ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου


Συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 29-1-2020– Σε τακτική συνεδρίαση  με θέματα:

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης «εισόδου – εξόδου» έμπροσθεν τηςεπιχείρησης  Ποτοποιϊας «Παντελής Μυλωνάς και Υιοί Ο.Ε.» που βρίσκεταιεπί της οδού Λαμπετίου της Κοινότητας Πύργου. [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ.24/2019 απόφασή της εισηγείται θετικά].

3.    Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη της θέσης του περιπτέρου τηςΤσώνη Νικολέττας που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου επί της οδού Αγ.Γεωργίου 87[Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφασή της εισηγείται τηνδιατήρηση της θέσης].

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης των χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ, κατόπιντης υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της ΕΠΖ.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης των Κοινοτήτων του Δήμου Πύργου στοΠρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2020.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης της συστατικής πράξης τηςΔΕΥΑ Πύργου.

7.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφασης τουΔημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μεταφορά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΣΠΙΤΙ» στο Δήμο Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφασης τουΔιοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ.

8.    Έκφραση γνώμης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10276/2019 εγγράφου τηςΔ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, σχετικά με μεταβολές σχολικώνμονάδων Δήμου Πύργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση –εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

9.    Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.372,60€ (Δ΄δόση 2019) στα ΝΠΔΔ«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «ΣχολικήΕπιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικώνδαπανών των σχολείων και τη μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019).

10.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτηρίουιδιοκτησίας του Δήμου Πύργου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου επί τηςπλατείας Ηφαίστου, στον φυσιολατρικό Σύλλογο Φίλων Λίμνης Μουριάς καιΑλφειού ποταμού.

11.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ΠνευματικούΚέντρου της Κοινότητας Βυτινεϊκων  στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΆγιοςΤρύφωνας Βυτινεϊκων».

12.    Γνωμοδότηση επί προγράμματος έργων και εργασιών  έτους 2020 τουΔασαρχείου Πύργου, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 281676/11-12-2019εγγράφου του.

13.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 345/2019 απόφασης τουΔημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τησυμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».

14.    Λήψη απόφασης καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσούπρονοιακού επιδόματος.

15.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας παροχής υπηρεσιώνδιαδικτύου στον κ. Σοφιανόπουλο Βασίλειο.

  -Σε ειδική συνεδρίαση  με θέμα:«Λήψη απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού  και του ΟλοκληρωμένουΠλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2020»