ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Ήλιδας


«Σας ανακοινώνουμε ότι από την Δευτέρα 01/06/2020 μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020 γίνονται οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων για το έτος 2020-2021από τις 9:00 έως 12:00 καθημερινά.

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων θα γίνεται είτε με προσωπική κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών στο γραφείο Δ/νσης, είτε με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην δ/νση: npileios@yahoo.gr.

Πληροφορίες και σχετικά δικαιολογητικά παρέχονται από το γραφείο Διεύθυνσης τηλ. 26220-23820 και τις υπεύθυνες των παιδικών σταθμών.

Α΄ παιδ. σταθμός: Θεμιστοκλέους 7 τηλ. 26220-23862

Β΄ παιδ. σταθμός: Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου τηλ. 26220-24070

Παιδικός σταθμός Χαβαρίου τηλ. 26220-91237

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά νέας εγγραφής

1.Αίτηση εγγραφής –επανεγγραφής (υπάρχουν διαθέσιμες στο Γραφείο Δ/νσης).

  1. Υπεύθυνη δήλωση με σχετικό κείμενο (υπάρχουν διαθέσιμες στο Γραφείο Δ/νσης).
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, & Πιστοποιητικό γέννησης νηπίου, ή και ληξιαρχική

πράξη συμφώνου συμβίωσης.

  1. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής , με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους ,και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4(ετήσιος πίνακας προσωπικού).

5.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

  1. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο.
  2. Αντίγραφο του βιβλιάριου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης(Monteux).όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2019

9.Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας .

Ειδικές περιπτώσεις

1.Για την εγγραφή αλλοδαπών γονέων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ φορολογική δήλωση

και η άδεια παραμονής.

  1. Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση απαραίτητη η προσκόμιση διαζευκτηρίου ή άλλου αποδεικτικού.

3.Γονείς με αναπηρία θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Υγειονομική επιτροπή,

Απόφαση συνταξιοδότησης κλπ.)

  1. Γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών

και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης

β) Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ

γ) Γονείς που είναι φοιτητές θα προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών.

Παρατηρήσεις :

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί η αίτηση:

α) Το νήπιο να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών έως31/8/2020 και να αυτοεξυπηρετείται. (Ημερομηνία γέννησης του νηπίου από 1-01-2017 έως την 1/03/ 2018)

*Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα δικαιολογητικά, δεν θα εξετάζεται

η αίτηση (μέχρι να προσκομισθούν) με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνεται η εγγραφή του παιδιού».