• OIKONOMIA
  • Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου: Αντιδρά στην πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων…

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου: Αντιδρά στην πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων…

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου: Αντιδρά στην πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων – Παράταση στο πάγωμα των ΣΣΕ

Πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων
Παράταση στο πάγωμα των ΣΣΕ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Με το άρθρο 17 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017, άρθρο 17) απελευθερώθηκαν πλήρως οι ομαδικές απολύσεις!
Έλληνες και ξένοι εργοδότες θα μπορούν να απολύσουν όσους εργαζόμενους επιθυμούν (5, 10, 20, 30%…) καταβάλλοντας τις νόμιμες αποζημιώσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραστικά, ενημερώνοντας απλώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), το οποίο εφεξής αρκείται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας («check list») χωρίς άλλη περαιτέρω αρμοδιότητα.
Το διοικητικό μέρος των ομαδικών απολύσεων (διοικητική έγκριση-υπουργικό βέτο) καταργήθηκε, αφού, για πάνω από 30 χρόνια που ίσχυσε, απέτρεψε τις απολύσεις, προστάτευσε τους εργαζόμενους και περιόρισε την ανεργία σε ανεκτά επίπεδα.
Με το άρθρο 17 του νέου νόμου 4472/2017 μεταβάλλεται η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων και το περιεχόμενο της παρέμβασης της Διοίκησης κατόπιν και της απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 21-12-2016 (υπόθεση C-201/2015). Στην ουσία, όπως αναφέρθηκε, έχουμε πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων με την κατάργηση της διοικητικής έγκρισης («υπουργικό βέτο») και τον διακοσμητικό-διεκπεραιωτικό ρόλο του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, αντίγραφα των εγγράφων δεν θα υποβάλλονται από τον εργοδότη που προτίθεται να απολύσει, πλέον στο Νομάρχη και τον Επιθεωρητή Εργασίας, αλλά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 καταργείται η αρμοδιότητα, κατά περίπτωση, του Νομάρχη ή του Υπουργού Εργασίας να μην εγκρίνουν τις ομαδικές απολύσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση πλέον που θα προκύπτει τέτοια διαφωνία των διαπραγματευομένων στην επιχείρηση μερών, το ΑΣΕ θα διαπιστώνει μόνο αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων (έλεγχος νομιμότητας).
Το ΑΣΕ ή κάποιο άλλο κρατικό όργανο δεν θα μπορεί, δηλαδή, όπως παρατηρεί η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, να μην εγκρίνει τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας συνεκτιμώντας «τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας», όπως προβλεπόταν στο άρθρο 5 (παρ. 3) του ν. 1387/1983.
Επίσης, με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4472/2017 προβλέπεται ρητά για πρώτη φορά η δυνατότητα του εργοδότη να θέσει υπόψη των εργαζομένων, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τις ομαδικές απολύσεις, «κοινωνικό πλάνο» για τους υπό απόλυση εργαζομένους, δηλαδή μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της απόλυσης.
Μία τέτοια όμως δυνατότητα δεν προβλέπεται ως υποχρέωση του εργοδότη και δεν ορίζονται κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται τελικώς ένα τέτοιο «κοινωνικό πλάνο».

Η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4472/2017 που από 19-5-2017 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 και απελευθέρωσε τις ομαδικές απολύσεις
«Εάν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι {20} ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παρ. 1.».

Προκύπτει λοιπόν ότι το 4οΜνημόνιο η απελευθέρωσε πλήρως τις ομαδικές απολύσεις.
Εφεξής μια νέα έκρηξη των απολύσεων, συνεπώς και της ανεργίας, θα είναι κυρίαρχη τα προσεχή χρόνια, αφού αρκετές δεκάδες εργοδοτών ανέμεναν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων για να προβούν σε μαζικές και φτηνές εκδιώξεις εργατοϋπαλλήλων.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το άρθρο 16 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017) η κυβέρνηση «πάγωσε» (ανέστειλε) τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μέχρι το τέλος του 2021, δηλαδή για ακόμη τέσσερα (4) χρόνια και όχι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, όπως αρχικά όριζε το νομοσχέδιο.
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή η Yπουργός Eργασίας άλλαξε το χρονικό σημείο ισχύος της αναστολής μεταθέτοντάς το από τον Αύγουστο του 2018 στον Δεκέμβριο του 2021!

Η υπ’αριθ. 64 «προαπαιτούμενη δράση» («prior action») ανέφερε: «Αγορά εργασίας: συλλογικές διαπραγματεύσεις. Υιοθέτηση νομοθεσίας (προαπαιτούμενη δράση) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του προγράμματος του ESM. Αυτό περιλαμβάνει την αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την αρχή της επεκτασιμότητας».
Και το αγγλικό κείμενο: «Labour market: Collective bargaining Adopt legislation (prior action) in order to provide that the 2011 collective bargaining reforms will remain in force until the end of the ESM programme. This includes the suspensions of favourability principle and the extension principle».

Με το 4ο Μνημόνιο (ν. 4472/2017 άρθρο 16) παρατάθηκε η αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νέου νόμου: «1.Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 (Α΄27) η φράση «Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής» αντικαθίσταται με τη φράση «Έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής». 2.Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) η φράση «όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» αντικαθίσταται με τη φράση «έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής»».

Στην ουσία, επειδή η αρχική ρύθμιση (άρθρο 37 παρ. 6 ν. 4024/2011) αφορούσε το Μεσοπρόθεσμο 2015-2018, κρίθηκε σκόπιμο η νέα παράταση να αφορά το νέο Μεσοπρόθεσμο που λήγει τον Δεκέμβριο του 2021!

Έτσι, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ των δύο σημαντικών αυτών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέχρι τα τέλη του 2021!

Μετά την ψήφιση του 4ου Μνημονίου, οφείλει Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να ενημερώσει τα Συνδικάτα και τους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας έγκαιρα για την ΤΕΧΝΕΙΕΝΤΩΣ ΑΛΛΑΓΗ της τελευταίας στιγμής!

Φαίνεται ότι αγνοείται η νέα επιδείνωση στον μηχανισμό των ΣΣΕ, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις τους ήδη καθηλωμένους μισθούς του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα!

Η αλλαγή της αρχικής κυβερνητικής θέσης με νομοτεχνική …μεταβολή, απροειδοποίητα και στο παρά πέντε», θέτει σε κίνδυνο ανεργίας ,τους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας!

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                   Η Γραμματέας
Ζούπη Χρύσα                                              Μπέλμπα Δήμητρα

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τις προεκλογικές συγκεντρώσεις άρχισε ο Φαρμάκης – Τρεις και ο Ναμπίλ

– Μια βραδιά στο Καπελέτο… Μια βραδιά στο Καπελέτο…Περίμεναν μεγαλύτερη διέλευση κόσμου αφού παίρνουν στις δημοσκοπήσεις 70% αλλά μάλλον παίρνουν …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Αγόρασε κινητό τηλέφωνο και δεν το παρέλαβε ποτέ

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος άγνωστου δράστη για απάτη Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε …

Δύο τραυματίες σε εκτροπή οχήματος ανάμεσα σε Σαβάλια – Γαστούνη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν το απόγευμα δύο άτομα μετά από εκτροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, ανάμεσα σε Σαβάλια …

«Εξαφανίζονται» οι θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Αμαλιάδα!

Εκτός από τις κολώνες που «φυτρώνουν» στη μέση του δρόμου, στον δήμο Ήλιδας συμβαίνουν… και άλλα «μαγικά»! Ένα από αυτά; …

  • OIKONOMIA
  • Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου: Αντιδρά στην πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων…

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου: Αντιδρά στην πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων…

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου: Αντιδρά στην πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων – Παράταση στο πάγωμα των ΣΣΕ

Πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων
Παράταση στο πάγωμα των ΣΣΕ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Με το άρθρο 17 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017, άρθρο 17) απελευθερώθηκαν πλήρως οι ομαδικές απολύσεις!
Έλληνες και ξένοι εργοδότες θα μπορούν να απολύσουν όσους εργαζόμενους επιθυμούν (5, 10, 20, 30%…) καταβάλλοντας τις νόμιμες αποζημιώσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραστικά, ενημερώνοντας απλώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), το οποίο εφεξής αρκείται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας («check list») χωρίς άλλη περαιτέρω αρμοδιότητα.
Το διοικητικό μέρος των ομαδικών απολύσεων (διοικητική έγκριση-υπουργικό βέτο) καταργήθηκε, αφού, για πάνω από 30 χρόνια που ίσχυσε, απέτρεψε τις απολύσεις, προστάτευσε τους εργαζόμενους και περιόρισε την ανεργία σε ανεκτά επίπεδα.
Με το άρθρο 17 του νέου νόμου 4472/2017 μεταβάλλεται η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων και το περιεχόμενο της παρέμβασης της Διοίκησης κατόπιν και της απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 21-12-2016 (υπόθεση C-201/2015). Στην ουσία, όπως αναφέρθηκε, έχουμε πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων με την κατάργηση της διοικητικής έγκρισης («υπουργικό βέτο») και τον διακοσμητικό-διεκπεραιωτικό ρόλο του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, αντίγραφα των εγγράφων δεν θα υποβάλλονται από τον εργοδότη που προτίθεται να απολύσει, πλέον στο Νομάρχη και τον Επιθεωρητή Εργασίας, αλλά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 καταργείται η αρμοδιότητα, κατά περίπτωση, του Νομάρχη ή του Υπουργού Εργασίας να μην εγκρίνουν τις ομαδικές απολύσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση πλέον που θα προκύπτει τέτοια διαφωνία των διαπραγματευομένων στην επιχείρηση μερών, το ΑΣΕ θα διαπιστώνει μόνο αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων (έλεγχος νομιμότητας).
Το ΑΣΕ ή κάποιο άλλο κρατικό όργανο δεν θα μπορεί, δηλαδή, όπως παρατηρεί η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, να μην εγκρίνει τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας συνεκτιμώντας «τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας», όπως προβλεπόταν στο άρθρο 5 (παρ. 3) του ν. 1387/1983.
Επίσης, με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4472/2017 προβλέπεται ρητά για πρώτη φορά η δυνατότητα του εργοδότη να θέσει υπόψη των εργαζομένων, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τις ομαδικές απολύσεις, «κοινωνικό πλάνο» για τους υπό απόλυση εργαζομένους, δηλαδή μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της απόλυσης.
Μία τέτοια όμως δυνατότητα δεν προβλέπεται ως υποχρέωση του εργοδότη και δεν ορίζονται κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται τελικώς ένα τέτοιο «κοινωνικό πλάνο».

Η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4472/2017 που από 19-5-2017 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 και απελευθέρωσε τις ομαδικές απολύσεις
«Εάν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι {20} ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παρ. 1.».

Προκύπτει λοιπόν ότι το 4οΜνημόνιο η απελευθέρωσε πλήρως τις ομαδικές απολύσεις.
Εφεξής μια νέα έκρηξη των απολύσεων, συνεπώς και της ανεργίας, θα είναι κυρίαρχη τα προσεχή χρόνια, αφού αρκετές δεκάδες εργοδοτών ανέμεναν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων για να προβούν σε μαζικές και φτηνές εκδιώξεις εργατοϋπαλλήλων.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το άρθρο 16 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017) η κυβέρνηση «πάγωσε» (ανέστειλε) τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μέχρι το τέλος του 2021, δηλαδή για ακόμη τέσσερα (4) χρόνια και όχι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, όπως αρχικά όριζε το νομοσχέδιο.
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή η Yπουργός Eργασίας άλλαξε το χρονικό σημείο ισχύος της αναστολής μεταθέτοντάς το από τον Αύγουστο του 2018 στον Δεκέμβριο του 2021!

Η υπ’αριθ. 64 «προαπαιτούμενη δράση» («prior action») ανέφερε: «Αγορά εργασίας: συλλογικές διαπραγματεύσεις. Υιοθέτηση νομοθεσίας (προαπαιτούμενη δράση) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του προγράμματος του ESM. Αυτό περιλαμβάνει την αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την αρχή της επεκτασιμότητας».
Και το αγγλικό κείμενο: «Labour market: Collective bargaining Adopt legislation (prior action) in order to provide that the 2011 collective bargaining reforms will remain in force until the end of the ESM programme. This includes the suspensions of favourability principle and the extension principle».

Με το 4ο Μνημόνιο (ν. 4472/2017 άρθρο 16) παρατάθηκε η αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νέου νόμου: «1.Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 (Α΄27) η φράση «Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής» αντικαθίσταται με τη φράση «Έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής». 2.Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) η φράση «όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» αντικαθίσταται με τη φράση «έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής»».

Στην ουσία, επειδή η αρχική ρύθμιση (άρθρο 37 παρ. 6 ν. 4024/2011) αφορούσε το Μεσοπρόθεσμο 2015-2018, κρίθηκε σκόπιμο η νέα παράταση να αφορά το νέο Μεσοπρόθεσμο που λήγει τον Δεκέμβριο του 2021!

Έτσι, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ των δύο σημαντικών αυτών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέχρι τα τέλη του 2021!

Μετά την ψήφιση του 4ου Μνημονίου, οφείλει Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να ενημερώσει τα Συνδικάτα και τους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας έγκαιρα για την ΤΕΧΝΕΙΕΝΤΩΣ ΑΛΛΑΓΗ της τελευταίας στιγμής!

Φαίνεται ότι αγνοείται η νέα επιδείνωση στον μηχανισμό των ΣΣΕ, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις τους ήδη καθηλωμένους μισθούς του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα!

Η αλλαγή της αρχικής κυβερνητικής θέσης με νομοτεχνική …μεταβολή, απροειδοποίητα και στο παρά πέντε», θέτει σε κίνδυνο ανεργίας ,τους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας!

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                   Η Γραμματέας
Ζούπη Χρύσα                                              Μπέλμπα Δήμητρα

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τις προεκλογικές συγκεντρώσεις άρχισε ο Φαρμάκης – Τρεις και ο Ναμπίλ

– Μια βραδιά στο Καπελέτο… Μια βραδιά στο Καπελέτο…Περίμεναν μεγαλύτερη διέλευση κόσμου αφού παίρνουν στις δημοσκοπήσεις 70% αλλά μάλλον παίρνουν …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Αγόρασε κινητό τηλέφωνο και δεν το παρέλαβε ποτέ

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος άγνωστου δράστη για απάτη Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων