• ΗΛΕΙΑ
 • Εκτός αντιδημαρχίας Πύργου ο Λάμπης Αριστειδόπουλος

Εκτός αντιδημαρχίας Πύργου ο Λάμπης Αριστειδόπουλος

Με απόφασή του, που αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια», ο δήμαρχος Πύργου κ. Τάκης Αντωνακόπουλος «παύει» από αντιδήμαρχο τον κ. Λάμπη Αριστειδόπουλο. Όπως προκύπτει μάλιστα από το κείμενο της απόφασης, μέχρι τον ορισμό νέου αντιδημάρχου τα καθήκοντα του κ. Αριστειδόπουλου αναλαμβάνει ο ίδιος ο δήμαρχος κ. Αντωνακόπουλος, ενώ, όπως προκύπτει πάντα από το έγγραφο, ο δήμαρχος Πύργου είχε ζητήσει από τον κ. Αριστειδόπουλου την παραίτησή του, κάτι που δεν έγινε ποτέ!

Η απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» αναφέρει:

 

« Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου»

 

Ο Δήμαρχος Πύργου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης I, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Την υπ’ αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ Β’ 1327) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.(αποφ. 11247 – ΦΕΚ Β’ 3465/28-12-2012).
 6. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. α) εγκ.82/59633/20-08-2019 και β) εγκ.48/ 22119/7-4-2020 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων
 7. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010).
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχου».

10.Τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου θητείας (εξαμήνου) του ως άνω Αντιδημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν.3852/2010

11.Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 περ. β) του Ν.3852/2010

12.Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 84/2010)

13.Τις διατάξεις της Υ.Α. 43726/7-6-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2208/2019)

14.Τις διατάξεις του Ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/2010)

15.Την από 12-10-2020 Έγκληση Δημοτικής Υπαλλήλου εναντίον του ανωτέρω Αντιδημάρχου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Πύργου και έλαβε αρ. πρωτ. ΕΜΠ. 16/12-10- 2020.

16.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ17/13-10-2020 έγγραφο Δημάρχου Πύργου προς τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο

17.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ.17/13-10-2020 απάντηση του Αντιδημάρχου προς τον Δήμαρχο Πύργου

18.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ18/14-10-2020 έγγραφο Δημάρχου Πύργου προς τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο

19.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ20/19-10-2020 έγγραφο Δημάρχου Πύργου προς τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο

20.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ.20/20-10-2020 Έγγραφο Υπόμνημα Δήλωσης του Αντιδημάρχου προς τον Δήμαρχο Πύργου

21.Την υποχρέωση του Δημάρχου να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία τίθεται σε κίνδυνο, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συγκρούονται για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα συμφέροντά της.

22.Την ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής (άρθρο 58 παρ. 1Ν 3852/2010), η οποία προφανώς δεν ικανοποιείται με τη δράση Αντιδημάρχων που αμφισβητούν απροκάλυπτα ή απαξιώνουν τα κίνητρα του Δημάρχου και των επιλογών του.

23.Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ανακαλεί την αριθμ. πρωτ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου « Ορισμός Αντιδημάρχου»

Β. Ανακαλεί τον Αντιδήμαρχο Αριστειδόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου από την θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Πύργου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας του για τους κάτωθι

ειδικούς και σημαντικούς λόγους :

1) Το γεγονός ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου δεν είχαν χορηγηθεί Μ.Α.Π. σε όλους τους εργαζομένους του τομέα διοικητικής του ευθύνης

2) Το ύφος της επικοινωνίας του προαναφερομένου Αντιδημάρχου με το υφιστάμενο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας – ανακύκλωσης – πρασίνου :

α) δεν συνάδει στο ελάχιστο με την ηθική δεοντολογία που εφαρμόζει η δημοτική αρχή στην άσκηση των καθηκόντων της, β) προκαλεί ζητήματα δυσλειτουργίας στην υπηρεσία του,

γ) προσβάλλει τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26 )

3) Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω σχετικών 16,17,18,19,20 εγγράφων αποδεικνύεται ότι :

α) η διοικητική συμπεριφορά του καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

β) διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.

γ) αν και του ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλει την παραίτησή του δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί του, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής.

δ) διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίηση του Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Γ. Μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης, οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί, με την υπ’ αριθμ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου Πύργου «Ορισμός Αντιδημάρχου», στον κ. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο, ως Αντιδήμαρχο, και ανακαλούνται με την παρούσα, θα ασκούνται από το Δήμαρχο Πύργου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Πύργου

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος»

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστείες και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες σε βάρος γυναικών και (22) …

Ο Δήμος Ήλιδας απειλεί με ποινικές διώξεις για το νερό ενώ έπρεπε να είναι φυλακή όλοι, μελετητές, κατασκευαστές και δήμος… ;

 Η κοροϊδία από τον δήμο Ήλιδας για το νερό συνεχίζεται – Πληρώσαμε σχεδόν 30 εκατομμύρια και νερό δεν έχουμε  ; …

Τι απέγινε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών του Αυγενάκη στην Ολυμπία;

Και να οι φωτογραφίες. Και να οι ανακοινώσεις, αλλά η Αρχαία Ολυμπία ακόμα περιμένει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών που …

 • ΗΛΕΙΑ
 • Εκτός αντιδημαρχίας Πύργου ο Λάμπης Αριστειδόπουλος

Εκτός αντιδημαρχίας Πύργου ο Λάμπης Αριστειδόπουλος

Με απόφασή του, που αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια», ο δήμαρχος Πύργου κ. Τάκης Αντωνακόπουλος «παύει» από αντιδήμαρχο τον κ. Λάμπη Αριστειδόπουλο. Όπως προκύπτει μάλιστα από το κείμενο της απόφασης, μέχρι τον ορισμό νέου αντιδημάρχου τα καθήκοντα του κ. Αριστειδόπουλου αναλαμβάνει ο ίδιος ο δήμαρχος κ. Αντωνακόπουλος, ενώ, όπως προκύπτει πάντα από το έγγραφο, ο δήμαρχος Πύργου είχε ζητήσει από τον κ. Αριστειδόπουλου την παραίτησή του, κάτι που δεν έγινε ποτέ!

Η απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» αναφέρει:

 

« Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου»

 

Ο Δήμαρχος Πύργου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης I, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Την υπ’ αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ Β’ 1327) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.(αποφ. 11247 – ΦΕΚ Β’ 3465/28-12-2012).
 6. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. α) εγκ.82/59633/20-08-2019 και β) εγκ.48/ 22119/7-4-2020 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων
 7. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010).
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχου».

10.Τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου θητείας (εξαμήνου) του ως άνω Αντιδημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν.3852/2010

11.Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 περ. β) του Ν.3852/2010

12.Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 84/2010)

13.Τις διατάξεις της Υ.Α. 43726/7-6-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2208/2019)

14.Τις διατάξεις του Ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/2010)

15.Την από 12-10-2020 Έγκληση Δημοτικής Υπαλλήλου εναντίον του ανωτέρω Αντιδημάρχου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Πύργου και έλαβε αρ. πρωτ. ΕΜΠ. 16/12-10- 2020.

16.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ17/13-10-2020 έγγραφο Δημάρχου Πύργου προς τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο

17.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ.17/13-10-2020 απάντηση του Αντιδημάρχου προς τον Δήμαρχο Πύργου

18.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ18/14-10-2020 έγγραφο Δημάρχου Πύργου προς τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο

19.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ20/19-10-2020 έγγραφο Δημάρχου Πύργου προς τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο

20.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ.20/20-10-2020 Έγγραφο Υπόμνημα Δήλωσης του Αντιδημάρχου προς τον Δήμαρχο Πύργου

21.Την υποχρέωση του Δημάρχου να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία τίθεται σε κίνδυνο, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συγκρούονται για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα συμφέροντά της.

22.Την ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής (άρθρο 58 παρ. 1Ν 3852/2010), η οποία προφανώς δεν ικανοποιείται με τη δράση Αντιδημάρχων που αμφισβητούν απροκάλυπτα ή απαξιώνουν τα κίνητρα του Δημάρχου και των επιλογών του.

23.Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ανακαλεί την αριθμ. πρωτ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου « Ορισμός Αντιδημάρχου»

Β. Ανακαλεί τον Αντιδήμαρχο Αριστειδόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου από την θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Πύργου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας του για τους κάτωθι

ειδικούς και σημαντικούς λόγους :

1) Το γεγονός ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου δεν είχαν χορηγηθεί Μ.Α.Π. σε όλους τους εργαζομένους του τομέα διοικητικής του ευθύνης

2) Το ύφος της επικοινωνίας του προαναφερομένου Αντιδημάρχου με το υφιστάμενο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας – ανακύκλωσης – πρασίνου :

α) δεν συνάδει στο ελάχιστο με την ηθική δεοντολογία που εφαρμόζει η δημοτική αρχή στην άσκηση των καθηκόντων της, β) προκαλεί ζητήματα δυσλειτουργίας στην υπηρεσία του,

γ) προσβάλλει τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26 )

3) Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω σχετικών 16,17,18,19,20 εγγράφων αποδεικνύεται ότι :

α) η διοικητική συμπεριφορά του καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

β) διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.

γ) αν και του ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλει την παραίτησή του δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί του, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής.

δ) διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίηση του Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Γ. Μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης, οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί, με την υπ’ αριθμ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου Πύργου «Ορισμός Αντιδημάρχου», στον κ. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο, ως Αντιδήμαρχο, και ανακαλούνται με την παρούσα, θα ασκούνται από το Δήμαρχο Πύργου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Πύργου

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος»

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστείες και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες σε βάρος γυναικών και (22) …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων