• ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Προσλήψεις 10 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Π.Ε. Ηλείας

Προσλήψεις 10 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Π.Ε. Ηλείας

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά  δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας , που εδρεύει στον Πύργο, αποφάσισε η  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 Πρόκειται συγκεκριμένα για τα παρακάτω άτομα, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα (ενδεικτικά) Αριθμός

ατόμων

100 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 24 μήνες 7 ώρες 1
101 Πύργος ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας  Γεωπόνων) ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Έως 24 μήνες 7 ώρες 1
102 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 24 μήνες 8 ώρες 1
103 Πύργος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών  (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) Έως 24 μήνες 8 ώρες 1
104 Πύργος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων  Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών  (ειδικότητας Μηχανολόγων  Μηχανικών) Έως 24 μήνες 8 ώρες 1
105 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 15 μήνες 7 ώρες 2
106 Πύργος ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Έως 15 μήνες 7 ώρες 2
107 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 24 μήνες 6 ώρες 1

 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα συναφθούν θα ισχύουν μέχρι τη λήξη κάθε έργου και με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης του έργου), για την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων, ανά κωδικό απασχόλησης:

 

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
 4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης,
 5. Να είναι ηλικίας έως 65 ετών.
 6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και να συμμετέχουν στις συναντήσεις και συσκέψεις του έργου όπου και όταν πραγματοποιούνται και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο από τους Συντονιστές των Έργων .

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

α) από την παρούσα ανακοίνωση,

β) από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14.03.2018» του ΑΣΕΠ για την απόδειξη γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας,

γ) από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14.03.2018» του ΑΣΕΠ και

δ) το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης «04.10.2016» αποκλειστικά και μόνο για την απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

 

Περιορισμοί

Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να έχουν παράλληλη σύμβαση έργου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως μέλη ομάδας έργου στα έργα που αναφέρονται στην παρούσα ή σε άλλα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ      ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την παρούσα αίτησή μου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  Π.Δ.Ε. για τους εξής κωδικούς απασχόλησης και κατά σειρά προτεραιότητας:

1)

2)

3)

4)

5)

 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της αναφερόμενης Ανακοίνωσης και δηλώνω ότι:

1.Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω.

2. (για άνδρες υποψήφιους) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή έχω πάρει αναβολή για διάστημα τουλάχιστον ίσο της απασχόλησης καιδεν έχω καταδικασθεί για λιποταξία.

3. Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι αληθή και δεσμεύομαι να προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον μου ζητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

 ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………

ΟΝΟΜΑ: ……………………………….

ΠΑΤΡ/ΜΟ: ……………………………..

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  :………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..

ΤΗΛ.: ……………………………………

E-MAIL:………………………………..

 

 

 

ΠΥΡΓΟΣ,      /      / 2018

 

Συνημμένα υποβάλλω:

1……………………………………….

2……………………………………….

3……………………………………….

4……………………………………….

5……………………………………….

6……………………………………….

 

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(ονοματεπώνυμο-υπογραφή)

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;   Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων …

Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας

ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας   ΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ …

Κοντά στον δολοφόνο της Εφύρας η Αστυνομία

Στα «ίχνη» του δολοφόνου του 68χρονου Μπάμπυ Αναγνωστόπουλου στην Εφύρα βρίσκονται, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι Αστυνομικές Αρχές του νομού. …

Το Δημοτικό Στάδιο Γαστούνης έγινε χώρος συγκέντρωσης ΑΕΚΚ

Ο χώρος του Δημοτικού Σταδίου Γαστούνης έχει μετατραπεί σε χώρο συγκέντρωσης ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών,κατασκευών και κατεδαφίσεων) που όπως βλέπουμε προέρχονται …

 • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Προσλήψεις 10 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Π.Ε. Ηλείας

Προσλήψεις 10 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Π.Ε. Ηλείας

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά  δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας , που εδρεύει στον Πύργο, αποφάσισε η  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 Πρόκειται συγκεκριμένα για τα παρακάτω άτομα, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα (ενδεικτικά) Αριθμός

ατόμων

100 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 24 μήνες 7 ώρες 1
101 Πύργος ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας  Γεωπόνων) ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Έως 24 μήνες 7 ώρες 1
102 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 24 μήνες 8 ώρες 1
103 Πύργος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών  (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) Έως 24 μήνες 8 ώρες 1
104 Πύργος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων  Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών  (ειδικότητας Μηχανολόγων  Μηχανικών) Έως 24 μήνες 8 ώρες 1
105 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 15 μήνες 7 ώρες 2
106 Πύργος ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Έως 15 μήνες 7 ώρες 2
107 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 24 μήνες 6 ώρες 1

 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα συναφθούν θα ισχύουν μέχρι τη λήξη κάθε έργου και με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης του έργου), για την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων, ανά κωδικό απασχόλησης:

 

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
 4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης,
 5. Να είναι ηλικίας έως 65 ετών.
 6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και να συμμετέχουν στις συναντήσεις και συσκέψεις του έργου όπου και όταν πραγματοποιούνται και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο από τους Συντονιστές των Έργων .

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

α) από την παρούσα ανακοίνωση,

β) από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14.03.2018» του ΑΣΕΠ για την απόδειξη γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας,

γ) από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14.03.2018» του ΑΣΕΠ και

δ) το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης «04.10.2016» αποκλειστικά και μόνο για την απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

 

Περιορισμοί

Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να έχουν παράλληλη σύμβαση έργου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως μέλη ομάδας έργου στα έργα που αναφέρονται στην παρούσα ή σε άλλα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ      ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την παρούσα αίτησή μου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  Π.Δ.Ε. για τους εξής κωδικούς απασχόλησης και κατά σειρά προτεραιότητας:

1)

2)

3)

4)

5)

 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της αναφερόμενης Ανακοίνωσης και δηλώνω ότι:

1.Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω.

2. (για άνδρες υποψήφιους) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή έχω πάρει αναβολή για διάστημα τουλάχιστον ίσο της απασχόλησης καιδεν έχω καταδικασθεί για λιποταξία.

3. Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι αληθή και δεσμεύομαι να προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον μου ζητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

 ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………

ΟΝΟΜΑ: ……………………………….

ΠΑΤΡ/ΜΟ: ……………………………..

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  :………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..

ΤΗΛ.: ……………………………………

E-MAIL:………………………………..

 

 

 

ΠΥΡΓΟΣ,      /      / 2018

 

Συνημμένα υποβάλλω:

1……………………………………….

2……………………………………….

3……………………………………….

4……………………………………….

5……………………………………….

6……………………………………….

 

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(ονοματεπώνυμο-υπογραφή)

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;   Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων …

Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας

ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Μην τολμήσετε να ακουμπήσετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας   ΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων