Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σήμερα Τρίτη 11/7

spot_img

Προτεινόμενα

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, σήμερα Τρίτη 11-7-2017 και ώρα 19.30 μ.μ,

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 151/2017 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφασης της επιχείρησης.
 2. Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) για τη λειτουργία και διαχείριση «Εργαστηρίου Ζωγραφικής Δήμου Πύργου»

β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της.

 1. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών και ψήφισης πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης απόδοσης της τιμητικής διάκρισης του Επίτιμου Δημότη, στους  κ.κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή,  Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ιωάννη Τσιρώνη,  Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου.
 2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο τη διερεύνηση προσόντος (γνώστης της διαλέκτου Ρομανί) της προσληφθείσας διαμεσολαβήτριας ΡΟΜΑ καθώς και των επόμενων στη σειρά κατάταξης υποψηφίων.
 1. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη: α. της από 16-5-2017  ένστασης της κ. Αναστασίας Οικονομοπούλου (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και

 β: της από 12-6-2017 συμπληρωματικής της ανωτέρω ένστασης του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») με Α.Μ. 206/2005, που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11855/2-5-2017 απόφασης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής που επέβαλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου.

 1. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη : α. της από 16-5-2017 ένστασης της Αναστασίας Οικονομοπούλου (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και β: της από 12-6-2017 συμπληρωματικής της από 16-5-2017  ένστασης του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») με Α.Μ. 206/2005, που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11856/2-5-2017 απόφασης επιβολής ποινικής ρήτρας (ανασυνταγμένη) που επέβαλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του μη λειτουργούντος σχολείου του Αγίου Γεωργίου Λαντζοίου στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης της Δ.Ε.Π.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ανατολικού τμήματος του υπό αναστολή λειτουργίας, Δημοτικού Σχολείου Λασταιϊκων στον Οργανισμό  «Το χαμόγελο του παιδιού», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφασης της Δ.Ε.Π.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης της χρήσης μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Επιταλίου στο Νηπιαγωγείο Επιταλίου για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση της Δ.Ε.Π.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αποστόλων στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων» για την  χρησιμοποίησή του ως έδρα του συλλόγου, καθώς και για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14/20177 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.Π.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
  • «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης και εντοπισμού οχημάτων» (τμηματική παραλαβή)
  • «Καθαρισμός υδραυλάκων Δ.Ε. Ωλένης» (τμηματική παραλαβή)
  • «Συντήρηση, Επισκευή και συμπλήρωση πυρασφάλειας – πυρόσβεσης θεάτρου Απόλλων»
  • « Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε επτά (7) μόνιμους υπαλλήλους του δήμου με θέμα τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.
 1. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 3.697,04€ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, στο δήμο.
 1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο, προστίμου λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων και ανάρτησης διαφημιστικών αφισών του κ. Μιχαλόπουλου Κων/νου του Βασιλείου.

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα