Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο δήμου Πύργου

spot_img

Προτεινόμενα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00ΜΜ

Την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση.

Δείτε παρακάτω τα θέματα:

1.      Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» σχετικά με τη λειτουργία της προσωρινής ενδιάμεσης λύσης
διαχείρισης των απορριμμάτων, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του έργου:
«Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας
2018-2020».2.      Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πύργου στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας.

 1.     Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πύργου στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας.
 2. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πύργου στο Διοικητικό Συμβούλιο του
  Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ύδρευσης Ν. Ηλείας Δήμων Πύργου, Αρχαίας
  Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  4.      Λήψη απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)
  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.

  5.      Λήψη απόφασης έγκρισης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
  έτους 2019, κατόπιν των αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής
  υπ’ αριθμ.: 199/2019 (Α΄ σκέλος της απόφασης), 211/2019 και 212/2019.

 

 1.     Λήψη απόφασης τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική
  Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Πύργου».
 2. Λήψη απόφασης ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική
  Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Πύργου» και εκλογή
  Προέδρου – Αντιπροέδρου.

 

 1.     Λήψη απόφασης τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική

Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Πύργου».

 1. Λήψη απόφασης ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική
  Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Πύργου» και εκλογή
  Προέδρου – Αντιπροέδρου.

  10.     Λήψη απόφασης ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και
  ορισμός δύο (2) παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

  11.      Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 287/2019 απόφασης του
  Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  στον ορισμό Διοικητικού Συμβούλιου της
  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου (ΔΕΥΑΠ) (ως προς τον
  ορισμό του κοινωνικού φορέα και τον8.      Λήψη απόφασης τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική
  Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Πύργου».

 2. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 288/2019 απόφασης του
  Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά στον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) «ως προς τον ορισμό
  του κοινωνικού φορέα).
 3. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 289/2019 απόφασης του
  Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  της Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ( ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ) ως προς τον
  ορισμό του κοινωνικού φορέα).

 

 1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 152/2019 απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο: «Έγκριση απολογισμού
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου, για το
οικονομικό έτος 2018».

15.     Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.372,60 € (Γ΄ Δόση 2019), στα ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την «Κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων και για την μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων
από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2019».

 

 1.    Λήψη απόφασης έγκρισης  Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΚΑΠΗ στο
  Δήμο Πύργου.

  17.     Λήψη απόφασης: α. δέσμευσης ότι το έργο με τίτλο: «Αλλαγή χρήσης –
  Δομική και Μορφολογική αποκατάσταση κτιρίου Υπνωτηρίων Ο.Σ.Ε.» θα
  συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί
  (σύμφωνα με την πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή
  αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και
  β. Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 283/2019 απόφασης του Δημοτικού
  Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο
  του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας  «Ανέγερση ή/
  και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρησηδημοτικών κτιρίων» για την ένταξη του έργου «Χρήση – Δομική και

μορφολογική αποκατάσταση κτιρίου Υπνωτηρίων ΟΣΕ» προϋπολογισμού
1.874.843,00€», ως προς τον τίτλο του έργου που έχει ως εξής: «Αλλαγή
χρήσης – Δομική και Μορφολογική αποκατάσταση κτιρίου Υπνωτηρίων Ο.Σ.Ε.».

 

 1.    Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
  υπηρεσιών συντήρησης αγροτικού δικτύου και αποκατάστασης βλαβών από
  καταστροφές και σύναψη δημόσιας σύμβασης.

  19.     Λήψη απόφασης τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 300/2019
  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου
  επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.

 

 1.    Λήψη απόφασης έγκρισης αντικατάστασης μελών για τη συγκρότηση Κοινής
  Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο
  «Υποστήριξη του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά μέτρα (5%) της πράξης με τίτλο
  «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
  διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κοινωνική
  Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας (Κωδικός MIS 5000150) του Επιχειρησιακού
  Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ».

  21.     Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη
  διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πύργου.

 

 1.    Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό

Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
(άρθρο 199, παρ.6 του Ν.3463/2006).

 1. Λήψη απόφασης ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή
  του, για το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της
  ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ».

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα