ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Δημοτικό συμβούλιο δήμου Ήλιδας


Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας καλούνται,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 266 Ν. 3852/10 & του άρθρ. 77 παρ. 6 Ν 4172/13, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 21η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα τής ημερήσιας διάταξης:
– Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου ΄Ηλιδας, οικονομικού έτους 2018.
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Νικολακόπουλος


Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας καλούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 21η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Σύσταση πενταμελούς Επιτροπής για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής χώρων ανέγερσης διδακτηρίων και τη στέγαση σχολικών μονάδων – Ορισμός μελών.
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)
2. 2η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018
3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αμαλιάδας, Μαρίας Μπούρου
4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Ιωάννας Παντελοπούλου
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)
5. Εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ Κρυονερίου
6. Παραχώρηση χώρου 17,42 τ.μ., που βρίσκεται στον Πολυχώρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας, στον ΔΕΔΔΗΕ.
7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
8. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
9. Διαγραφή οφειλών τού κ. Μητρόπουλου Νικόλαου του Χρήστου
10. Διαγραφή οφειλών τού κ. Ανδριόλα Ζώη του Ιωάννη.
11. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης)
12. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
13. Έγκριση Έκθεσης – Γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου, για την προσκύρωση τμήματος δημοτικού χώρου σε ιδιοκτησία Φιλοπούλου Αμαλίας
14. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση –Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 16&17-11-2017 Δήμου Ήλιδας (Τσιμεντοστρώσεις-Τεχνικά- Αμμοχαλικοστρώσεις) [αρ. μελ.14/2017]
15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» [αρ. μελ. 32/2011]
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων» [αρ.μελ. 11 /2015].
Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μαυρίκος
17. Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών δήμου Ήλιδας & ΝΠΔΔ αυτού.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Νικολακόπουλος