ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προκήρυξη για 3 άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  • 8
    Shares

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία», με συνολική διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: ΠΕ Ψυχίατρος (Επιστημονικά Υπεύθυνος)(1), ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών (1), ΤΕ Εργοθεραπευτών (1). Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 25/7/2019 και λήγει έπειτα από δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Λεχαινά Ηλείας Τ.Κ. 27053 , απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη Διοικητικού υπόψιν κας Καλφιώτη Θεώνης (τηλ. επικοινωνίας: 2623360200 και 2623360221).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).


  • 8
    Shares