ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου λόγω κορωναϊού COVID – 19


Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου λόγω κορωναϊού COVID – 19»
Ο Δήμαρχος Πύργου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκαν στα
αριθμ. ΦΕΚ 55/ Α΄/2020 και 64/ Α΄/2020.
3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της
διασποράς του Κορωναιού COVID – 19.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη παρακάτω λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου.
Για το χρονικό διάστημα των ισχυόντων μέτρων και για τον περιορισμό της διασποράς
του Κορωναιού COVID – 19, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω Δ/νσεις κεκλεισμένων
των θυρών για το κοινό.
Για κατεπείγουσες ανάγκες, που δεν μπορούν να αναβληθούν, οι δημότες θα
μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα, fax ή emails των Υπηρεσιών ή θα
προσέρχονται στα δημοτικά κτίρια κατόπιν ραντεβού.

Α. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2621362606,
632, 603, 687, FAX: 2621362642, EMAIL: doikipir@gmail.com

Β. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, 2621362605, 612, 611 FAX:
2621362684, EMAIL: protokolo@1489.syzefxis.gov.gr (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ: 2621362634,
FAX: 2621362670, EMAIL: atoubeki@1489.syzefxis.gov.gr, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ:
2621362658,683, FAX: 2621362614 EMAIL: kitsoykaiti555@yahoo.gr
Γ. Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2621362676,679,649, FAX:
2621362617, EMAIL: d.pyrgou@kep.gov.gr
Δ. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
2621081243, 2621031978, 2621024906 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 2621022199),
FAX:2621031618, pronoia@1489.syzefxis.gov.gr
Ε. Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2621027362, EMAIL:
sofiagourgoura@yahoo.gr
Στ. Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2621362417, EMAIL:
szagli@1489.syzefxis.gov.gr
Ζ. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2621027362,
EMAIL: dap@1489.syzefxis.gov.gr
Η. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2621362631, 650,
651, EMAIL: texypirgou@yahoo.gr (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 2621362685, 6978393146,
EMAIL: dionis@1489.syzefxis.gov.gr),
[2]
Ι. ΥΔΟΜ του Δήμου Πύργου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2621362654, EMAIL:
poleodomia@1489.syzefxis.gov.gr
IA. Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2621362624, 644 FAX:
2621362620, EMAIL: gsiskaki@1489.syzefxis.gov.gr.
IB. Γραφείο Δημάρχου Δήμου Πύργου, ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2621362403,404, FAX:
2621031481 EMAIL: dimospirgou@gmail.com.
– Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, θα παραμείνει στο χώρο της Πρόνοιας για
έκτακτες ανάγκες μόνο. Ομοίως και τα Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας και
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών.
– Οι Δημοτικές Επιχ/σεις θα λειτουργούν κανονικά.
Επιπλέον:
1. Η αποκομιδή απορριμμάτων και οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται
κανονικά, ενώ θα διακοπούν οι μη επείγουσες εργασίες (αποκομιδή
ογκωδών αντικειμένων, κλαδέματα κ.λ.π)
2. Η διεξαγωγή των πολιτικών γάμων θα γίνεται χωρίς την παρουσία
καλεσμένων εκτός του κύκλου της στενής οικογένειας του ζεύγους.

Ο Δήμαρχος Πύργου
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος