ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Κανείς δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια της νομοθεσίας για τα εργατικά ατυχήματα»


Με αιτία τα πολλά εργατικά ατυχήματα/δυστυχήματα σε Δήμους, κάνοντας λόγο ότι, έχει διαπιστωθεί αδυναμία καταγραφής αυτών ακόμη και προσπάθειες αποσιώπησης και συγκάλυψης των, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σε ανακοίνωσή της, αφού παρατηρεί ότι κανείς δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια της σχετικής νομοθεσίας, παραθέτει τις ενέργειες, που πρέπει να ακολουθούνται στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στους Δήμους.


Ειδικότερα η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητάει,

  • Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκλογή «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» σε κάθε Ο.Τ.Α. όπως προβλέπεται από το άρθρα 4, 5, 6 και 7 του Ν.3850/2010 όπως ισχύει.
  • Να υπάρξει καταγραφή για την υποχρεωτική παρουσία (άρθρο 8 του Ν.3850/2010) σε κάθε Ο.Τ.Α. της χώρας ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Ε.) και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) όπως επίσης και για το αν η υπηρεσία τηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ όπως προβλέπεται από το άρθρο 43, παρ.2β του Ν.3850/2010. Σημειώνεται, ότι η ύπαρξη ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Ε.) και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) είναι υποχρεωτική.
  • Να τηρείται Ειδικό Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010.
  • Να υπάρξει εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία, από τον Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) και τον Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.1α του Ν.3850/2010.
  • Να τηρείται κατάλογος με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες (φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς) σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.3ε του Ν.3850/2010.
  • Να υπάρχει ενημέρωση, κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.3850/2010 κ.α.