ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η προσωρινή διοικητική επιτροπή την Γ’ ΚΟΠ – Έκπτωτη κηρύχθηκε η προηγούμενη διοίκηση


Σε σώμα συγκροτήθηκε η προσωρινή διοικητική επιτροπή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, μετά την κήρυξη έκπτωτων μελών του Δ.Σ. της Γ’ ΚΟΠ, με  απόφαση του ∆ιευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Η προσωρινή διοικητική επιτροπή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου έχει ως εξής:

Πρόεδρος –Βασίλειος Δάρμας, αντιπρόεδρος -Αγγ. Διαμαντόπουλος, Γενικός Γραμματέας -Θεόδωρος Δρίτσας, Ταμίας- Ευάγγελος Γεωργίου και μέλη -Παντ. Δρούγας, Κων/νος Μουσάς και Χρήστος Πλιάγκος.

Έργο της Προσωρινής ∆ιοικητικής και ∆ιαχειριστικής Επιτροπής είναι:

  • Να παραλάβει δια Πρωτοκόλλου Παραλαβής παρά των, εχόντων τίτλο, έκπτωτων μελών του ∆.Σ. (Προέδρου και Ταμία) την ∆ιοίκηση, την Οικονομική ∆ιαχείριση και όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας, το οποίο θα υποβάλει στην ∆/νση Συντονισμού και Επιθεώρηση ∆ασών.
  • Να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας και των μελών αυτής όπως σύνταξη προϋπολογισμού – απολογισμού κτλ.
  • Να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και να ολοκληρώσει, εντός (3) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων της, τη διαδικασία για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
  • Να εφαρμοστούν πιστά οι διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.