ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ζαχάρω: Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαχάρως, λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης

  • 8
    Shares

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζαχάρως Έχοντας υπόψη:

1ο. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/07.06.2010)

2ο. Την παρ. 4 άρθρο 94 στοιχείο 27 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α /07.06.2010) με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου»

3ο. Την υπ’ αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30.12.2010 που αφορά «Ασκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων απότους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης»

4ο. Την προφορική ενημέρωση της διευθύντριας του Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως καθώς και των Διευθυντριών του Α ́ και του Β ́ Παιδικών Σταθμών Ζαχάρως σύμφωνα με τις οποίες παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά απουσιών νηπίων λόγω της εποχικής γρίπης στον Παιδικό Σταθμό Ζαχάρως καθώς και στα Α και Β ́ Νηπιαγωγεία του Δήμου Ζαχάρως

5ο. Την ανάγκη διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των νηπίωνΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ1ο. Την αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης με αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών ποσοστών απουσίας των νηπίων.2ο. Την αναστολή λειτουργίας του Α και του Β ́ Νηπιαγωγείων Ζαχάρως απότην Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης με αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών ποσοστών απουσίας των νηπίων.3ο. Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες υποχρεούνται, ως δημόσιες υπηρεσίες, να παραμείνουν ανοιχτές από 8:00 π.μ. έως και 1:00 μ.μ.4ο. Οι Υπάλληλοι των ανωτέρω σχολικών μονάδων θα παρευρίσκονται στα σχολεία στα οποία υπηρετούν, για τη διευκόλυνση του διοικητικού τους έργου.Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Σκαλτσά Δήμητρα

 


  • 8
    Shares