υποστήριξή του από την οικονομική & τεχνική υπηρεσία τού Δήμου Ήλιδας
3. Επί παραίτησης του κ. Ζάρρα Γεώργιου από το διοικητικό συμβούλιο τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΉΛΙΔΑΣ.
4. Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ήλιδας
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)
5. 5η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Σωκράτη Καλύβα, βάσει της 286/2017 ΑΟΕ
7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Σωτήρη Πολύδωρου, βάσει της 273/2017 ΑΟΕ
8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Σωτήρη Πολύδωρου, βάσει της 351/2017 ΑΟΕ
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
9. Παράταση σύμβασης στέγασης του Κ.Ε.Π Αμαλιάδας
10. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας τού δήμου.
11. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς τροφίμων λιανικού εμπορίου
12. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, βάσει της υπ΄αριθμ. 11507/23.05.2018 εισήγησης του Τμ. Τοπικής Ανάπτυξης
13. Οριστική παραλαβή παρασχεθέντων υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)
14. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
16. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας
17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, βάσει της υπ΄αριθμ. 10530/11.5.2018 εισήγησης του τμ. Εσόδων & Περιουσίας.
18. Διαγραφή οφειλών δημότη/δημότισσας, με κωδικό συναλλασσόμενου 010100669
19. Διαγραφή οφειλών δημότη/δημότισσας, με κωδικό συναλλασσόμενου 1702-0000114092
20. Διαγραφή οφειλών δημότη/δημότισσας, με κωδικό συναλλασσόμενου 01010014302
21. Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους, λόγω μείωσης λογαριασμών ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης σε εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 01-33/2018 αποφάσεων της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για μείωση λογαριασμών ύδρευσης & αποχέτευσης
22. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση
23. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους – Σύνταξη νέου χρηματικού καταλόγου απαιτήσεων.
24. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
25. Λύση μισθωτικής σχέσης με τον εκμισθωτή τού κυλικείου τής λαϊκής αγοράς Αμαλιάδας.
Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίκος
26. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Κοπή Χόρτων Δημοτικής Κοινότητας Αμαλιάδας, Τ.Κ/των
Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας και Δημοτικής Ενότητας Πηνείας»
27. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Παραλιών»
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης)
28. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
29. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός υδραυλάκων
Δήμου Ήλιδας»
30. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελ.14/2018]
31. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λάκκων 2015» [αρ. μελ.10/2015].
32. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας αρ. μελ.12/2015».
33. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας 2015» [αρ. μελ 24/2015]
34. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων [αρ. μελ 28/2015].
35. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα Τ.Κ Γερακίου» [αρ. μελ 35/2015].
36. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Aποκατάσταση οδικού δικτύου από καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Δαφνιώτισσας» [αρ. μελ 37/2015].
37. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 21-12-2017» [Αρ. Τεύχους 34/2017]
39. Έγκριση 3ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» [αρ. μελ.32/2011].
40. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης – Αποχέτευσης ομβρύων)»
41. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Απορρύπανση-παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Ήλιδας».
Θέματα Διεύθυνσης Υδάτινων πόρων & Αποκαταστάσεων
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζάρρας)
42. Απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης της Τ.Κ Ανθώνα.