Με απόφαση του Δημάρχου Πύργου “επιστρέφει” στην θέση της Αντιδημάρχου η Αγγελακοπούλου Ανδριάνα

spot_img

Προτεινόμενα

Με απόφαση του Δημάρχου Πύργου, Γαβρίλη Λιατσή, “επιστρέφει” στην θέση της Αντιδημάρχου η Αγγελακοπούλου Ανδριάνα

Η απόφαση του Δημάρχου αναφέρει:

«Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Δημοτική Σύμβουλο»

Ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως τη διάταξη της παρ. ι’ της παρ.1 αυτού, που προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011, κατά την οποία ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) κατά τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του εγγράφων, και πιστοποιητικών , πλην χρηματικών ενταλμάτων , σε δημοτικό σύμβουλο.

3. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα, καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση `των δημοτών μας.

4. Την αριθ. 179Δ/24-03-2017 απόφαση Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την αριθ. 179Δ/24-03-2017 απόφαση ως εξής : Μεταβιβάζει στην Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα.  του Λεωνίδα, από σήμερα έως της λήξεως της δημοτικής περιόδου, καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Εποπτεία των ακόλουθων τμημάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας:

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

• Εποπτεία των κοινωνικών θεμάτων και των οργανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου.

• Ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 10-08-2017 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 494 Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ελληνική

• Παρέμβαση και αντιμετώπιση των καθημερινών κοινωνικών προβλημάτων και της ποιότητας της ζωής των δημοτών. • Υπογραφή αλληλογραφίας και κάθε εγγράφου που προκύπτει και αφορά στις παραπάνω αρμοδιότητές της.

• Υπογραφή κάθε εγγράφου που αφορά στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας.

• Υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. • Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς της.

• Η ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».

Ο Δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λιατσής.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα