ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον δήμο Πύργου


Ο δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/15, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών τωνΔιευθύνσεων, μετά την κήρυξη των κοινοτήτων Λαντζοϊου και Κλινδιά της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 24/72020 και στις 26/7/2020 και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

1 ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφος Αγρονόμος Μηχανικός με προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας.

1 ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1 ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε.

2 ΔΕ Διοικητικού με προσόντα: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών με προσόντα: α) Τα τυπικά προσόντα των οδηγών, όπως προβλέπονται στο Π.Δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κύρια κι επικουρικά, για τη ΔΕ κατηγορία. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Εμπειρία σε πυροσβεστικά οχήματα και ελλείψει αυτής οποιαδήποτε εμπειρία.

1 ΔΕ Δομικών Έργων με προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Εργων ή Κτιριακών Εργων ή Δομικών Εργων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης.

Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης τριών μηνών).
  3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών όπου απαιτείται.
  4. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει αν τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του.
  7. Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο email: zasimak @1489. syzefxis . gov . gr ή ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ. 26213-62611, (Αρμόδιος υπάλληλος: Ασημακοπούλου Ζωή), εντός προθεσμίας έως 15/10/2020 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων.