• OIKONOMIA
 • Κατατίθεται νέο νομοσχέδιο στη Βουλή: Ακούνητος και αμετάβλητος ο ΦΠΑ στα ακίνητα – Στο 15% παραμένει ο φόρος για τις μεταβιβάσεις

Κατατίθεται νέο νομοσχέδιο στη Βουλή: Ακούνητος και αμετάβλητος ο ΦΠΑ στα ακίνητα – Στο 15% παραμένει ο φόρος για τις μεταβιβάσεις

Με γοργό ρυθμό τρέχουν οι εξελίξεις, καθώς κατατέθηκε το Νομοσχέδιο για την στέγαση που θα καθορίσει για τα επόμενα δύο χρόνια την πορεία των οικονομικών τόσο των ιδιοκτητών ακινήτων όσο και των αγοραστών κατοικία ή αυτών που νοικιάζουν κάποιο σπίτι.

Μετά από απόφαση του το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε νομοσχέδιο προς ψήφιση το οποίο προβλέπει την διατήρηση του ΦΠΑ στα ακίνητα προς πώληση ως έχειν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024.Όσοι είναι πωλητές κατοικίας μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αναστολής φόρου για να μην επιβαρυνθούν με έξτρα ΦΠΑ κατά την παράδοση των ακινήτων.

Εκτός αυτού, κάτι που αφορά τους αγοραπωλητές είναι ότι σε επίπεδο στεγαστικής πολιτικής παραμένει απείραχτος και ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις στο 15%.

Επομένως οι διοκτήτες και όσοι αγοράζουν κατοικία δεν θα έχουν πρόβλημα σε έξτρα φορολόγηση πλην της ήδη ισχύουσας, αλλά σίγουα η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα σε άλλα ζητήματα, όπως στην τιμή της κιλοβατώρας. Επομένως, και πάλι το χέρι θα μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις συνθήκες επιβίωσης τώρα πια, γιατί βράδυ χωρίς φώς και χειμώνας χωρίς ζέστη δεν ειναι βιώσιμες συνθήκες.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία, Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις — Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”, θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη, 29/11/2022.

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης – μεταξύ άλλων – τα εξής:

 

ΜΕΡΟΣ A’

Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

ΜΕΡΟΣ B’

 1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η τροποποίηση του από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας (άρθρο 56 του ν. 4607/2019), μέσω Πρόσθετης Πράξης που υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022.

ΜΕΡΗ Γ’ και Δ’

 1. Παρατείνονται μέχρι τις 31/12/2024:

-η αναστολή της επιβολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα προς πώληση, κατόπιν αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, από τον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών.

– οι ήδη χορηγηθείσες αναστολές επιβολής Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022. (άρθρο 9)

 1. Παρατείνεται έως και τις 30.6.2023 (λήγει 31.12.2022) η ισχύς του:

α. μειωμένου συντελεστή του Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) :

– για τα οριζόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.,

– για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού,

– για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του

– στα εισιτήρια, για την είσοδο σε ζωολογικούς κήπους

β.υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6% :

– για τα αναφερόμενα αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας.

– για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης

– για τους απινιδωτές της Δ.Κ. ΕΧ 9018

στα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών

στα εισιτήρια κινηματογράφων (άρθρο 10)

 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.), για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, που αφορούν στην:

– προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος,

– άρση της υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της απαιτούμενης επένδυσης εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (άρθρο 11)

 1. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022. (άρθρο 12)
 2. Παρατείνεται η εφαρμογή της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε., οι οποίες πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη με την οριζόμενη χρονική διάρκεια. (άρθρο 13)
 3. Παρατείνεται εκ νέου, κατά δύο έτη (λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022), η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε., για την επιβολή φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας. (άρθρο 14)
 4. Προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια. (άρθρο 15)

8.α. Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης των τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 (ίσχυε για τα έτη 2021 και 2022).

β. Επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων για το έτος 2023. (άρθρο 16)

 1. Αναστέλλεται, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή καθώς και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για την υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο. (άρθρο 17)
 2. Τροποποιείται η διαδικασία ακινητοποίησης επιβατικών οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και ειδικότερα:

– επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 η μη τήρηση της οριζόμενης διαδικασίας,

– εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της ακινητοποίησης και του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων που ακινητοποιούνται. (άρθρο 18)

 1. Παρατείνεται η φορολόγηση της μεταβίβασης των οριζόμενων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, έως και την οριζόμενη ημερομηνία.

(άρθρο 19)

 1. Παρατείνεται και κατά το έτος 2022 (ισχύει για το 2021) το ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και ο μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων, που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001. (άρθρο 20)
 2. Παρατείνεται έως 30/06/2023, η αναστολή της καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο εν λόγω διάστημα δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο.

(άρθρο 21)

 1. Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και του δικτύου κρατικών ενισχύσεων. (άρθρα 22-27, 30-35)

15.α. Προβλέπεται η ηλεκτρονική επικοινωνία των χρηστών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (O.Π.Σ.Κ.Ε.).

β. Αποσαφηνίζεται η διαδικασία κοινοποίησης εγγράφων, αποφάσεων και σχετικών ειδοποιήσεων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. (άρθρο 28)

16.α. Προβλέπεται η υποχρεωτική διαλειτουργικότητα του Ο.Π.Σ.Κ.Ε. με τα αναφερόμενα στη διάταξη πληροφοριακά συστήματα.

β. Καθορίζονται οι προθεσμίες:

– έγκρισης των αιτημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για νέες διαδικτυακές υπηρεσίες,

– ένταξης των εν λόγω υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία. (άρθρο 29)

 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το επικουρικό προσωπικό, πλην ιατρών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών διαφόρων δημόσιων δομών υγείας. Συγκεκριμένα αντικαθίσταται ο όρος “επιδόματα” από τον όρο «παροχές» αναφορικά με την εφαρμογή σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στο ως άνω επικουρικό προσωπικό. (άρθρο 36)
 2. Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν σε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας μελών του Δ.Σ., καθώς και μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (Σ.Κ.Λ.Ε.). (άρθρα 37 και 38)
 3. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κ.υ.α, με την οποία καταρτίζεται κανονισμός αμοιβών του Προέδρου και των μελών των ακαδημαϊκών επιτροπών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά το ύψος και το ανώτατο όριο της κατά περίπτωση αμοιβής. (άρθρο 39)
 4. Καταργείται η καταβολή εξόδων κίνησης της παρ. 5 του άρ. 29 ν.2072/1992, στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και τον Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. (άρθρο 40)
 5. Διευκρινίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς της υπερωριακής απασχόλησης των ιατρών Ε.Σ.Υ. και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). (άρθρο 41)
 6. Αυξάνεται:

– ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, για τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και των αιρετών που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδος και της ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

– από 1η.1.2023, το ποσοστό προσαύξησης του ποσού των εξόδων διανυκτέρευσης για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από είκοσι τοις εκατό (20%) που είναι σήμερα, σε τριάντα τοις εκατό (30%). Επίσης, η ως άνω προσαύξηση ισχύει για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(άρθρα 42, 43 και 62)

 1. Αυξάνεται από τα 3,4 δις ευρώ στα 3,528 δις ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το προβλεπόμενο στην παρ.4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται ετησίως από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

(άρθρα 44 και 61)

 1. Προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης, για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παρέκκλιση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρου 20 ν.4354/2015) στο προσωπικό των αναφερόμενων Υπηρεσιών και για το οριζόμενο έργο. (άρθρο 45).

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας: Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία

Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (59) …

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κουρούτας! – Δικαιώθηκε πανηγυρικά ο ιδιοκτήτης!

Μετά από δύο περίπου χρόνια ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας …

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Κώστας Τζαβάρας

Πληροφορίες του Ilia.news κάνουν λόγο, ότι σοβαρή Πρόταση στον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία κ. …

Εγκατέλειψε στο δάσος της Μαραθιάς οκτώ νεογέννητα ζώα συντροφιάς (σκύλους)

Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, σε …

Εντοπίστηκε εργαστήριο με χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα!

Εντοπίστηκε εργαστήριο με χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα στην Κάτω Αχαΐα   Κατασχέθηκαν περίπου (3.000) απομιμητικά είδη επώνυμων εταιριών και (187) εντυπώματα …

Η υποψήφια Βουλευτής του Νομού Άννα – Μαρία Βλαγκούλη για τις πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές της Ηλείας

Η ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟΝΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ   Το ενδιαφέρον της για τις πλημμύρες που …

 • OIKONOMIA
 • Κατατίθεται νέο νομοσχέδιο στη Βουλή: Ακούνητος και αμετάβλητος ο ΦΠΑ στα ακίνητα – Στο 15% παραμένει ο φόρος για τις μεταβιβάσεις

Κατατίθεται νέο νομοσχέδιο στη Βουλή: Ακούνητος και αμετάβλητος ο ΦΠΑ στα ακίνητα – Στο 15% παραμένει ο φόρος για τις μεταβιβάσεις

Με γοργό ρυθμό τρέχουν οι εξελίξεις, καθώς κατατέθηκε το Νομοσχέδιο για την στέγαση που θα καθορίσει για τα επόμενα δύο χρόνια την πορεία των οικονομικών τόσο των ιδιοκτητών ακινήτων όσο και των αγοραστών κατοικία ή αυτών που νοικιάζουν κάποιο σπίτι.

Μετά από απόφαση του το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε νομοσχέδιο προς ψήφιση το οποίο προβλέπει την διατήρηση του ΦΠΑ στα ακίνητα προς πώληση ως έχειν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024.Όσοι είναι πωλητές κατοικίας μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αναστολής φόρου για να μην επιβαρυνθούν με έξτρα ΦΠΑ κατά την παράδοση των ακινήτων.

Εκτός αυτού, κάτι που αφορά τους αγοραπωλητές είναι ότι σε επίπεδο στεγαστικής πολιτικής παραμένει απείραχτος και ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις στο 15%.

Επομένως οι διοκτήτες και όσοι αγοράζουν κατοικία δεν θα έχουν πρόβλημα σε έξτρα φορολόγηση πλην της ήδη ισχύουσας, αλλά σίγουα η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα σε άλλα ζητήματα, όπως στην τιμή της κιλοβατώρας. Επομένως, και πάλι το χέρι θα μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις συνθήκες επιβίωσης τώρα πια, γιατί βράδυ χωρίς φώς και χειμώνας χωρίς ζέστη δεν ειναι βιώσιμες συνθήκες.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία, Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις — Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”, θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη, 29/11/2022.

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης – μεταξύ άλλων – τα εξής:

 

ΜΕΡΟΣ A’

Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

ΜΕΡΟΣ B’

 1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η τροποποίηση του από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας (άρθρο 56 του ν. 4607/2019), μέσω Πρόσθετης Πράξης που υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022.

ΜΕΡΗ Γ’ και Δ’

 1. Παρατείνονται μέχρι τις 31/12/2024:

-η αναστολή της επιβολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα προς πώληση, κατόπιν αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, από τον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών.

– οι ήδη χορηγηθείσες αναστολές επιβολής Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022. (άρθρο 9)

 1. Παρατείνεται έως και τις 30.6.2023 (λήγει 31.12.2022) η ισχύς του:

α. μειωμένου συντελεστή του Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) :

– για τα οριζόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.,

– για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού,

– για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του

– στα εισιτήρια, για την είσοδο σε ζωολογικούς κήπους

β.υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6% :

– για τα αναφερόμενα αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας.

– για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης

– για τους απινιδωτές της Δ.Κ. ΕΧ 9018

στα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών

στα εισιτήρια κινηματογράφων (άρθρο 10)

 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.), για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, που αφορούν στην:

– προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος,

– άρση της υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της απαιτούμενης επένδυσης εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (άρθρο 11)

 1. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022. (άρθρο 12)
 2. Παρατείνεται η εφαρμογή της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε., οι οποίες πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη με την οριζόμενη χρονική διάρκεια. (άρθρο 13)
 3. Παρατείνεται εκ νέου, κατά δύο έτη (λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022), η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε., για την επιβολή φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας. (άρθρο 14)
 4. Προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια. (άρθρο 15)

8.α. Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης των τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 (ίσχυε για τα έτη 2021 και 2022).

β. Επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων για το έτος 2023. (άρθρο 16)

 1. Αναστέλλεται, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή καθώς και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για την υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο. (άρθρο 17)
 2. Τροποποιείται η διαδικασία ακινητοποίησης επιβατικών οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και ειδικότερα:

– επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 η μη τήρηση της οριζόμενης διαδικασίας,

– εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της ακινητοποίησης και του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων που ακινητοποιούνται. (άρθρο 18)

 1. Παρατείνεται η φορολόγηση της μεταβίβασης των οριζόμενων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, έως και την οριζόμενη ημερομηνία.

(άρθρο 19)

 1. Παρατείνεται και κατά το έτος 2022 (ισχύει για το 2021) το ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και ο μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων, που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001. (άρθρο 20)
 2. Παρατείνεται έως 30/06/2023, η αναστολή της καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο εν λόγω διάστημα δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο.

(άρθρο 21)

 1. Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και του δικτύου κρατικών ενισχύσεων. (άρθρα 22-27, 30-35)

15.α. Προβλέπεται η ηλεκτρονική επικοινωνία των χρηστών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (O.Π.Σ.Κ.Ε.).

β. Αποσαφηνίζεται η διαδικασία κοινοποίησης εγγράφων, αποφάσεων και σχετικών ειδοποιήσεων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. (άρθρο 28)

16.α. Προβλέπεται η υποχρεωτική διαλειτουργικότητα του Ο.Π.Σ.Κ.Ε. με τα αναφερόμενα στη διάταξη πληροφοριακά συστήματα.

β. Καθορίζονται οι προθεσμίες:

– έγκρισης των αιτημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για νέες διαδικτυακές υπηρεσίες,

– ένταξης των εν λόγω υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία. (άρθρο 29)

 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το επικουρικό προσωπικό, πλην ιατρών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών διαφόρων δημόσιων δομών υγείας. Συγκεκριμένα αντικαθίσταται ο όρος “επιδόματα” από τον όρο «παροχές» αναφορικά με την εφαρμογή σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στο ως άνω επικουρικό προσωπικό. (άρθρο 36)
 2. Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν σε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας μελών του Δ.Σ., καθώς και μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (Σ.Κ.Λ.Ε.). (άρθρα 37 και 38)
 3. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κ.υ.α, με την οποία καταρτίζεται κανονισμός αμοιβών του Προέδρου και των μελών των ακαδημαϊκών επιτροπών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά το ύψος και το ανώτατο όριο της κατά περίπτωση αμοιβής. (άρθρο 39)
 4. Καταργείται η καταβολή εξόδων κίνησης της παρ. 5 του άρ. 29 ν.2072/1992, στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και τον Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. (άρθρο 40)
 5. Διευκρινίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς της υπερωριακής απασχόλησης των ιατρών Ε.Σ.Υ. και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). (άρθρο 41)
 6. Αυξάνεται:

– ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, για τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και των αιρετών που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδος και της ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

– από 1η.1.2023, το ποσοστό προσαύξησης του ποσού των εξόδων διανυκτέρευσης για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από είκοσι τοις εκατό (20%) που είναι σήμερα, σε τριάντα τοις εκατό (30%). Επίσης, η ως άνω προσαύξηση ισχύει για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(άρθρα 42, 43 και 62)

 1. Αυξάνεται από τα 3,4 δις ευρώ στα 3,528 δις ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το προβλεπόμενο στην παρ.4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται ετησίως από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

(άρθρα 44 και 61)

 1. Προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης, για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παρέκκλιση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρου 20 ν.4354/2015) στο προσωπικό των αναφερόμενων Υπηρεσιών και για το οριζόμενο έργο. (άρθρο 45).

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας: Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία

Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (59) …

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κουρούτας! – Δικαιώθηκε πανηγυρικά ο ιδιοκτήτης!

Μετά από δύο περίπου χρόνια ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας …

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Κώστας Τζαβάρας

Πληροφορίες του Ilia.news κάνουν λόγο, ότι σοβαρή Πρόταση στον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία κ. …

Εγκατέλειψε στο δάσος της Μαραθιάς οκτώ νεογέννητα ζώα συντροφιάς (σκύλους)

Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, σε …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων