ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Οι θέσεις σε ΟΤΑ & Δημόσιο


Ανακοινώθηκε  από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο / ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη και απόσπαση, στο πλαίσιο του β’ “κύματος” κινητικότητας στο Δημόσιο.

Συνολικά, εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας 785 προς μετάταξη και 332 προς απόσπαση θέσεις.

Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα / σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου – Απογραφή (apografi.gov.gr) στην ηλεκτρονική διαδρομή: apografi.gov.gr –> Ε.Σ.Κ Κινητικότητα –> 1ος Κύκλος Κινητικότητας 2018, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

(https://apografi.gov.gr/1oς-κύκλος-κινητικότητας-2018.html).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Παρασκευή 20 Απριλίου, να ανατρέξουν στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετάταξη ή απόσπαση.

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 παρ. 2-4 του ίδιου νόμου, με αίτηση που υποβάλλεται προς την Υπηρεσία υποδοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) (https://hr.apografi.gov.gr) και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή από 20/04/2018 έως και 05/05/2018.