24.9 C
Pýrgos
Πέμπτη, 5 Αυγούστου, 2021

Πύργος: Πρόγραμμα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για στήριξη και βοήθεια προς τους άπορους

spot_img

Προτείνουμε να Δείτε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αιτήσεις έως 20 Ιανουαρίου

 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη του Υποέργου 4 ‘Συνοδευτικά Μέτρα 5%’», το υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες οι οποίοι

–              είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος ΤΕΒΑ

–              έχουν ανήλικα τέκνα και

–              κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου

να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 20 Ιανουαρίου 2020.

 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι δράσεις που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα για τους ωφελούμενους και οι οποίες έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού με ενεργό και βιώσιμο τρόπο είναι οι παρακάτω:

 1. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)
 2. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων παιδιών

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στους ωφελούμενους που θα επιλεγούν από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την μορφή ατομικών και ομαδικών συνεδριών.

 1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Φορέας υλοποίησης είναι ο Οργανισμός “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πύργου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Αραχώβης 3, Πύργος, ΤΚ 271 31.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621024080 (ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00) και e-mail socialservicespyrgos@hamogelo.gr, projects@hamogelo.gr. Άτομο επικοινωνίας: κα Λαμπροπούλου Ειρήνη.

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να προσέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

 1. ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, τυχόν απορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση: Αραχώβης 3, Πύργος, ΤΚ 271 31.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621024080 (ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00) και e-mail socialservicespyrgos@hamogelo.gr, projects@hamogelo.gr. Άτομο επικοινωνίας: κα Λαμπροπούλου Ειρήνη.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν όλοι οι υποψήφιοι:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Παλιννοστούντος, ή Άδειας Παραμονής σε ισχύ ή λοιπού εγγράφου αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας
 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2018
 6. Βεβαίωση ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
 7. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον φορέα υλοποίησης της πράξης
 1. Διαδικασία υποβολής ένστασης

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον φορέα υπόψη αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί με βάση τα προβλεπόμενα του ΣΔΠ κατά ISO 9001:2015 που εφαρμόζει ο οργανισμός και η οποία αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων. Η επιτροπή εξετάζει το εμπρόθεσμο και εν συνέχεια το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις καθώς και στην Αρχή Διαχείρισης. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την άσκησή τους.

 1. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016] καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου. Επίσης, θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα