ΗΛΕΙΑ OIKONOMIA ΠΥΡΓΟΥ

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Ηλείας

 • 6
  Shares

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                        (ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ).

Κατόπιν διαβουλεύσεων με  φορείς ανά την  Ελλάδα, αιτημάτων μελών και υποστηρίζοντας τις προτάσεις του Ε.Σ.Α, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Ηλείας κατέληξε  στα κάτωθι, τα οποία και ζήτα από τις αρμόδιες αρχές.

 

 1. Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κομιστές επιταγών επιθυμούν να μην τις προσκομίσουν στις τράπεζες για είσπραξη και πιθανή σφράγιση (προφανώς με συμφωνία των μερών), αλλά να τις κρατήσουν στην κατοχή τους για διάστημα έως και 90 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης. Συνεπώς να παραταθεί κατά 90 ημέρες η προθεσμία προς εμφάνιση για πληρωμή ή σφράγιση.
 2. Σε περίπτωση που εμφανιστεί στα τραπεζικά καταστήματα προς πληρωμή μια επιταγή, ενώ δεν υπάρχει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό, αυτή να σφραγίζεται μεν, αλλά να παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης στον Τειρεσίαγια ακόμη 90 ημέρες, αντί για τις ισχύουσες σήμερα 30. Δηλαδή, η καταχώριση στον Τειρεσία να γίνεται 120 ημέρες μετά τη σφράγιση. (Το ίδιο είχε ισχύσει και κατά το διάστημα εφαρμογής των capital controls.)
 3. Οι Τράπεζες να υποχρεούνται αμέσως να παράσχουν χρηματοδότηση στον εκδότημιας ακάλυπτης επιταγής ίση με το 100% του ποσού της αξίας της, με χορήγηση δυνατότητας υπερανάληψης από τον λογαριασμό από τον οποίο σύρεται η επιταγή, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με προνομιακό συμβολικό επιτόκιο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο χρηματοδότησης ανά πελάτη με βάση τον συνήθη κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Από την άλλη, ο πελάτης θα πρέπει να αποδεικνύει την  έκδοση της επιταγής πριν την 10.3.2020 προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό προς εξόφληση του οποίου είχε εκδώσει την επιταγή (π.χ. τιμολόγιο, σύμβαση κλπ). Ας σημειωθεί ότι σήμερα τα επιτόκια διατραπεζικού δανεισμού Euribor είναι αρνητικά και όλες οι κεντρικές τράπεζες προσφέρουν μηδενικά επιτόκια.
 4. Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο ο εκδότης μιας μεταχρονολογημένης επιταγής δεν ασκήσει το ως άνω δικαίωμά του (όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Τράπεζας του εκδότη), ο κομιστής της επιταγής θα δικαιούται άμεσης έκτακτης χρηματοδότησης από την Τράπεζά του, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του χρηματοδοτικού του ορίου,  ίση με το 100% του ποσού της επιταγής. Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος του  κομιστή προϋποθέτει την εκχώρηση στην χρηματοδοτούσα Τράπεζα όλων των  δικαιωμάτων του επί της επιταγής. Και η χρηματοδότηση  αυτή θα έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  Θα πρέπει δε να υπάρξει η πρόβλεψη, ότι η Τράπεζα, πριν απαιτήσει από τον πελάτη της – κομιστή της επιταγής- την αξία αυτής, υποχρεούται να στραφεί προηγουμένως κατά του εκδότη της επιταγής και των τυχών οπισθογράφων της. Και σε αυτή την περίπτωση ο κομιστής της επιταγής θα πρέπει να αποδεικνύει την αιτία για την οποία κατέχει την επιταγή, καθώς και τη μεταχρονολογημένη έκδοσή της .

Στο πλαίσιο του «lose-lose» που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε συμφωνία εν μέσω της κρίσης, αλλά και με το πνεύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης που πρέπει όλοι να δεικνύουμε κατά τη διάρκεια αυτής της δραματικής κατάστασης καλούνται:

– Όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ιδιώτες που μπορούν, να καλύπτουν στο ακέραιο  το σύνολο των υποχρεώσεών  τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιταγών που έχουν     εκδώσει,  ώστε να καταστεί ευκολότερη η στήριξη αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

– Η Κυβέρνηση να διεκδικήσει και να  χρησιμοποιήσει ελαστικότερους  κανόνες καταβολής πόρων από το ΕΣΠΑ προς τις επιχειρήσεις (όπως στο πρόγραμμα «έκτακτο αποθεματικό»), ώστε την επομένη ημέρα που θα πρέπει το σύνολο της οικονομίας να επαναλειτουργήσει, να υπάρχουν διαθέσιμα άμεσα εκταμιεύσιμα κονδύλια για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και δαπανών-αναγκών.

– Η Αναπτυξιακή Τράπεζα να παράσχει τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε με συμβολικό επιτόκιο να δοθεί η απαραίτητη ένεση ρευστότητας, καθώς και το κεφάλαιο κίνησης που θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση των παραγωγικών επενδύσεων, κατά το πρότυπο του παλαιού ΕΤΕΑΝ.

 

 1. Μέριμνα  για τα  ενοίκια  των  επιχειρήσεων  ώστε  να  δοθεί  η δυνατότητα  να  αναθεωρηθούν  οι  συμβάσεις   για  τις  επιχειρήσεις  που  πλήττονται  η  έχουν  δραματική  μείωση  εσόδων.
 1. Εφαρμογή των αιτημάτων της Ε.Σ.Ε.Ε για  συμπερίληψη  στα  ευεργετικά  μέτρα   ,  των  φυσικών  προσώπων  επιχειρήσεων  νομικών  μορφών ΟΕ,  ΕΠΕ , Ε.Ε  που  έχουν  τους   σχετικούς  ΚΑΔ.  Πολλές  εξ  αυτών  μην  ξεχνάμε  ότι  έχουν  οικογενειακό  και  μικρομεσαίο  χαρακτήρα.

 

Κυρίως  αυτή  τη  στιγμή προέχει  η  πειθαρχεία  στις  οδηγίες , όπως  στη συντριπτική  πλειοψηφία του  πληθυσμού   παρατηρείται, ώστε  να  ξεπεράσουμε  το  συντομότερο   την  υγειονομική  κρίση    και  επανερχόμενοι   σε  κανονικούς  ρυθμούς να  είμαστε  σε  θέση  να  φιλοξενήσουμε  με  ασφάλεια  όποιους   τουρίστες  αλλοδαπούς  ή  ημεδαπούς  επιλέξουν  το  νομό  μας  για  τις  διακοπές  τους.

                Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

            Νίκος Καρυώτης                                                                Νίκος Σκορδαλής


 • 6
  Shares