Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022
19.4 C
Pýrgos

Ορίστηκε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ζαχάρως

spot_img

Στον ορισμό των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε με απόφασή του ο δήμαρχος Ζαχάρως κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος.

Έτσι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται:

Ο αντιδήμαρχος κ. Τάσος Αλτάνης με αναπληρώτρια της αντιδήμαρχο κα Δήμητρα Σκαλτσά.

Ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βλάχος με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο κα Δήμητρα Σκαλτσά.

Ο αντιδήμαρχος κ. Φώτης Καλογερόπουλος με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο κα Δήμητρα Σκαλτσά.

Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σε αναπλήρωση του Δημάρχου

ανατίθενται στον αντιδήμαρχο κ. Τάσο Αλτάνη.

 

Αναλυτικά η απόφαση του δημάρχου κ. Κώστα Αλεξανδρόπουλου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός οριζομένων μελών της Οικονομικής Επιτροπής»

ΑΠΟΦΑΣΗ Α/Α: 310/ 2019

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Τεύχος Α/27-12-2010).
 2. Tις διατάξεις των άρθρων 28 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της

Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α 47) και 28Α, όπως αυτό έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

 1. Την με Α.Π. 15870/15-5-2017 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί

ορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 250/26-5- 2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).

 1. Tην με Α.Π. 140634/22-6-2017 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Συντονιστή’ κ.λπ.» (ΦΕΚ 2208/Τεύχος Δεύτερο/29-6-2017) (AΔΑ: ΩΜΜ0ΟΡ1Φ-ΕΞΒ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Το υπ΄αριθ. 59847/21-8-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (εγκύκλιος 89), με θέμα «Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων)» (ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ).
 3. Το υπ΄αριθ. 59646/20-8-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (εγκύκλιος 90), με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-ΙΟ8).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19.
 5. Το υπ’ αριθμό 6617/2-9-19 έγγραφο του Δήμου Ζαχάρως, με το οποίο

υποβλήθηκε για έλεγχο το υπ’ αριθμ. 32/2019 πρακτικό της 1ής-9-19

συνεδρίασης του Δημοτικού του Συμβουλίου, αναφορικά με εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως, από 1-9-2019 έως 6-11-2021, που εισήλθε στην Υπηρεσία μας στις 3-9-2019 και έλαβε Α.Π. 192286.

 1. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζαχάρως στη συνεδρίαση αυτού την 1η-9-2019 για την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως από 1η-9- 2019 έως 6-11-2021, η διαδικασία εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως και το αποτέλεσμα της εκλογής, έγινε σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

12.Την με αριθμ. Πρωτ: οικ.195453 από 5-9-2019 απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1).Ορίζουμε ως μέλη της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως τους:

α). Τον Αντιδήμαρχο Κο Αλτάνη Αναστάσιο του Χριστόφορου με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, την Αντιδήμαρχο Κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου.

β).Τον Αντιδήμαρχο Κο Βλάχο Χρήστο του Σπυρίδωνα με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιδήμαρχο Κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου.

γ). Τον Αντιδήμαρχο Κο Καλογερόπουλο Φώτιο του Θεοδώρου με

αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην Αντιδήμαρχο Κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου.

2). Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σε αναπλήρωση του Δημάρχου ανατίθενται στον Αντιδήμαρχο Κο Αλτάνη Αναστάσιο του Χριστόφορου.

 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα