• OIKONOMIA
  • Πώς θα περιορίσετε τις κατασχέσεις για οφειλές – Όλη η διαδικασία

Πώς θα περιορίσετε τις κατασχέσεις για οφειλές – Όλη η διαδικασία

Σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να περιορίσετε την κατάσχεση – Πώς θα κάνετε την αίτηση στην ΑΑΔΕ

Τον περιορισμό των κατασχέσεων που τους έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς μπορούν να ζητήσουν ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από τις αρμόδιες αρχές οι οφειλέτες, υπό αυστηρές, όμως, προϋποθέσεις και διαδικασία.

Εάν έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι, σε καταθέσεις που προέρχονται από καταβολή προνοιακού ή άλλου κοινωνικού επιδόματος ή βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος ποσού, εφόσον όμως στην ισχύουσα νομοθεσία τα συγκεκριμένα επιδόματα ή βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα, όπως, π.χ., επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κ.λπ.

Ανεξάρτητα, όμως, από τα επιδόματα ή βοηθήματα οι οφειλέτες, σύμφωνα και με το ειδικό εγχειρίδιο «αναβάθμισης» των διαδικασιών ελέγχου που κοινοποίησε η ΑΑΔΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση προς την αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής αρχή, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για αξιολόγηση του αιτήματος και για τη σύνταξη σχετικής απόφασης περιορισμού της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Απαραίτητα έγγραφα

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή υποβολή της αίτησης και η ταυτόχρονη ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από οφειλέτη του Δημοσίου ή από πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής αρχή, με την οποία αιτείται τον περιορισμό ποσού ή ποσοστού επιβληθείσας από το Δημόσιο κατάσχεσης επί απαιτήσεων, πρέπει να ακολουθείται από την υποβολή και των κατωτέρω εγγράφων:
α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την έγκριση από τη φορολογική διοίκηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε αυτήν,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι η κατασχεθείσα απαίτηση, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενη, είναι σημαντικό για τη διαβίωση του υπόχρεου μέσο (π.χ., ενοίκιο).

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα), επιβάλλεται να προκύπτει από επίσημα στοιχεία-έγγραφα ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά την καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας αυτής.

Συγκρότηση φακέλου

Αμέσως μετά ο εισηγητής του αρμόδιου τμήματος για τη διαχείριση της οφειλής συγκροτεί φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: α) το περιεχόμενο της υποβληθείσας από τον τρίτο θετικής δήλωσης (άρθρο 34 ΚΕΔΕ) συνεπεία της επιβληθείσας κατάσχεσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, β) την αίτηση του οφειλέτη με τα συνυποβαλλόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά, γ) πίνακα χρεών του οφειλέτη (ατομικών / συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας).

Στη συνέχεια εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση του οφειλέτη, τους λόγους για τους οποίους ζητείται ο περιορισμός της επιβληθείσας από το Δημόσιο κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο (ατομικών και συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας), τα ληφθέντα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα προς διασφάλιση των οφειλών.

Αναλυτικά εξετάζεται η απόδειξη των επικαλούμενων από τον οφειλέτη στοιχείων περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων ικανοποίησης του αιτήματος, ενώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και η διαπίστωση μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ELENXIS ή από άλλα στοιχεία ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Εισηγητική έκθεση

Στη συνέχεια συντάσσει εισηγητική έκθεση με πλήρες ιστορικό της εξεταζόμενης υπόθεσης στο οποίο ειδικότερα πρέπει να αναφέρονται:

α) το συνολικό ύψος των χρεών του οφειλέτη (ατομικών και συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας) από κάθε αιτία,
β) τα ληφθέντα σε βάρος του αναγκαστικά και λοιπά μέτρα προς διασφάλιση της οφειλής,
γ) η θετική δήλωση του τρίτου,
δ) πληροφορίες για τον οφειλέτη, ή την ατομική του επιχείρηση, ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι μέλος κατά περίπτωση, μέχρι ποιο χρόνο έχει ελεγχθεί, τυχόν επικείμενη βεβαίωση σε βάρος του νέων οφειλών (π.χ., από έλεγχο, από φόρο κληρονομίας, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία) και το ύψος της,
ε) πληροφορίες αναφορικά με την υπαγωγή των οφειλών σε πρόγραμμα ρύθμισης και τήρησης ή μη των όρων της, στ) αιτιολογημένη άποψη κατά περίπτωση, περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος της αποδέσμευσης ποσού ή ποσοστού αυτής.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο σχετικός φάκελος με το σχέδιο της απόφασης για το εν λόγω αίτημα αποστέλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ελεγκτικής αρχής που είναι αρμόδια για την τελική γνωμοδότηση, ο οποίος εγκρίνει ή μη και υπογράφει την απόφαση περί αποδοχής ή μη του αιτήματος.

Εύρος αποδέσμευσης

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το ποσοστό αποδέσμευσης επί της κατασχεθείσας απαίτησης ορίζεται εντός των ακολούθων ορίων:
α) Έως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της δήλωσης τρίτου, με εξαίρεση τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%.
β) Έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και δώδεκα (12), διαφορετικά πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι περισσότερες του ανωτέρω ορίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανωτέρω δόσεων, το ποσοστό αποδέσμευσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Ειδικά ως προς τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), το ανωτέρω ποσοστό ισχύει έως 30%.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Όταν ο Κόροιβος κατάφερνε να χάσει το άχαστο παιχνίδι και να υποβιβαστεί!

Ήταν 13 Μαΐου του 2018. Ο Κόροιβος, είχε σχεδόν εξασφαλίσει την παραμονή του στη Basket League για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. …

Δεν αναβαθμίζεται τελικά το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας – Προς διαβούλευση το νομοσχέδιο!

Τι και αν βγάλαμε πρώτο τον Υφυπουργό μας, τι και αν βγάλαμε με κοντά 40% την ΝΔ στην Ηλεία ,τι …

Οι δυο νεκροί ήταν από την Ζαχάρω

Σύμφωνα με τις πρώτες  πληροφορίες  στο θανατηφόρο τροχαίο το οποίο συνέβη την Τετάρτη 19-6-2024 στην Πατρών-Πύργου τα οχήματα που ενεπλάκησαν …

Πατρών – Πύργου: Δύο νεκροί από την Ηλεία σε τροχαίο δυστύχημα

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε  την Τετάρτη 19-6-2024 με δύο νεκρους  από την Ηλεία στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος …

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Πανηλειακού Σάκης Σταυρόπουλος

Στη θλίψη βύθισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο και τους φιλάθλους του Πανηλειακού ο θανάτος του Σάκη Σταυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από …

Ροή ειδήσεων
Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Popular posts:

  • OIKONOMIA
  • Πώς θα περιορίσετε τις κατασχέσεις για οφειλές – Όλη η διαδικασία

Πώς θα περιορίσετε τις κατασχέσεις για οφειλές – Όλη η διαδικασία

Σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να περιορίσετε την κατάσχεση – Πώς θα κάνετε την αίτηση στην ΑΑΔΕ

Τον περιορισμό των κατασχέσεων που τους έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς μπορούν να ζητήσουν ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από τις αρμόδιες αρχές οι οφειλέτες, υπό αυστηρές, όμως, προϋποθέσεις και διαδικασία.

Εάν έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι, σε καταθέσεις που προέρχονται από καταβολή προνοιακού ή άλλου κοινωνικού επιδόματος ή βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος ποσού, εφόσον όμως στην ισχύουσα νομοθεσία τα συγκεκριμένα επιδόματα ή βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα, όπως, π.χ., επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κ.λπ.

Ανεξάρτητα, όμως, από τα επιδόματα ή βοηθήματα οι οφειλέτες, σύμφωνα και με το ειδικό εγχειρίδιο «αναβάθμισης» των διαδικασιών ελέγχου που κοινοποίησε η ΑΑΔΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση προς την αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής αρχή, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για αξιολόγηση του αιτήματος και για τη σύνταξη σχετικής απόφασης περιορισμού της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Απαραίτητα έγγραφα

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή υποβολή της αίτησης και η ταυτόχρονη ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από οφειλέτη του Δημοσίου ή από πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής αρχή, με την οποία αιτείται τον περιορισμό ποσού ή ποσοστού επιβληθείσας από το Δημόσιο κατάσχεσης επί απαιτήσεων, πρέπει να ακολουθείται από την υποβολή και των κατωτέρω εγγράφων:
α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την έγκριση από τη φορολογική διοίκηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε αυτήν,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι η κατασχεθείσα απαίτηση, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενη, είναι σημαντικό για τη διαβίωση του υπόχρεου μέσο (π.χ., ενοίκιο).

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα), επιβάλλεται να προκύπτει από επίσημα στοιχεία-έγγραφα ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά την καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας αυτής.

Συγκρότηση φακέλου

Αμέσως μετά ο εισηγητής του αρμόδιου τμήματος για τη διαχείριση της οφειλής συγκροτεί φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: α) το περιεχόμενο της υποβληθείσας από τον τρίτο θετικής δήλωσης (άρθρο 34 ΚΕΔΕ) συνεπεία της επιβληθείσας κατάσχεσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, β) την αίτηση του οφειλέτη με τα συνυποβαλλόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά, γ) πίνακα χρεών του οφειλέτη (ατομικών / συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας).

Στη συνέχεια εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση του οφειλέτη, τους λόγους για τους οποίους ζητείται ο περιορισμός της επιβληθείσας από το Δημόσιο κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο (ατομικών και συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας), τα ληφθέντα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα προς διασφάλιση των οφειλών.

Αναλυτικά εξετάζεται η απόδειξη των επικαλούμενων από τον οφειλέτη στοιχείων περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων ικανοποίησης του αιτήματος, ενώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και η διαπίστωση μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ELENXIS ή από άλλα στοιχεία ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Εισηγητική έκθεση

Στη συνέχεια συντάσσει εισηγητική έκθεση με πλήρες ιστορικό της εξεταζόμενης υπόθεσης στο οποίο ειδικότερα πρέπει να αναφέρονται:

α) το συνολικό ύψος των χρεών του οφειλέτη (ατομικών και συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας) από κάθε αιτία,
β) τα ληφθέντα σε βάρος του αναγκαστικά και λοιπά μέτρα προς διασφάλιση της οφειλής,
γ) η θετική δήλωση του τρίτου,
δ) πληροφορίες για τον οφειλέτη, ή την ατομική του επιχείρηση, ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι μέλος κατά περίπτωση, μέχρι ποιο χρόνο έχει ελεγχθεί, τυχόν επικείμενη βεβαίωση σε βάρος του νέων οφειλών (π.χ., από έλεγχο, από φόρο κληρονομίας, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία) και το ύψος της,
ε) πληροφορίες αναφορικά με την υπαγωγή των οφειλών σε πρόγραμμα ρύθμισης και τήρησης ή μη των όρων της, στ) αιτιολογημένη άποψη κατά περίπτωση, περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος της αποδέσμευσης ποσού ή ποσοστού αυτής.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο σχετικός φάκελος με το σχέδιο της απόφασης για το εν λόγω αίτημα αποστέλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ελεγκτικής αρχής που είναι αρμόδια για την τελική γνωμοδότηση, ο οποίος εγκρίνει ή μη και υπογράφει την απόφαση περί αποδοχής ή μη του αιτήματος.

Εύρος αποδέσμευσης

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το ποσοστό αποδέσμευσης επί της κατασχεθείσας απαίτησης ορίζεται εντός των ακολούθων ορίων:
α) Έως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της δήλωσης τρίτου, με εξαίρεση τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%.
β) Έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και δώδεκα (12), διαφορετικά πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι περισσότερες του ανωτέρω ορίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανωτέρω δόσεων, το ποσοστό αποδέσμευσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Ειδικά ως προς τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), το ανωτέρω ποσοστό ισχύει έως 30%.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Οι δυο νεκροί ήταν από την Ζαχάρω

Σύμφωνα με τις πρώτες  πληροφορίες  στο θανατηφόρο τροχαίο το οποίο συνέβη την Τετάρτη 19-6-2024 στην Πατρών-Πύργου τα οχήματα που ενεπλάκησαν …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων