Ορισμός  μελών Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης υγρότοπου Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των άμισθων Διοικητικών Συμβουλίων (τριετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης) των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι υγρότοποι Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονική ή/και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων και γενικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ισόρροπης με αυτό τοπικής ανάπτυξης.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία που τυχόν διαθέτουν σε διοικητικά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ (άρθρο 4 ν. 4519/2018).

Οι υποψήφιοι της ως άνω περίπτωσης δδ και οι φορείς των περιπτώσεων εε και στστ, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα αναφέρουν συγκεκριμένα τον ΦΔΠΠ στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν (μέχρι 2 ΦΔΠΠ, και με σύντομη αναφορά των λόγων για τους οποίους επιλέγουν τη/τις συγκεκριμένη/ες περιοχή/ές, καθώς επίσης και εάν ενδιαφέρονται για τον ορισμό τους στη θέση του προέδρου).

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.karaiskou@prv.ypeka.gr με κοινοποίηση στο γραφείο Αν. Υπ. ΠΕΝ (yper@ypen.gr) εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας για τους ΦΔΠΠ του παραπάνω καταλόγου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.