5 C
Pýrgos
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Με στόχο νέες δράσεις στην παραγωγική ύπαιθρο!

spot_img

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με στόχο νέες δράσεις στην παραγωγική ύπαιθρο!

Κ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

«Εξοικείωση με τις καινοτόμες

δεξιότητες αλλά και

δικτύωση με επιχειρήσεις

των Βαλκανίων…»

Ένα σημαντικό Διακρατικό Επιδοτούμενο Πρόγραμμα υλοποιεί ήδη από τον Οκτώβριο το Επιμελητήριο Ηλείας με κύριο στόχο, την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, την ανάδειξη ευκαιριών για διακρατική συνεργασία στην περιοχή της «Βαλκανικής-Μεσογείου» και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Το έργο με τίτλο ‘’BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR’’ εγκρίθηκε κατόπιν υποβολής πρότασης του Επιμελητήριου Ηλείας  ως συντονιστής (Leader ) στα πλαίσια του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’, με προϋπολογισμό για το σύνολο του έργου : 866.674,18 .

 

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει τους κάτωθι:

1.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ   

2.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ

3.CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF TIRANA , CCIT – Αλβανία

4.Agricultural University of Tirana – Αλβανία

5.Chamber of Commerce and Industry Vratsa – Βουλγαρία

6.Agency for Regional and Economic Development Vratsa – Βουλγαρία

 

Επιδίωξη του έργου είναι: Η διαμόρφωση ενός διεθνές Δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τόσο δημόσιων όσο και των ιδιωτικών φορέων, των ερευνητικών κέντρων, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα προσαρμογής τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και του οικογενειακού χαρακτήρα αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην εφαρμογή των νέων καινοτόμων δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ικανοτήτων σε βιώσιμες επιχειρηματικές καινοτομίες στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, αλλά και στη δικτύωση , την επιμόρφωση και την μεταφορά των γνώσεων.

 

Το Επιμελητήριο Ηλείας με την υλοποίηση του έργου προσδοκά:

 

 • Να καλύψει σημαντικούς στρατηγικούς τομείς των γεωργικών τοπικών προϊόντων διατροφής
 • Να φέρει σε επαφή την αγροτική επιχειρηματική κοινότητα με τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους στις τεχνικές Γεωργίας, κτηνοτροφίας,  μεταποίησης προϊόντων, τη Συσκευασία και το μάρκετινγκ.
 • Την επιμόρφωση των επιχειρήσεων και την εξοικείωση τους με την εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία
 • Τη δικτύωση των επιχειρήσεων
 • Στη δημιουργία συνθηκών ευχέρειας εισόδου στην διεθνή αγορά και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των γεωργικών προϊόντων διατροφής
 • Να υποστηρίξει γενικότερα τη βιώσιμη ικανότητα προσαρμογής των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και του οικογενειακού χαρακτήρα αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς

 

Οι Δράσεις του Επιμελητήριο Ηλείας αφορούν τα εξής:

 

 • Δημιουργία Δικτύου – Δικτύωση
 • Αναγνώριση των υπηρεσιών web στην τοπική αγορά ΜΜΕ τροφίμων
 • Υποστήριξη για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα
 • Υποστήριξη, του σύγχρονου θεσμού των Θερμοκοιτίδων ή Εκκολαπτηρίων (Incubators)
 • Ανάπτυξη δράσεων στήριξης για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (σχεδίου επικοινωνίας και μάρκετινγκ)
 • Εργαστηριακή εμπειρία,  ανταλλαγή επισκέψεων σε επιχειρήσεις
 • Καινοτόμες Μοντέλα συναντήσεων , Αγροδιατροφικές  B to B συναντήσεις 
 • Συναντήσεις με νέες  καινοτόμες Μμε, ερευνητικά κέντρα,  Ιδρύματα, κτλ
 • Φεστιβάλ της αγροτικής παραγωγής
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου,
 • Δημιουργία και υποστήριξη Web πλατφόρμας του έργου
 • Περιοδική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και Παρακολούθηση Έργου

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Νικολούτσος Κωνσταντίνος αναφορικά  με το πρόγραμμα επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο έργο θα ευνοήσει σημαντικά την παραγωγική ύπαιθρο αλλά και θα δημιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες για την αξιοποίηση των τοπικών μας προϊόντων. Εξάλλου είναι πλέον πασιφανές ότι καμία στρατηγική ανάπτυξης δεν νοείται, εφόσον δε συμπεριλαμβάνει την παραγωγική ύπαιθρο και την αγροδιατροφική παραγωγή, προτάσεις που συνδέουν τη επιχειρηματικότητα με την γαστρονομία και τον τουρισμό. Για το σκοπό αυτό άλλωστε το Επιμελητήριο Ηλείας διαρκώς υποβάλλει προτάσεις σε διακρατικά επιχορηγούμενα προγράμματα ώστε να υλοποιηθούν ενδεδειγμένα επιχειρησιακά  σχέδια όπου θα δημιουργήσουν συνθήκες εισροής κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κινητοποιηθούν ταυτόχρονα και οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας και να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα κ. Νικολούτσος υποστηρίζει ότι με το συγκεκριμένο έργο παρέχεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις του νομού μας, για επιμόρφωση και εξοικείωση με τις νέες και καινοτόμες δεξιότητες αλλά και δικτύωσης με επιχειρήσεις των Βαλκανίων. Επιπλέον το έργο εφιστά την προσοχή τόσο στους υφιστάμενους επιχειρηματίες όσο και στους νέους για την σημασία της ενδυνάμωσης του ρόλου τους ,  της διαφοροποίησης των υπηρεσιών και προϊόντων τους ώστε να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες εξελίξεις και τάσεις των αγορών σε εθνικό και διεθνή επίπεδο.

Επιπροσθέτως επικεντρώνεται στην ανάλυση βέλτιστων καινοτόμων πρακτικών και την ανάγκη οργάνωσης βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων «Cluster» τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για διαρκή διαφοροποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Ομάδες δηλαδή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, συνήθως εγκατεστημένων σε γειτνιάζουσες περιοχές, οι οποίες αλληλεπιδρούν με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.), την πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό), την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων .

Απώτερος στόχος για το Επιμελητήριο Ηλείας κατά την υλοποίηση του έργου είναι, η ουσιαστική συνεργασία με μία οργανωμένη συλλογικότητα των παραγωγών επιδιώκοντας να αναπτυχθούν συνέργειες για να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το εμπορικό μέλλον των τοπικών προϊόντων μας αλλά και να φέρουμε σε επαφή τον επιχειρηματικό κόσμο με όλα τα απαραίτητα και καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης του.

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα