ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου


Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 15 του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού».
  2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
  3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χωρών των δήμων της χώρας».
  4. Λήψη απόφασης υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Σπυρίδωνος» με αριθ. μελ. 78/09.