ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ως εταίρος στην πρόταση…. – Δήλωση κ.Μίγκου


Ο Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ως εταίρος στην πρόταση Water Harvesting for Developing Agricultural and Pastoral areas (WHDAP), που πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος: ENI CBC Med 2014-2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 24 Ιανουαρίου 2018.

Ο επικεφαλής εταίρος της πρότασης είναι το Πανεπιστήμιο AlBalqa (AlBalqa Applied University) από Ιορδανία.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του έργου:

Τίτλος: Συλλογή υδάτων για την ανάπτυξη γεωργικών περιοχών και βοσκοτόπων

Θεματικός στόχος: B.4 Προστασία του περιβάλλοντος, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και μετριασμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Προτεραιότητα: Προτεραιότητα B.4.1 Υποστήριξη βιώσιμων πρωτοβουλιών με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας του νερού και την ενθάρρυνση της χρήσης μη συμβατικών παροχών ύδρευσης

Σύντομη περιγραφή του έργου: Οι περισσότερες μεσογειακές χώρες υποφέρουν από προβλήματα έλλειψης γλυκού νερού. Έλλειψη επαρκών υδάτινων πόρων και οι ξηρασίες είναι φαινόμενα που συμβαίνουν σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις μεσογειακές χώρες. Τα επιφανειακά ύδατα (δηλαδή πηγές, ρέματα) και το νερό της ατμόσφαιρας (δηλαδή βρόχινο νερό, νερό που προέρχεται από την τήξη του χιονιού και από ομίχλη), θεωρούνται σημαντική πηγή παροχής πόσιμου νερού. Το έργο αυτό θα προσπαθήσει να λύσει μερικά από αυτά τα προβλήματα μέσω διαφορετικών συστημάτων συλλογής νερού και συλλογής  ομβρίων υδάτων.

Κύριοι στόχοι – Θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν: Οι κύριοι στόχοι του έργου αυτού: – Η συλλογή του νερού από την ατμόσφαιρα – Η αναζήτηση ροών και πηγών στις συγκεκριμένες περιοχές – Η συλλογή των υδάτων που προέρχονται από πηγές και ρεύματα – Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (Γεωργία και βοσκότοποι)

Αναμενόμενα αποτελέσματα: – Συλλογή μεγάλου όγκου νερού στις αγροτικές περιοχές – Ενθάρρυνση των εργαζομένων στην κτηνοτροφία – Μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων υπόγειων υδάτων

Προϋπολογισμός Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 470.000 ευρώ

Εταίροι:

Επικεφαλής εταίρος: Πανεπιστήμιο Al-Balqa (Al-Balqa Applied University) από Ιορδανία

PP1: Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης

PP2:  Muhaib Awawdeh- Al-Yarmouk University, Irbed Jordan

PP3 : Javie Sancho, Public Company “Sarga” Agriculture company, Spain

PP4 : Heyat Chihi, Centre for water research and technology, Tunisia

 

Ενδεικτικές δράσεις εταίρων έργου:

  • Συλλογή δεδομένων για τους υδάτινους πόρους της περιοχής-στόχου του κάθε εταίρου (χάρτες, εικόνες από δορυφόρο, αεροφωτογραφίες)
  • Ερμηνεία και αξιολόγηση των ευρημάτων (ψηφιοποίηση χαρτών, ερμηνεία εικόνων από Δορυφόρο, διεξαγωγή έρευνας στις περιοχές-στόχο)
  • Ανάπτυξη και διαχείριση λεκανών απορροής των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στις περιοχές,
  • Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων συλλογής υδάτων και επαναχρησιμοποίησής τους- Διαχείριση βοσκοτόπων
  • Εκπαίδευση και εξάσκηση στις τεχνικές συλλογής υδάτινων πόρων

Δήλωση Ανδρέα Μίγκου
Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης προσπαθώντας να δώσει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης νερού και τα προβλήματα λειψυδρίας ,συμμετέχει σε πρόταση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENI CBC Med 2014-2020 για το νερό και τη χρήση του στην ανάπτυξη της γεωργίας.
Η χρηματοδότηση προς το Δήμο μας (αν το πρόγραμμα τελικά επιλεγεί) θα είναι 470 χιλιάδες ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των προβλημάτων στην έλλειψη του νερού μέσω νέων μεθόδων πράγμα που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των εργαζομένων στην κτηνοτροφία.. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 24 Ιανουαρίου και σε μερικούς μήνες θα έχουμε τα αποτελέσματα .Ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτή η πρότασή μας , αφού πιστεύουμε ότι είναι ολοκληρωμένη και γίνεται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ισπανίας , της Ιορδανίας και της Τυνησίας.