• ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • Σοβαρές καταγγελίες από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας

Σοβαρές καταγγελίες από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας

Την άμεση προκήρυξη θέσεων ευθύνης για το σύνολο των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας ο οποίος καταγγέλλει ότι εδώ και 14 χρόνια δεν τηρούνται οι εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας που προβλέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων αναφέρει:

«Με απόλυτη ευθύνη των Περιφερειακών Αρχών και υπό την καθολική συναίνεση των κυβερνήσεων, δεν έχει πραγματοποιηθεί επιλογή των προϊσταμένων με κριτήρια επιλογής από το έτος 2008 έως σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, 14 ολόκληρα χρόνια δεν τηρούνται οι εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας που προβλέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο προσωρινές και έκτακτες καταστάσεις έχουν παγιωθεί και έχουν μεταβληθεί σε κανόνα.

Το εφαρμοζόμενο σύστημα ορισμού των προϊσταμένων με ανάθεση καθηκόντων που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκτός του ότι εγείρει ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, εκτός του ότι κρατάει σε ομηρία πολλούς συναδέλφους που δικαιούνται να κατέχουν και κατέχουν θέση ευθύνης, εκτός του ότι αδικεί μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που διαθέτουν περισσότερα προσόντα από τους υπολοίπους, εκτός του ότι λειτουργεί διαλυτικά στις υπηρεσίες, εγείρει και σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Σε πρόσφατη ειδική διοικητική προσφυγή που κατέθεσε ο Σύλλογός μας και η οποία επιτέλους εξετάσθηκε από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακυρώθηκε σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη η οποία όριζε αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης, με το σκεπτικό ότι «για να είναι νόμιμη η αναπλήρωση αυτή, θα πρέπει να συντελείται από κατά κυριολεξία προϊστάμενο υποκείμενης οργανικής μονάδας (είτε από Υπηρεσιακό Συμβούλιο είτε από ειδική διάταξη) και όχι από αναπληρωτή προϊστάμενο».

Αντίστοιχες περιπτώσεις τοποθέτησης προϊσταμένων, όπως αυτή που εξετάσθηκε από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι γνωστό ότι υπάρχουν και σε άλλες υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας όσο και στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Είναι σαφές ότι, διοικητικές πράξεις όπως: η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ακυρώνει τη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη και είναι στην ίδια κατεύθυνση με την υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 398/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΣΤ΄ τμήμα), την υπ΄ αριθ. 197/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την υπ΄ αριθ. 117/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Τμήμα Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π., θέτουν σοβαρά ζητήματα τήρησης της νομιμότητας και της διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Σύλλογός μας, με το υπ΄ αριθ. 443/16-12-2021 έγγραφό του, είχε ζητήσει την ανάκληση όλων των αντίστοιχων αποφάσεων ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων.

Η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας, δυστυχώς, με την μέχρι τώρα στάση της, έχει αποδείξει ότι είναι υπέρμαχος της αναξιοκρατίας της αδιαφάνειας, της ημετεροκρατίας, της αυθαιρεσίας και πιστή στο δόγμα «άριστος είναι ο αρεστός». Η κατάργηση της προκήρυξης των θέσεων ευθύνης για τους Γενικούς Διευθυντές που έγινε με την αριθ. πρωτ. 37760/19-5-2021 [ΑΔΑ: ΨΡ6Δ46ΜΤΛ6-4Ρ9] απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Βορίδη, αποτέλεσε ένα μεγάλο κυβερνητικό δώρο προς αυτήν, και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα μέχρι σήμερα στο εξαιρετικά επείγον έγγραφο των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (με αριθ. πρωτ.: 39403/24-5-2021) με το οποίο ζητήθηκε νέο αίτημα μέχρι 25-6-2021 για την προκήρυξη των θέσεων Γενικών Διευθυντών.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο να παραμένουν απλοί θεατές και άβουλα πιόνια στις αυθαιρεσίες της Διοίκησης, η οποία εξαιτίας της μακροχρόνιας σκόπιμης παράλειψης οφειλόμενων ενεργειών της, δημιουργεί ζητήματα παραβίασης των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας, της ελεύθερης σταδιοδρομίας, της διαφάνειας καθώς και του κράτους δικαίου.

Καλούμε άμεσα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσει:

Α) σε νέο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη του συνόλου των θέσεων των Γενικών Διευθύνσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Β) στην ταυτόχρονη έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του Ν. 3528/2007 και στην συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) με τον ορισμό ως μελών του Σ.Ε.Π. επιλεγμένων και τοποθετημένων Γενικών Διευθυντών από υπηρεσίες όμορων Περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου.

Κάθε απόφαση της Περιφερειακής Αρχής για τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης ο οποίος δεν θα είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος υποκείμενης οργανικής μονάδας αλλά αναπληρωτής προϊστάμενος αυτής, θα θεωρείται σκόπιμη και με πλήρη γνώση παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, που δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον και αποκλειστικά με τη διαδικασία των διοικητικών προσφυγών.

Επισημαίνουμε επίσης ότι το σύνολο της ευθύνης για το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας εύρεσης υπαλλήλων που να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νομοθέτης για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης, θα βαρύνει αποκλειστικά την Περιφερειακή Αρχή και απλά παραμένει ως ζητούμενο εάν η διάλυση των υπηρεσιών μας αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική της θέση».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας: Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία

Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (59) …

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κουρούτας! – Δικαιώθηκε πανηγυρικά ο ιδιοκτήτης!

Μετά από δύο περίπου χρόνια ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας …

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Κώστας Τζαβάρας

Πληροφορίες του Ilia.news κάνουν λόγο, ότι σοβαρή Πρόταση στον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία κ. …

Εγκατέλειψε στο δάσος της Μαραθιάς οκτώ νεογέννητα ζώα συντροφιάς (σκύλους)

Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, σε …

Εντοπίστηκε εργαστήριο με χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα!

Εντοπίστηκε εργαστήριο με χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα στην Κάτω Αχαΐα   Κατασχέθηκαν περίπου (3.000) απομιμητικά είδη επώνυμων εταιριών και (187) εντυπώματα …

Η υποψήφια Βουλευτής του Νομού Άννα – Μαρία Βλαγκούλη για τις πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές της Ηλείας

Η ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟΝΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ   Το ενδιαφέρον της για τις πλημμύρες που …

  • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • Σοβαρές καταγγελίες από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας

Σοβαρές καταγγελίες από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας

Την άμεση προκήρυξη θέσεων ευθύνης για το σύνολο των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας ο οποίος καταγγέλλει ότι εδώ και 14 χρόνια δεν τηρούνται οι εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας που προβλέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων αναφέρει:

«Με απόλυτη ευθύνη των Περιφερειακών Αρχών και υπό την καθολική συναίνεση των κυβερνήσεων, δεν έχει πραγματοποιηθεί επιλογή των προϊσταμένων με κριτήρια επιλογής από το έτος 2008 έως σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, 14 ολόκληρα χρόνια δεν τηρούνται οι εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας που προβλέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο προσωρινές και έκτακτες καταστάσεις έχουν παγιωθεί και έχουν μεταβληθεί σε κανόνα.

Το εφαρμοζόμενο σύστημα ορισμού των προϊσταμένων με ανάθεση καθηκόντων που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκτός του ότι εγείρει ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, εκτός του ότι κρατάει σε ομηρία πολλούς συναδέλφους που δικαιούνται να κατέχουν και κατέχουν θέση ευθύνης, εκτός του ότι αδικεί μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που διαθέτουν περισσότερα προσόντα από τους υπολοίπους, εκτός του ότι λειτουργεί διαλυτικά στις υπηρεσίες, εγείρει και σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Σε πρόσφατη ειδική διοικητική προσφυγή που κατέθεσε ο Σύλλογός μας και η οποία επιτέλους εξετάσθηκε από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακυρώθηκε σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη η οποία όριζε αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης, με το σκεπτικό ότι «για να είναι νόμιμη η αναπλήρωση αυτή, θα πρέπει να συντελείται από κατά κυριολεξία προϊστάμενο υποκείμενης οργανικής μονάδας (είτε από Υπηρεσιακό Συμβούλιο είτε από ειδική διάταξη) και όχι από αναπληρωτή προϊστάμενο».

Αντίστοιχες περιπτώσεις τοποθέτησης προϊσταμένων, όπως αυτή που εξετάσθηκε από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι γνωστό ότι υπάρχουν και σε άλλες υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας όσο και στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Είναι σαφές ότι, διοικητικές πράξεις όπως: η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ακυρώνει τη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη και είναι στην ίδια κατεύθυνση με την υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 398/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΣΤ΄ τμήμα), την υπ΄ αριθ. 197/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την υπ΄ αριθ. 117/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Τμήμα Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π., θέτουν σοβαρά ζητήματα τήρησης της νομιμότητας και της διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Σύλλογός μας, με το υπ΄ αριθ. 443/16-12-2021 έγγραφό του, είχε ζητήσει την ανάκληση όλων των αντίστοιχων αποφάσεων ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων.

Η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας, δυστυχώς, με την μέχρι τώρα στάση της, έχει αποδείξει ότι είναι υπέρμαχος της αναξιοκρατίας της αδιαφάνειας, της ημετεροκρατίας, της αυθαιρεσίας και πιστή στο δόγμα «άριστος είναι ο αρεστός». Η κατάργηση της προκήρυξης των θέσεων ευθύνης για τους Γενικούς Διευθυντές που έγινε με την αριθ. πρωτ. 37760/19-5-2021 [ΑΔΑ: ΨΡ6Δ46ΜΤΛ6-4Ρ9] απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Βορίδη, αποτέλεσε ένα μεγάλο κυβερνητικό δώρο προς αυτήν, και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα μέχρι σήμερα στο εξαιρετικά επείγον έγγραφο των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (με αριθ. πρωτ.: 39403/24-5-2021) με το οποίο ζητήθηκε νέο αίτημα μέχρι 25-6-2021 για την προκήρυξη των θέσεων Γενικών Διευθυντών.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο να παραμένουν απλοί θεατές και άβουλα πιόνια στις αυθαιρεσίες της Διοίκησης, η οποία εξαιτίας της μακροχρόνιας σκόπιμης παράλειψης οφειλόμενων ενεργειών της, δημιουργεί ζητήματα παραβίασης των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας, της ελεύθερης σταδιοδρομίας, της διαφάνειας καθώς και του κράτους δικαίου.

Καλούμε άμεσα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσει:

Α) σε νέο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη του συνόλου των θέσεων των Γενικών Διευθύνσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Β) στην ταυτόχρονη έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του Ν. 3528/2007 και στην συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) με τον ορισμό ως μελών του Σ.Ε.Π. επιλεγμένων και τοποθετημένων Γενικών Διευθυντών από υπηρεσίες όμορων Περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου.

Κάθε απόφαση της Περιφερειακής Αρχής για τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης ο οποίος δεν θα είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος υποκείμενης οργανικής μονάδας αλλά αναπληρωτής προϊστάμενος αυτής, θα θεωρείται σκόπιμη και με πλήρη γνώση παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, που δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον και αποκλειστικά με τη διαδικασία των διοικητικών προσφυγών.

Επισημαίνουμε επίσης ότι το σύνολο της ευθύνης για το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας εύρεσης υπαλλήλων που να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νομοθέτης για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης, θα βαρύνει αποκλειστικά την Περιφερειακή Αρχή και απλά παραμένει ως ζητούμενο εάν η διάλυση των υπηρεσιών μας αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική της θέση».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας: Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία

Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (59) …

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κουρούτας! – Δικαιώθηκε πανηγυρικά ο ιδιοκτήτης!

Μετά από δύο περίπου χρόνια ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας …

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Κώστας Τζαβάρας

Πληροφορίες του Ilia.news κάνουν λόγο, ότι σοβαρή Πρόταση στον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία κ. …

Εγκατέλειψε στο δάσος της Μαραθιάς οκτώ νεογέννητα ζώα συντροφιάς (σκύλους)

Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, σε …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων