14.7 C
Pýrgos
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, 2021

Πολυσέλιδη επιστολή-έκθεση του Γ.Γ. δήμου Πύργου για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

spot_img

Στη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, αναφέρεται με πολυσέλιδη επιστολή-έκθεση ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Πύργου Χάρης Αντύπας.

Ο κ. Αντύπας στην έκθεση θέτει θέμα αντικατάστασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου μελών της διοίκησης του Νομικού Προσώπου του δήμου, που τυχόν βαρύνονται με την ευθύνη αξιόποινων πράξεων.

Η πολυσέλιδη επιστολή- έκθεση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Πύργου Χαράλαμπου Αντύπα έχει ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2018 ενώ έχει αποσταλεί προς την Εισαγγελία Αρείου Πάγου, τον Γενικό Επιθεωρητή ΔημόσιαςΔιοίκησης, τον Γενικό Επίτροπο ΕλεγκτικούΣυνεδρίου, τη Γενική Διεύθυνση ΔημοσιονομικώνΕλέγχων – Επιτροπή ΣυντονισμούΕλέγχων ΕΣΕΛ, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων-Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων, τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, το Λιμεναρχείο Κατακόλου, τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τον Δήμαρχο Πύργου, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ΆγγελοΔιονυσόπουλο.

Αναλυτικότερα το 17σέλιδο υπόμνημα  του Χ. Αντύπα έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Δ.Λ.Τ.Π.)»

Σχετικά Στοιχεία: Επικαλούμενα στο παρόν έγγραφα με αριθμό αναφοράς τους 1 έως 73 και προσαγόμενα μετά του παρόντος σε επισυναπτόμενο ψηφιακό δίσκο

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1131Δ/6-11-2015 Απόφασης Δημάρχου Πύργου (1203/27-11-2015 Φ.Ε.Κ.) ορίστηκα Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύργου Ηλείας, ενώ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 144/2-12-2015 Αίτηση μου προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας ζήτησα την αναστολή της δικηγορικής μου ιδιότητας, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 περ. β του Ν. 4194/2013 Κώδικα περί Δικηγόρων «Η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου αναστέλλεται: β) …στους γενικούς γραμματείς των δήμων».

Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, μεταξύ άλλων, και μετά από διεξοδική έρευνα σε θέματα δημοσιονομικής λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Δ.Λ.Τ.Π.) και ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, διαπίστωσα τα κάτωθι, λαμβάνοντας υπόψη Αποφάσεις της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, έγγραφα και Αποφάσεις του Δ.Λ.Τ.Π., αξιολογήσεις και Αποφάσεις του Λιμεναρχείου Κατακόλου, εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, καθώς και γενικότερα δεδομένα από τον διαδικτυακό σύνδεσμο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ειδικότερα:

 

  • Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 Δεσμευτική Οδηγία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), που εκδόθηκε στις 24-5-2018 κατά την 35^ Συνεδρίαση (Σχετ.1), η εν λόγω Αρχή αποφαίνεται ότι «Από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ρ.Α.Λ. στον κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, βρήκε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1850/05.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΩΡ4ΟΛΚΑ-ΑΟΝ) προμήθεια απευθείας ανάθεσης για τις υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, και την υπ’ αριθμ. 159/08.09.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Α.Τ. Πύργου (ΑΔΑ:ΩΩΣΑΟΑΚΑ-1ΑΩ), περί εγκρίσεως των τελών στερεών και υγρών αποβλήτων, από τη μελέτη των οποίων ουδεμίααιτιολόγηση υφίσταται σχετικά με τη συνδρομή του στοιχείου της ανταποδοτικότητας ή διαφαίνεται να ελήφθη υπ’ όψιν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κόστος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών».

 

2)Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64/2018 Απόφαση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), που εκδόθηκε στις 27-6-2018 κατά την 36π Συνεδρίαση (Σχετ.2) , η εν λόγω Αρχή αποφάσισε «Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ΕΥΡΩ στο Δ.Α.Τ. Πύργου, κατ’ άρθρον 114 παρ. 5 Ν. 4389/2016, καθότι από δυστροπία αρνείται εν τοις πράγμασι την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, παρακωλύοντας ουσιαστικά το έργο της Αρχής.».

 

3)Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 16138/19-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου (Σχετ.3) και 2131.1/1870/18/28-6-2018 του Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.4), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Γραμματεία Λιμένων -Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων/ Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3122.1 -Τ59/69025/2018/20-9-2018 έγγραφο(Σχετ.5) δυνάμει του οποίου ορίζεται ότι «Συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας επί του θέματος και κατόπιν των ανωτέρω (θ) και (ια) σχετικών, γνωρίζουμε ότι προκειμένου η Υπηρεσία μας προχωρήσει σε ενέργειες αρμοδιότητας της, θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου μελέτη που θα αφορά την κατασκευή σκιάστρων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν, 4504/2017. Συγκεκριμένα η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να εκπονηθεί με βάση τα κριτήρια που τίθενται στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου ενώ θα πρέπει να υποβληθεί προς γνωμοδότηση και έγκριση από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο. Παράλληλα θα πρέπει να μας αποσταλεί νέα Απόφαση Δ.Σ. που θα εγκρίνει την εν λόγω μελέτη.».

 

4) Σύμφωνα με το άρθρο 15 «Εμπιστευτικότητα και διάδοση πληροφοριών» του Ν. 3622/2007 ορίζεται ότι «Τα πρόσωπα που χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετιζόμενες με τη Διεθνή Σύμβαση SOLAS 74 (ΚΕΦ ΧΙ-2), τον Κώδικα (ΙSΡS), τον Κανονισμό και την Οδηγία ή διενεργούν ελέγχους ασφαλείας οφείλουν να έχουν τον κατάλληλο βαθμό διαβάθμισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας (Αριθ. Φ. 120/6/200994 Σ.1691/8.6.2004 κυρωτική απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας) και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (Αριθ. Φ.120/1/ 136775 Σ. 486/14.2.2005 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας ΦΕΚ336 Β/16.3.2005), όπως εκάστοτε ισχύουν.». Εν προκειμένω, το Λιμεναρχείο Κατακόλου ζήτησε από το Δ.Λ.Τ.Π., δυνάμει των ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ εγγράφων του με αριθμούς πρωτοκόλλου 2343.2/2503/5-9-2018 (Σχετ.6) και 2343.2/2654/24-9-2018 (Σχετ.7), συγκεκριμένα στοιχεία που άπτονται των θεμάτων διαβάθμισης. Σε απάντηση το Δ.Λ.Τ.Π. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3855/27-9-2018 έγγραφο του απέστειλε τα ζητηθέντα στοιχεία, τα οποία το Λιμεναρχείο Κατακόλου, αξιολογώντας τα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113.11./3136/2018/17-10-2018 έγγραφο του (Σχετ.8) αποφαίνεται ότι το Δ.Λ.Τ.Π. «ομολογείότι εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Ν. 3622/07, ως προς το προσωπικό, το οποίο έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένη αλληλογραφία ΣΑΛΕ, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται σε αυτό, μόλις κατά την ημερομηνία σύνταξης του.», πιστοποιώντας με αυτή την επισήμανση την παράβαση του άρθρου 15 του Ν.3622/2007.

 

5)Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113.11 ./3136/2018/17-10-2018 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.8) τίθενται θέματα υψίστης σπουδαιότητας σχετικά με την τηρούμενη ασφάλεια στην Λιμενική εγκατάσταση Κατακόλου, αφού επισημαίνεται ότι «… 16. Ως προς ζητήματα ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Κατακόλου, σας αναφέρεται πως από πλευράς της Υπηρεσίας μας διαπιστώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, παραλείψεις από πλευράς Δ.Α.Τ.Π., σε σχέση με τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον ΣΑΛΕ.Ενδεικτικά, σας αναφέρεται,ότι από τον Οκτώβριο του 2017 (ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του υπογράφοντος) έως και σήμεραέχουν εκδοθεί οι αποφάσεις του Παραρτήματος, οι οποίες αφορούν α) μη διάθεση πόρων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το ΣΑΛΕ, μέτρων της λιμενικής εγκατάστασης, που διαχειρίζεται, ήτοι τεχνικά μέσα, κλειστό κύκλωμα με κάμερες παρακολούθησης καταγραφής, συστήματα συναγερμού, β) μη διάθεση των απαραίτητων πόρων για πρόσληψη προσωπικού φύλαξης (security) και γ) πρόσληψη ατόμου στη θέση ΥΑΛΕ, δίχως να διαθέτει τα τυπικά προσόντα από το νόμο για τη θέση αυτή, παρά τις συναφείς πρόνοιες του ισχύοντος ΣΑΛΕ.».

 

6)     Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμήθειας καυσίμων Δήμου Πύργου Οικονομικού έτους 2017 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13776/29-5-2018 έγγραφο της προς το Δ.Λ.Τ.Π. (Σχετ.9), επέστρεψε στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. τα φορολογικά παραστατικά της προμηθεύτριας Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΙ ΟΙΙ_ ΕΠΕ» με αριθμούς και ημεροχρονολογία έκδοσης αντίστοιχα 9760/30-5-2017, 10622/9-7-2017,10777/15-7-2017, 10778/15-7-2017, 11023/26-7-2017, 11024/26-7-2017, 11308/8-8-2017, 11309/8-8-2017, 11464/14-8-2017, 11466/14-8-2017, 11467/14-8-2017,11520/17-8-2017, 11521/17-8-2017, 11709/26-8-2017, 11710/26-8-2017, 11712/26-8-2017, 11877/2-9-2017, 11979/7-9-2017, 12126/15-9-2017, 12288/23-9-2017,12422/29-9-2017, 12423/29-9-2017, 12559/6-10-2017, 12560/6-10-2017, 12679/14-10-2017, 12784/20-10-2017, 12786/20-10-2017, 12884/27-10-2017, 12971/2-11-2017, 13077/9-11-2017, 13282/24-11-2017, 13283/24-11-2017, 13285/24-11-2017,13286/24-11 -2017, 13388/1-12-2017’Ί 3390/1 -12-2017, 13484/8-12-2017, 13485/8-12-2017, 13587/15-12-2017, 13588/15-12-2017, χωρίς να συντάξει το σχετικό  πρωτόκολλο παραλαβής  καυσίμων  επικαλούμενη  συγκεκριμένουςλόγους. Το Δ.Λ.Τ.Π. έκτοτε, καίτοι ζήτησα δυνάμει των υπ’ αριθμ. 179 Γ.Γ./23-8-20Ί8 (Σχετ.10) και 180/29-8-2018 (Σχετ.11) εγγράφων μου, τις απόψεις-διευκρινήσεις τους στις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου Πύργου, δεν έχω λάβει μέχρι και σήμερα απάντηση.

 

7)     Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2343.2/2669/26-9-2018 (Σχετ.12) και 2131.1/3270/2018/22-10-2018 (Σχετ.13) του Λιμεναρχείου Κατακόλουέχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι εξής δέκα οκτώ (18) Αποφάσεις επιβολής προστίμου κατά του Δ.Λ.Τ.Π. : α) Αριθ. 01/2015 – Α.Π. 511.2-2/1692/15/30-06-2015, β) Αριθ. 01/2016 – Α.Π. 2131.2/733/16/28-03-2016, γ) Αριθ. 02/2016 – Α.Π. 2131.2/734/16/28-03-2016, δ) Αριθ. 08/2016-Α.Π. 2131.2/2085/16/05-08-2016, ε) Αριθ. 09/2016 – Α.Π. 2131.2/2086/16/05-08-2016, στ) Αριθ. 10/2016 – Α.Π. 2131.2/2502/16/19-09-2016, ζ) Αριθ. 11/2016 – Α.Π. 2131.2/2503/16/19-09-2016, η) Αριθ. 92/2017 – Α.Π. 2131.2/2906/17/06-10-2017, θ) Αριθ. 93/2017 – Α.Π. 2131.2/2907/17/06-10-2017, ι) Αριθ. 94/2017 – Α.Π. 2131.2/2908/17/06-10-2017, ια) Αριθ. 95/2017 – Α.Π. 2131.2/2909/17/06-10-2017, ιβ) Αριθ. 96/2017 – Α.Π. 2131.2/2910/17/06-10-2017, ιγ) Αριθ. 08/2018 – Α.Π. 2131.2/910/18/30-03-2018, ιδ) Αριθ. 09/2018 – Α.Π. 2131.2/911/18/30-03-2018, ιε) Αριθ. 75/2018 – Α.Π. 2131.2/2348/18/21-08-2018, ιστ) Αριθ. 76/2018 – Α.Π. 2131.2/2349/18/21-08-2018, ιζ) Αριθ. 01/2018 – Α.Π. 2131.2/3189/19-10-2018, και ιη) Αριθ. 02/2018 – Α.Π. 2131.2/3190/18/19-10-2018.

 

8)     Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 15456/7-6-2016 (Σχετ.14), 22765/10-8-2016 (Σχετ.15) και 33933/31-10-2017 (Σχετ.16) έγγραφα του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, το Δ.Λ.Τ.Π. δεν έχει καταβάλλει στον Δήμο Πύργου το ποσό των 105.680,80 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε κατανάλωση ρεύματος από μέρους του, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 333076093-01 παροχή. Αφού ενημέρωσα το Δ.Λ.Τ.Π. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 185 Γ.Γ./17-9-2018 έγγραφο μου (Σχετ.17), μου απάντησαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4117/11-10-2018 έγγραφο τους (Σχετ.18), πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταβάλλει το παραμικρό ποσό στον Δήμο

 

9)     Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παροχής υπηρεσιών του

Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ.Π. έτους 2018 με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 18702/11-7-2018 (Σχετ.19), β)

18703/11-7-2018 (Σχετ.20), γ) 16563/12-7-2018 (Σχετ.21), δ) 16565/12-7-2018

(Σχετ.22), ε) 17143/13-7-2018 (Σχετ.23), στ) 17863&17864/20-7-2018 (Σχετ.24)

έγγραφα της προς το Δ.Λ.Τ.Π., επέστρεψε στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. τα στοιχεία που

αφορούν την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτά, χωρίς να συντάξει το

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, επικαλούμενη συγκεκριμένους λόγους.

Το Δ.Λ.Τ.Π. έκτοτε, καίτοι ζήτησα δυνάμει των υπ’ αριθμ. πρωτ. 179 Γ.Γ./23-8-2018

(Σχετ.25) και 180/29-8-2018 (Σχετ.26) εγγράφων μου, τις απόψεις-διευκρινήσεις

τους στις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου Πύργου, δεν έχω

λάβει μέχρι και σήμερα απάντηση.

 

10)   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. απέστειλε την από 29-5-2017Εμπιστευτική επιστολή του προς δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και συνεργάτες του εν λόγωΝ.Π.Δ.Δ., θέτοντας ως προτεραιότητα το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης τουΔ.Λ.Τ.Π. και αναζητώντας την ρύθμιση συγκεκριμένων επιμέρους οικονομικών θεμάτων,όπως «κωδικοί εσόδων, υδροδότηση πλοίων, υπηρεσίες μαρίνας,προσεγγίζοντα σκάφη, μπλοκ, κατάσταση σκαφών διαχείμανσης».

Μάλιστα ήταν τέτοια η επίγνωση της σπουδαιότητας των προαναφερομένων ζητημάτων,

που χαρακτηριστικά αναφέρει «Έχει συμπληρωθεί ο μισός χρόνος θητείαςτου παρόντος ΔΣ και πλέον αποτελεί επιτακτική ανάγκη καιπροσωπική μου προτεραιότητα να μπουν σε τάξη οι συναλλαγές της υπηρεσίας και επιπρόσθετα η είσπραξη όλων των κωδικών εσόδων,κάτι που αν διαπιστωθεί ότι δεν γίνεται, οι ευθύνες μου ως Προέδρουείναι πολύ σοβαρές (ποινική παράβαση, κακουργηματικής φύσεως)».

Αντίγραφο της συγκεκριμένης επιστολής του μου γνωστοποίησε στις 30-8-2018 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Σχετ.27). Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 181 Γ.Γ./31-8-2018 έγγραφο μου (Σχετ.28) ζήτησα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. να μου γνωστοποιήσει το συντομότερο δυνατό τις τυχόν απαντήσεις που έλαβε από τους παραλήπτες της επιστολής καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί έκτοτε για την ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων που ανέφερε, καθώςτα ζητήματα που έθιγε ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά. Η απάντηση που έλαβα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3517/11-10-2018 έγγραφο του (Σχετ.29) με παραπέμπει στην από 4-9-2018 απάντηση που έδωσε για το ίδιο θέμα η υπεύθυνη του Λογιστικού γραφείου που συνεργάζεται με το Δ.Λ.Τ.Π. στον Πρόεδρο (Σχετ.30), χωρίς όμως να έχω λάβει μέχρι και σήμερα τις δικές του εξηγήσεις-απαντήσεις στα θέματα που ο ίδιος έθιξε.

 

11)   Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

προέβη στην ακύρωση των κάτωθι Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π., για λόγους

νομιμότητας : α) 107/2016, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 193218+160344/9-11-2016

Απόφασης της και ΑΔΑ 7ΙΕΘΟΡ1Φ-ΠΟΨ (Σχετ.31), β) 115/2016, δυνάμει της υπ’ αριθμ.

πρωτ. 190906+148648/9-11-2016 Απόφασης της και ΑΔΑ 7Ξ890Ρ1Φ-6ΩΛ (Σχετ.32) ,

γ) 17/2017, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 62727/17-4-2017 Απόφασης της και ΑΔΑ

7ΓΓΨΟΡ1Φ-ΚΡ7 (Σχετ.33), δ) 57/2017, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 106244/12-6-2017

Απόφασης της και ΑΔΑ 78ΗΘΟΡ1Φ-ΞΥΡ (Σχετ.34) , ε) 88/2017, δυνάμει της υπ’ αριθμ.

πρωτ. 122000/30-6-2017 Απόφασης της και ΑΔΑ 6Θ5ΕΟΡ1Φ-ΝΗΦ (Σχετ.35), στ)

247/2017, 248/2017, 249/2017 και 251/2017, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ.

20151+20149+20142+3287+3280+3275+2384/1-2-2018 Απόφασης της και ΑΔΑ

ΩΟ0ΑΟΡ1Φ-ΨΤΞ (Σχετ.36), ζ) 190/2018, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 183101/17-9-

2018 Απόφασης της και ΑΔΑ ΩΑΕΜΟΡ1Φ-5ΜΙ (Σχετ.37) .

 

12)   Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 173 Γ.Γ./31-7-2018 έγγραφο μου (Σχετ.38) ζήτησα

από το Δ.Λ.Τ.Π. να μου γνωστοποιήσουν ΑΜΕΣΑ στοιχεία σχετικά με : α) τις συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2007 έως και σήμερα, β) το κόστος εκάστης εξ αυτών, γ) τον χρόνο παραλαβής τους, δ) τον χρόνο πληρωμής τους, καθώς και ε) αντίγραφα αυτών, ώστε να αντιπαραβάλλω τις παραδοθείσες μελέτες με τις πληρωθείσες και να διαπιστώσω εάν υπάρχει η οποιαδήποτε παραβίαση της αρχής της υπεροχής του δημοσίου συμφέροντος. Μέχρι και σήμερα δεν έχω λάβει απάντηση.

 

13)   Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 191 Γ.Γ./1-10-2018 έγγραφο μου (Σχετ.39) ζήτησα από

την Λιμενική Αρχή Κατακόλου να μου γνωρίσει τα στοιχεία αδειοδότησης της «μαρίνας

Κατακόλου» καθώς και του κάμπινγκ εντός του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος

Κατακόλου. Βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2151.25/2962/3-10-2018 του Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.40) μου γνωστοποιήθηκε ότι με βάση τα συγκεκριμένα έγγραφα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία τους προκύπτει « … στα μητρώα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος δεν υπάρχει καταχωρισμένο κανένα Κάμπινγκ που να λειτουργεί στο Κατάκολο Ηλείας…» και «… στην Υπηρεσία μας (Υπουργείου Τουρισμού! Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής/ Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού & Υποδομών Θαλασσίου τουρισμού) δεν έχει υποβληθεί…αίτημα για άδεια λειτουργίας (Τουριστικού λιμένα -Μαρίνας)». Αβίαστα λοιπόν τίθεται το ζήτημα διερεύνησης της νομιμότητας των εσόδων που τυχόν εισπράττονται από το Δ.Λ.Τ.Π. νια τις δραστηριότητες Τουριστικού λιμένα -Μαρίνας και Κάμπινγκ, καθώς και του τρόπου που τυχόν εισπράττονται.

 

14) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1329.1/14/5-9-2007 (ΦΕΚ 1854 Β713-9-2007) Υ.Α. «Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού)» ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 45) ότι «Προς ενίσχυση των πόρων του ΕΚΟΕΜΝ, καθορίζεται εισφορά που συνίσταται σε δικαίωμα αντιστοίχου ποσού σε ευρώ ή ποσοστού επί των εισπράξεων για πράξεις που διενεργούνται από το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για λογαριασμό και εξυπηρέτηση τρίτων, στα πλαίσια των νόμιμων υπηρεσιώνπου παρέχει ως ακολούθως : 1),2),3)…45) Ποσοστό 3% επί των εισπράξεων τωνΛιμενικών Ταμείων και Εταιρειών ΑΕ – Οργανισμών Λιμένων (πλην ΟΛΠ-ΟΛΘ) από εκμισθώσεις χερσαίων ζωνών λιμένων και εξομοιωμένων προς αυτές χώρων», ενώ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1329.1/90/08/18-6-2008 Διαταγή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας – Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής/ Κλάδου Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήματος Β’ με θέμα «Είσπραξη και απόδοση εσόδων ασφαλιστικών ταμείων προσωπικού Λ.Σ. (Μ.Τ.Ν.-ΕΛ.ΤΑΝ.-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.)» Κεφάλαιο Β Όρίζεται ότι «Για την ορθότερη είσπραξη των παραπάνω εσόδων και προς αποφυγή απωλειών, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες :…ΕΚΟΕΜΝ…. (2) Να μεριμνήσετε έτσι ώστε οι Φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων να σας γνωστοποιούν ανά τρίμηνο τα ποσά σου εισέπραξαν από εκμισθώσεις χερσαίων ζωνών λιμένων, επισυνάπτοντες το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας γιο το ποσό που αναλογεί στο ΕΚΟΕΜΝ».  Πλην όμως, καίτοι το ΛιμεναρχείοΚατακόλου έχει ζητήσει από το Δ.Λ.Τ.Π., βάσει των υπ’ αριθμ. πρωτ. 2822.22/2641/2018/20-9-2018 (Σχετ.41), 2822.22/2965/2018/3-10-2018 (Σχετ.42) και 2822.22/3188/2018/19-10-2018 (Σχετ.43) εγγράφων του, ενημέρωση σχετικά με την καταβολή του ποσοστού που θεσπίζεται ανωτέρω καθώς και να υποβάλλουν το σύνολο των συναφών παραστατικών, το Δ.Λ.Τ.Π. δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα απάντηση, χωρίς να γνωρίζουμε εάν έχει εξοφλήσει την όποια οφειλή του.

 

15) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 192 Γ.Γ./3-10-2018 έγγραφο μου (Σχετ.44) ζήτησα από την αρμόδια, για την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., πρωτοκόλλου και αρχείου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Π. να με ενημερώσει σχετικά με τα Πρακτικά ποιων συγκεκριμένων συνεδριάσεων διαθέτει στο αρχείο, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις 8-10-2014 μέχρι και σήμερα. Η απάντηση η οποία μου δόθηκε βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3958/8-10-2018 εγγράφου του Δ.Λ.Τ.Π. (Σχετ.45) αναφέρει ότι «Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον όγκο δουλειάς και το πλήθος των άλλων εργασιών που διεκπεραιώνω στο Δ. Λ. Τ.Π., από τον έλεγχο που διεξήχθη στο υπάρχον αρχείο του Δ.Σ. υπάρχουν επίσημα και πρόχειρα πρακτικά από 8-10-2014 έως 31-12-2016 και για το χρονικό διάστημα 1-1-2017 έως και σήμερα υπάρχουν τα πρόχειρα πρακτικά και τα επίσημα τα οποία δεν έχουν βιβλιοδετηθεί και θα είναι στη διάθεση των μελών του Δ. Σ. έως τέλος Οκτωβρίου». Ακολούθως όμως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. με το υπ’ αριθμ. 4070/9-10-2018 έγγραφο του (Σχετ. 46), αφού μου εξέθεσε τους λόγους, που κατά την άποψη του, έχουν προκληθεί διοικητικές δυσλειτουργίες μου δήλωσε «…Ουδέν εγένετο, και όχι μόνο αυτό αλλά απεστάλη στην κα Γαλάνη έγγραφο σας για την βιβλιοδέτηση των πρακτικών των Δ.Σ., σας ενημερώνω λοιπόν ότι : 1 Απαγορεύω στην κα Γαλάνη καθώς και στην κα Μαρογιάννη να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο, πλην των αρμοδιοτήτων που τους ανέθεσα και οι οποίες αφορούν την διαχείριση και τις εν γένει οικονομικές υποθέσεις της υπηρεσίας.».

Η εν λόγω αναφορά της αρμοδίας υπαλλήλου, σε συνδυασμό με την δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π., πιστοποιεί ότι από τις 1-1-2017 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και επίκλησης σε νομίμως συνταχθέντα Πρακτικά του Δ.Σ., καίτοι το Δ.Λ.Τ.Π. έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών ύψους α) 7.495.80 ΕΥΡΩ για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1029/10-5-2017 Σύμβαση Υπηρεσίας (Σχετ.47), και β) 13.282,88 ΕΥΡΩ για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1976/18-6-2018 Σύμβαση Υπηρεσίας (Σχετ.48).

 

16) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3113.11/43730/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2127/21-6-

2017) παρ. 5 υποπαρ. 1 , 3 , 5, 8, 9 ορίζεται ότι «…αποφασίζουμε 1. Την επιβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ των, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3622/2007 (281 Α’) όπως ισχύει, δημόσιου χαρακτήρα ή τοπικής αυτοδιοίκησης, Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων που είναι υπόχρεοι εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 725/2004 ΕΚ εκτός Οργανισμών Λιμένων Α.Ε….3. Τα υπέρ των ανωτέρω Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων, ανταποδοτικά τέλη, εισπράττονται στην περίπτωση που οι υπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση τους υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις, διαθέτουν (α) εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και (β) το απαιτούμενο από το ανωτέρω ^.εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1,…5. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους καθορίζεται ως ακολούθως: Α. Τα τέλη Φ/Γ πλοίων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Ι8Ρ8 καθορίζονται παγίως στο ποσό των 150€ για εξυπηρέτηση εντός των ορίων της λιμενικής εγκατάστασης (Χερσαίων και Θαλάσσιων) έως 48 ώρες, μετά το πέρας των οποίων το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 100€ για κάθε επιπλέον 24 ώρες εξυπηρέτησης. Β. Τα ανταποδοτικά τέλη επιβατών των Ε/Γ πλοίων που εξυπηρετούν την εθνική κυκλοφορία και εμπίπτουν στην κατηγορία Α, υπό την έννοια του άρθρου 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 καθώς και των Ε/Γ πλοίων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ ή/και του Κώδικα ΙSΡS και εκτελούν διεθνείς δρομολογιακούς πλόες, καθορίζονται σε 0,50€ ανά επιβιβαζόμενο από τη λιμενική τους εγκατάσταση επιβάτη. Γ. Τα ανταποδοτικά τέλη επιβατών των Ε/Γ πλοίων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ ή/ και του Κώδικα Ι8Ρ8 και εκτελούν διεθνείς περιηγητικούς πλόες, καθορίζονται σε 1€ ανά επιβάτη…8. Η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαίωσης της οικείας Λιμενικής Αρχής, χρονικής διάρκειας ισχύος τριών (03) μηνών και με την αίρεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις για την έκδοση της, ότι (α) διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), και (β) διαθέτει το απαιτούμενο από το εγκεκριμένο Σχέδιο, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1 ….9. Η παρούσα ισχύει από 01-01-2018.».

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113.11./3136/2018/17-10-2018 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.8) αναφέρεται αφενός μεν ότι […δια του (ιγ) σχετικού εγγράφου του (υπ’ αριθμ. πρωτ. 1121/08-05-2018 έγγραφο του Δ.Λ.Τ.Π.), το Δ.Λ.Τ.Π. ομολογεί ότι «έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια καμερών επιτήρησης αλλά καθυστερεί η εγκατάσταση τους»] , αφετέρου δε ότι «Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει μετά βεβαιότητας ότι ο φορέας διαχείρισης Λιμένα Κατακόλου και παρά τις όποιες προσπάθειες του, που τυχόν έχει αναλάβει σε αυτήν την κατεύθυνση, δεν πληροί τις προδιαγραφές που τάσσει η πργ. 8 εδάφιο (β) της (ι) σχετικής (ΚΥΑ Αριθμ. 3113.11/43730/2017 ( Β 2127 -21.06.2017), με αποτέλεσμα από πλευράς της Υπηρεσίας μας, να μην είναι εφικτή η χορήγηση της συναφούς βεβαίωσης του ίδιου ως άνω άρθρου, που μας ζητήθηκε δια του (ια) (αριθμ. πρωτ. 4049/22-12-2017 έγγραφο Δ.Λ.Τ.Π.) ομοίου του Δ.Λ.Τ.Π.».

Ωσαύτως, επιβάλλεται να επισημανθεί ότι στις 21-12-2017 υπογράφηκε η υπ. αριθμ. 4023/21-12-2017 18SYMV002705671 2018-02-22 σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια -Εγκατάσταση Βασικού Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού Σ.Α.Λ.Ε. Λιμένα Κατακόλου και Πληροφοριακού Συστήματος Λιμένα (Ρ.S.C.)» (Σχετ.49), ποσού 113.910,10 € (πλέον ΦΠΑ 24%) μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Π. και της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», όπου σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης ορίζεται «Η διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου του αναδόχου ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και ολοκληρώνεται σε τρεις (3) μήνες από αυτή.», ήτοι μέχρι τις 20-3-2018 . Εάν δε λάβουμε υπ’ όψιν μας την εκτίμηση του Λιμεναρχείου Κατακόλου στο ανωτέρω υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113.11./3136/2018/17-10-2018 έγγραφο του (Σχετ.8) «Με βάση πρόχειρα στατιστικά στοιχεία, σε ετήσια 3άση δέχεται περί τα 300 Κ/Ζ πλοία τα οποία κατά προσέγγιση αποβιβάζουν , 800.000 -1.200.000 τουρίστες…», υπολογίζεται ότι το Δ.Λ.Τ.Π. θα μπορούσε να εισπράττει από τις 1-1-2018, βάσει της αμέσως ως άνω επικαλούμενης ΚΥΑ 800.000 έως 1.200.000 ΕΥΡΩ ετησίως , τα οποία όμως δεν εισπράττει λόγω ότι «δεν πληροί τις προδιαγραφές που τάσσει η πργ. 8 εδάφιο (β) της σχετικής ΚΥΑ».

 

17)  Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.1/3270/2018/22-10-2018 έγγραφο του

Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.50) αναφέρεται ότι το Δ.Λ.Τ.Π. παραβιάζει τις

διατάξεις α) του άρθρου 9 «Τεχνική συνεργασία» του Ν. 2252/1994 «Κύρωση

Διεθνούς Σύμβασης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από

πετρέλαιο,1990 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 192 Α’) που ορίζει ότι «1) Τα Μέρη

αναλαμβάνουν απευθείας ή μέσω του Οργανισμού και άλλων διεθνών φορέων, όπου αυτό

είναι απαραίτητο, να παρέχουν υποστήριξη σχετικά με την ετοιμότητα και αντιμετώπιση

της ρύπανσης από πετρέλαιο σε εκείνα τα Μέρη, τα οποία αιτούν τεχνική βοήθεια: (α) για

τη ν εκπαίδευση προσωπικού, (β) για την εξασφάλιση παροχής της σχετικής τεχνολογίας,

εξοπλισμού και ευκολιών, (γ) για τη διευκόλυνση άλλων μέτρων και ρυθμίσεων για την

ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και (δ) για την

πρωτοβουλία διενέργειας από κοινού προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. (2) Τα

Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται ενεργά, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία,

κανονισμούς και πολιτική, για τη μεταφορά τεχνολογίας αναφορικά με την ετοιμότητα και

αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο.», καθώς και β) του άρθρου 13 του ΠΔ

55/1998 «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος» (58 Α’) που ορίζει μεταξύ άλλων ότι

«Με πρόστιμο μέχρι το ίδιο ποσό τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων του

παρόντος νόμου, με τις οποίες επιβάλλεται η λήψη μέτρων ή η τήρηση άλλων

διαδικασιών για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την καταπολέμηση της ρύπανσης

ακόμη και αν δεν προκλήθηκε ρύπανση.».

 

18)   Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113.11./3136/2018/17-10-2018 έγγραφο του

Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.8) επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην παρ. 14 περ. ιν)

ότι η υπ’ αριθμ. 8216/128/14 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου περί

Επικαιροποίησης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κατακόλου»

(Φ.Ε.Κ. 278729-08-2014) εφαρμόζεται μερικώς «κυρίως εν όψει της επισημάνσεως

σχετικά με την μη υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και εργασιών από το

βαρυνόμενο προς τούτο [βλ.πργ.9εδ(γ.)] και την μη ρητή πρόνοια για μερική

εφαρμογή της (η) σχετ. [βλ.πργ. 9 εδ.(ε) της παρούσης].»

 

19)   Βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2343.2/3294/2018/24-10-2018 εγγράφου του

Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.51) προς ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ Ν Ε/ΔΛΠ/ΔΛΥ, αφού

περιγράφεται η επικρατούσα κατάσταση του τουριστικού λιμένα Κατακόλου, σημειώνεται

με ιδιαίτερη έμφαση ότι «Υπό το φως των ανωτέρω, φρονούμε επιβεβλημένο να σα αναφέρουμε, ελλείψει οιασδήποτε ιχνηλάσιμης και οργανωμένης διαδικασίας ως προς την διαχείριση των ως άνω σκαφών και πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και των επιβατών τους, συνεπεία της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, εγκυμονούνται κίνδυνοι ως προς την φυσική ασφάλεια και την ασφάλεια από ανθρωπογενείς απειλές, τόσο νια τα σκάφη της προηγούμενης: πργ όσο και γενικότερα».

 

20)   Δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2343.2/3293/2018/24-10-2018 εγγράφου του

Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.52) προς ΥΝΑΝΠ/ΓΓ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΔΑΠΛΕ, γίνεται

μνεία στο αρμόδιο Υπουργείο ότι έχουν βεβαιωθεί κατά του Δ.Λ.Τ.Π. έξι (6)

σχετικές παραβάσεις έως και την 24η-10-2018, οι οποίες τελούν υπόέκδοση, ήτοι εκτός των δέκα οκτώ (18) Αποφάσεων επιβολήςπροστίμου κατά του Δ.Λ.Τ.Π. που καταγράφονται ανωτέρω στην υπ’ αριθμ.παράγραφο 7 του παρόντος (Σχετ. 12 και 13).

Το Λιμεναρχείο Κατακόλου δε, αξιολογώντας τα παραπάνω «εμμένοντα» προβλήματα καταλήγει προς το αρμόδιο Υπουργείο με το αίτημα «όπως εξετάσετε την δυνατότητα να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω, προκειμένου σταθμίσετε τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες σας, σε σχέση με τα αναφερόμενα στην πργ. 1β του Κεφ. Α του άρθρου 17 του α) σχετ.», ήτοι του Ν. 3622/2007 (Α’282) που ρητά αναφέρει ότι «Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που ασκεί εποπτεία στη λιμενική εγκατάσταση και μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούμενη έγγραφη σύσταση του προς τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης για συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισμού και του Κώδικα ΙSΡS».

 

21)   Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18187/6-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης

Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Πρασίνου (Σχετ.53), το Δ.Λ.Τ.Π. οφείλει να επιστρέψει

στον Δήμο Πύργου τα δύο (2) απορριμματοφόρα ιδιοκτησίας Δήμου Πύργου που

έχουν στην κατοχή σας. Εν συνεχεία ενημέρωσα το Δ.Λ.Τ.Π. με το υπ’ αριθμ. πρωτ.

186 Γ.Γ./18-9-2018έγγραφο μου (Σχετ.54), το οποίο μου απάντησε σχετικά με το υπ’

αριθμ. 4119/11-10-2018 έγγραφο του (Σχετ.55). Πλην όμως , όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 30180/25-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου (Σχετ.56), όχι μόνο μέχρι και σήμερα δεν έχουν επιστρέψει τα δύο (2) απορριμματοφόρα στον Δήμο, καίτοι τα έχουμε αναπόδραστη ανάγκηςαλλά μέχρι σήμερα αγνοούμε σε ποιο συνεργείο βρίσκονται.

 

22)   Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου προέβη στην ακύρωσητης υπ’ αριθμ. 168/2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π., δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 208264/26-10-2018 Απόφασης της και ΑΔΑ 7ΜΝΓΟΡ1Φ-ΤΥΟ (Σχετ.57), ήτοι ακύρωσε την Απόφαση περί ανάθεσης της φύλαξης χώρων Ι5Ρ5 μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασίας ανάρτησης διαγωνισμού, «ως μη νόμιμα ληφθείσα». Ούτως ώστε, να δημιουργεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό το ερώτημα εάν υφίσταται νόμιμη φύλαξη των χώρων ΙSΡS.

 

23)   Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισαγωγής στο Δ.Λ.Τ.Π. 1746/5-6-2018 έγγραφο του Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ.Π. (Σχετ.58) προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του εν λόγω Νομικού Προσώπου, το οποίο έλαβα γνώση δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2151.25/3329/18/30-10-2018 εγγράφου του Λιμεναρχείου Κατακόλου (Σχετ.59) αναφέρεται ότι «Ευρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσω ότι τον τελευταίο καιρό Κυκλοφορούν στην περιοχή διάφορες φήμες περί πλημμελούς άσκησης των Καθηκόντων μας όσον αφορά στη διοίκηση του Δ.Λ.Τ.Π. Επιπλέον γίνεται σύγκριση με τον τρόπο λειτουργίας της προηγούμενης Διοίκησης Του Λ. Τ., ενώ υφέρπουν και υπαινιγμοί περί παρανόμων απολαβών τόσον του Προέδρου και ετέρων μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Όλα τα ανωτέρω, κατά μη εξακριβωμένες πληροφορίες μου, φέρεται να υποκινούνται Και από μέλη της απελθούσης διοίκησης. Εκτιμώ ,ότι όλοι σας συμφωνείτε πως είναι άδικο αλλά και απαράδεκτο να δεχόμεθα μομφή από αυτούς που και κατά την άποψη του Ορκωτού Ελεγκτού που μας παρείχε την βοήθεια του κατά την διαδικασία της παράδοσης-παραλαβής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους παρήγαν έργο που προσομοιάζει προς αυτό μιάς «παιδικής χαράς». Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόληψη μας, προτείνω να αναθέσουμε σε Ορκωτό Ελεγκτή τον έλεγχο των πεπραγμένων των Προηγούμενων διοικήσεων και συγκεκριμένα της περιόδου 2007 έως 2014.».

Αξιολογώντας τους αμέσως ως άνω ισχυρισμούς , θεωρώ επιβεβλημένη την αναφορά μου στα υπ’ αριθμ. πρωτ. 135 Γ.Γ./27-10-2017 (Σχετ.60) και 137 Γ.Γ./7-11-2017 (Σχετ.61) έγγραφα μου, όπου έχω επισημάνει τις διαχρονικές δημοσιονομικές παθογένειες του Δ.Λ.Τ.Π. προς τις αρμόδιες αρχές.

 

24) Πέρα των ανωτέρω, σας παραθέτω Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου, στα οποία εκθέτονται συγκεκριμένες καταστάσεις σχετικές με την λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Π. από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου και ειδικότερα των συνεδριάσεων της 8ης-10-2014 (Σχετ.62), 18ης-6-2015 (Σχετ.63), 23ης-3-2016 (Σχετ.64), 18ης-4-2016 (Σχετ.65), 24ης-5-2016 (Σχετ.66), 22ης-6-2016 (Σχετ.67), 31ης-8-201 & (Σχετ.68), 19ης-9-2016 (Σχετ.69), 24ης-10-2016 (Σχετ.70), 1ης-11-2016 (Σχετ.71), 18ης-11-2016 (Σχετ.72), 28ης-12-2016 (Σχετ.73), 24ης-1-2018 (Σχετ.74), τικ οποίες παρατηρήσεις-καταγγελίες των μελών επιβάλλεται να εξετάσουν οι ελεγκτικές Αρχές στις οποίες απευθύνεται η παρούσα.

 

Εν κατακλείδι, συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, θεωρώ αναγκαίο να εισαχθεί προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θέμα αντικατάστασης των μελών εκείνων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου που τυχόν βαρύνονται με την ευθύνη για τα προπεριγραφέντα ζητήματα, όπου τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου οφείλουν να αξιολογήσουν τα ανωτέρω και αφού λάβουν υπόψη τους την διάταξη του άρθρου 240 παρ. 2 εδ. 2 του Ν. 3463/2006, που ορίζει ότι «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.», δύνανται να αποφασίσουν σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος ή κάποιοι από τους αποδέκτες του παρόντος μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θεωρήσουν αναγκαίο την εισαγωγή του αμέσως ως άνω θέματος προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, δύνανται να το ζητήσουν ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 67 «Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου» παρ. 2 υποπαρ. 1 του Ν.3852/2010, ενώ οι λοιποί αποδέκτες του παρόντος οφείλουν να διερευνήσουν τα αναφερόμενα στο παρόν και να προβούν στις κατάλληλες κατά την κρίση τους, και κατά το λόγο αρμοδιότητας τους, ενέργειες.

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα