ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού την Τρίτη 28 Νοεμβρίου


 

Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης, στις 20:00 το βράδυ.

Στην Ειδική Συνεδρίαση θα γίνει έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πηνειού, για το οικονομικό έτος 2016.

Στην Τακτική Συνεδρίαση θα συζητηθούν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ” στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου υπ’ αριθμ. 5182/9-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΦΦ46Ψ844-1ΓΠ), κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017, Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

2. Λήψη απόφασης για κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού χρηματοδότησης της πράξης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ” στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου υπ’ αριθμ. 5182/9-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΦΦ46Ψ844-1ΓΠ), κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017, Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 170.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση Τ.Κ. Λυγιάς».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2018.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου έτους 2017.

7. Ενημέρωση –Συζήτηση αιτήσεων και αναφορών.