• ΗΛΕΙΑ
  • Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Πύργου

Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Πύργου

Στο Δημαρχείο Πύργου, στις 23 του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ., η τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τo άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2019, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 6/2019 και 7/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2019, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 97/2019 και 102/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων
της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 39/2019 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Πύργου» οικ. έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» περί
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019.
5. Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
Πύργος 19 – 4 – 2019
2
6. Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της
Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου, για τη δημιουργία
χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων.
7. Λήψη απόφασης: α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας» με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»
β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ»
γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.
8. Λήψη απόφασης: α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικής και πολιτιστικών υποδομών και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
γ. Κάλυψης της οικονομικής διαφοράς σε περίπτωση που η χρηματοδότηση δεν
επαρκεί.
δ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.
9. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
των Δήμων» του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου
Πύργου Γ. Βασιλακόπουλος» οριστικού ποσού 600.000,00€ με το ΦΠΑ.
10. Λήψη απόφασης κατανομής στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» της
συμπληρωματικής κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών ΚΑΠ 2019, προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψης δαπανών θέρμανσης των
σχολείων του Δήμου Πύργου , ποσού 27.079,32 ευρώ.
11. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στο
Δημοτικό Σχολείο Βουνάργου και στο Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα Μαγούλας, στο
1
ο
Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Καράτουλα και Γυμνάσιο Επιταλίου.
12. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος Μαθητείας (αποφοίτων
ΕΠΑΛ) στο Δήμο Πύργου.
13. Λήψη απόφασης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου, λόγω αντικατάστασης
παραιτηθέντος μέλους.
14. Λήψη απόφασης: α. Καθορισμού ύψους αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΗΚΕΠ και
β. Καθορισμού ύψους αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης της επιχείρησης.
3
15. Λήψη απόφασης επανακαθορισμού της θέσης στάσης Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν.
Ηλείας που βρίσκεται στην είσοδο της Τ.Κ. Αγριδίου Δ.Ε. Βώλακος Δήμου Πύργου
Ν. Ηλείας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
16. Λήψη απόφασης : α. Επέκτασης δημοτικού φωτισμού:
-Στην Τ.Κ. Μαγούλας
-Στην Τ.Κ. Κουτσοχέρας
β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
17. Λήψη απόφασης κατάργησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ – αποξήλωση φωτιστικών
ιστών εντός της Δ.Κ. Πύργου.
18. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον
κόμβο Αγ. Γεωργίου», με αριθμ.μελ. 16/2017.
19. Λήψη απόφασης έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 4ου
ΠΚΝΜΕ του έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012.
20. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστρή» με Α.Μ. 21/2012.
21. Λήψη απόφασης για την εκ νέου έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 83/2019 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
22. Λήψη απόφασης έγκρισης αλλαγής εργοστασίου προμήθειας ελαστικών, λόγω
ανωτέρας βίας.
23. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΡΑΣΗ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
24. Λήψη απόφασης απονομής μεταλλίων διάκρισης και εξειδίκευση της σχετικής
πίστωσης.
25. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τις εορτές του Πάσχα και
εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.
26. Λήψη απόφασης :
26.1 Πραγματοποίησης εκδήλωσης εις μνήμη του ήρωα της Επανάστασης Βιλαέτη
στην Τ.Κ. Λαντζοϊου στις 13 Μαϊου 2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
26.2 Πραγματοποίησης εκδήλωσης στα «Φονικά» της Τ.Κ. Καράτουλα στις 14-7-2019
και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
26.3 Διοργάνωσης των αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ» στις 15-6-2019
και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης .
26.4 Συνδιοργάνωσης με τον Παλαιστικό Σύλλογο Πύργου «ΤΙΤΑΝ» αγώνων και
εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
26.5 Συνδιοργάνωσης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Συμπολιτείας Ολυμπίας σε
εκδηλώσεις για την εκεχειρία και τον δρόμο της εκεχειρίας 2019 που θα
πραγματοποιηθούν στις 5-4-2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
26.6 Συνδιοργάνωσης με τη ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ της 20ης ΑΓΡΟΤΕΚ που θα πραγματοποιηθεί
από 2 έως 5 Μαϊου 2019 στο θεματικό Πάρκο Ξυστρή και εξειδίκευση της
σχετικής πίστωσης.
4
27. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου στο πάρκο της ΣΠΚ στο
Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πύργου «ΗΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ» με ή χωρίς αντίτιμο, για
την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 22 Ιουνίου 2019.
28. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη δύο αιθουσών διδασκαλίας, του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Πύργου 19-20 Μαΐου 2019, στο Σύλλογο Ξένων Γλωσσών, για τη
διεξαγωγή εξετάσεων NOCN και LAAS/PALSO περιόδου Μαΐου 2019.
29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Πύργου
για τη διεξαγωγή εξετάσεων του Βρετανικού Συμβουλίου, το Σάββατο 11 Μαΐου 2019.
30. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 5ου Δημοτικού Σχολείου
Πύργου, στην ESOLNET HELLAS, για τη διεξαγωγή γραπτών και προφορικών
εξετάσεων γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2019.
31. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη, αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Πύργου 8-9
Ιουνίου 2019 για τη διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων Europalso και ESB.
32. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 3ου Γυμνασίου , για τη
διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας DELF του Γαλλικού Ινστιτούτου , από
Παρασκευή 10/5/2019 έως Κυριακή 12/5/2019.
33. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου
Πύργου, στην ΕΛΜΕ Ηλείας στις 7 και 28 Μαϊου 2019 για την πραγματοποίηση
προβολών των «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΡΑΔΙΩΝ».
34. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου
Πύργου , στο κέντρο Προσχολική Αγωγής « Marietta» , το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης και για θέατρο Σκιών –Καραγκιόζης.
35. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.
36. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων:
36.1 «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Σπυρίδωνος» δαπάνης 150.000,00€ με ΦΠΑ.
36.2 «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» δαπάνης 898.230,78€ με ΦΠΑ.
37. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών:
37.1 Της επιτροπής παραλαβής συμβάσεων γενικών υπηρεσιών έτους 2018
37.2 Της επιτροπής παραλαβής συμβάσεων γενικών υπηρεσιών έτους 2019
37.3 Της επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών με
ηλεκτρολογικό/Μηχανολογικό ή συναφές αντικείμενο 2019.
37.4 Της επιτροπής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και συντήρησης
οχημάτων έτους 2019.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστείες και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες σε βάρος γυναικών και (22) …

Ο Δήμος Ήλιδας απειλεί με ποινικές διώξεις για το νερό ενώ έπρεπε να είναι φυλακή όλοι, μελετητές, κατασκευαστές και δήμος… ;

 Η κοροϊδία από τον δήμο Ήλιδας για το νερό συνεχίζεται – Πληρώσαμε σχεδόν 30 εκατομμύρια και νερό δεν έχουμε  ; …

Τι απέγινε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών του Αυγενάκη στην Ολυμπία;

Και να οι φωτογραφίες. Και να οι ανακοινώσεις, αλλά η Αρχαία Ολυμπία ακόμα περιμένει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών που …

  • ΗΛΕΙΑ
  • Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Πύργου

Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Πύργου

Στο Δημαρχείο Πύργου, στις 23 του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ., η τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τo άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2019, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 6/2019 και 7/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2019, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 97/2019 και 102/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων
της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 39/2019 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Πύργου» οικ. έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» περί
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019.
5. Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
Πύργος 19 – 4 – 2019
2
6. Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της
Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου, για τη δημιουργία
χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων.
7. Λήψη απόφασης: α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας» με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»
β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ»
γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.
8. Λήψη απόφασης: α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικής και πολιτιστικών υποδομών και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
γ. Κάλυψης της οικονομικής διαφοράς σε περίπτωση που η χρηματοδότηση δεν
επαρκεί.
δ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.
9. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
των Δήμων» του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου
Πύργου Γ. Βασιλακόπουλος» οριστικού ποσού 600.000,00€ με το ΦΠΑ.
10. Λήψη απόφασης κατανομής στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» της
συμπληρωματικής κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών ΚΑΠ 2019, προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψης δαπανών θέρμανσης των
σχολείων του Δήμου Πύργου , ποσού 27.079,32 ευρώ.
11. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στο
Δημοτικό Σχολείο Βουνάργου και στο Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα Μαγούλας, στο
1
ο
Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Καράτουλα και Γυμνάσιο Επιταλίου.
12. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος Μαθητείας (αποφοίτων
ΕΠΑΛ) στο Δήμο Πύργου.
13. Λήψη απόφασης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου, λόγω αντικατάστασης
παραιτηθέντος μέλους.
14. Λήψη απόφασης: α. Καθορισμού ύψους αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΗΚΕΠ και
β. Καθορισμού ύψους αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης της επιχείρησης.
3
15. Λήψη απόφασης επανακαθορισμού της θέσης στάσης Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν.
Ηλείας που βρίσκεται στην είσοδο της Τ.Κ. Αγριδίου Δ.Ε. Βώλακος Δήμου Πύργου
Ν. Ηλείας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
16. Λήψη απόφασης : α. Επέκτασης δημοτικού φωτισμού:
-Στην Τ.Κ. Μαγούλας
-Στην Τ.Κ. Κουτσοχέρας
β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
17. Λήψη απόφασης κατάργησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ – αποξήλωση φωτιστικών
ιστών εντός της Δ.Κ. Πύργου.
18. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον
κόμβο Αγ. Γεωργίου», με αριθμ.μελ. 16/2017.
19. Λήψη απόφασης έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 4ου
ΠΚΝΜΕ του έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012.
20. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστρή» με Α.Μ. 21/2012.
21. Λήψη απόφασης για την εκ νέου έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 83/2019 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
22. Λήψη απόφασης έγκρισης αλλαγής εργοστασίου προμήθειας ελαστικών, λόγω
ανωτέρας βίας.
23. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΡΑΣΗ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
24. Λήψη απόφασης απονομής μεταλλίων διάκρισης και εξειδίκευση της σχετικής
πίστωσης.
25. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τις εορτές του Πάσχα και
εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.
26. Λήψη απόφασης :
26.1 Πραγματοποίησης εκδήλωσης εις μνήμη του ήρωα της Επανάστασης Βιλαέτη
στην Τ.Κ. Λαντζοϊου στις 13 Μαϊου 2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
26.2 Πραγματοποίησης εκδήλωσης στα «Φονικά» της Τ.Κ. Καράτουλα στις 14-7-2019
και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
26.3 Διοργάνωσης των αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ» στις 15-6-2019
και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης .
26.4 Συνδιοργάνωσης με τον Παλαιστικό Σύλλογο Πύργου «ΤΙΤΑΝ» αγώνων και
εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
26.5 Συνδιοργάνωσης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Συμπολιτείας Ολυμπίας σε
εκδηλώσεις για την εκεχειρία και τον δρόμο της εκεχειρίας 2019 που θα
πραγματοποιηθούν στις 5-4-2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
26.6 Συνδιοργάνωσης με τη ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ της 20ης ΑΓΡΟΤΕΚ που θα πραγματοποιηθεί
από 2 έως 5 Μαϊου 2019 στο θεματικό Πάρκο Ξυστρή και εξειδίκευση της
σχετικής πίστωσης.
4
27. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου στο πάρκο της ΣΠΚ στο
Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πύργου «ΗΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ» με ή χωρίς αντίτιμο, για
την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 22 Ιουνίου 2019.
28. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη δύο αιθουσών διδασκαλίας, του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Πύργου 19-20 Μαΐου 2019, στο Σύλλογο Ξένων Γλωσσών, για τη
διεξαγωγή εξετάσεων NOCN και LAAS/PALSO περιόδου Μαΐου 2019.
29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Πύργου
για τη διεξαγωγή εξετάσεων του Βρετανικού Συμβουλίου, το Σάββατο 11 Μαΐου 2019.
30. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 5ου Δημοτικού Σχολείου
Πύργου, στην ESOLNET HELLAS, για τη διεξαγωγή γραπτών και προφορικών
εξετάσεων γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2019.
31. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη, αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Πύργου 8-9
Ιουνίου 2019 για τη διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων Europalso και ESB.
32. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 3ου Γυμνασίου , για τη
διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας DELF του Γαλλικού Ινστιτούτου , από
Παρασκευή 10/5/2019 έως Κυριακή 12/5/2019.
33. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου
Πύργου, στην ΕΛΜΕ Ηλείας στις 7 και 28 Μαϊου 2019 για την πραγματοποίηση
προβολών των «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΡΑΔΙΩΝ».
34. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου
Πύργου , στο κέντρο Προσχολική Αγωγής « Marietta» , το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης και για θέατρο Σκιών –Καραγκιόζης.
35. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.
36. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων:
36.1 «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Σπυρίδωνος» δαπάνης 150.000,00€ με ΦΠΑ.
36.2 «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» δαπάνης 898.230,78€ με ΦΠΑ.
37. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών:
37.1 Της επιτροπής παραλαβής συμβάσεων γενικών υπηρεσιών έτους 2018
37.2 Της επιτροπής παραλαβής συμβάσεων γενικών υπηρεσιών έτους 2019
37.3 Της επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών με
ηλεκτρολογικό/Μηχανολογικό ή συναφές αντικείμενο 2019.
37.4 Της επιτροπής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και συντήρησης
οχημάτων έτους 2019.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστείες και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες σε βάρος γυναικών και (22) …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων