ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Εκπρόσωπος για τη συνέλευση των μετόχων της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας ακινήτων Αμαλιάδας


Ορισμός εκπροσώπου του δήμου Ήλιδας, προκειμένου να παραστεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας ακινήτων Αμαλιάδας,  έγινε  με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με  έγγραφο του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας Δανιήλ Σταθόπουλου, ο εκπρόσωπος θα παραστεί στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας για τα παρακάτω θέματα:

-Υποβολή ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2017 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και των ελεγκτών επ΄ αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/17-31/12/17.

-Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017 μετά της αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών .

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/17-31/12/17.

-Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού δια την χρήση 01/01/18 -31/12/18.

-Έγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2017

-Προέγκριση  αμοιβών  Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2018.