ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου


            Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου Τετάρτη 21-2-18 ώρα 18:00μμ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Δ΄ τριμήνου 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση της Ο.Ε.
 2. Λήψη απόφασης: α. Ορισμού μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» και β. Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικ. Χρήσεως 2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 47/2017 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικ. Χρήσεως 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 50/2017 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικ. Χρήσεως 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 51/2017 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης της διενέργειας τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικονομικής χρήσης 2018,  ορισμός ορκωτών λογιστών – ελεγκτών» και καθορισμός του ύψους της αμοιβής τους.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός  και ο πίνακας στοχοθεσίας  (ΟΠΔ) του Ν.Π. οικ. Έτους 2018.
 2. Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους προερχόμενου από τη μειοψηφία, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας νέας δημοπρασίας των ήδη καθορισθέντων με την υπ’ αριθμ. 148/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θέσεων, για την τοποθέτηση καντινών, ομπρελών – ξαπλωστρών οι οποίες δεν πληρώθηκαν.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του Ταχυδρομικού Καταστήματος Καράτουλα που βρίσκεται επί της Κ.Ε.Ο.  Καράτουλα του Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά].

 

 1. Λήψη απόφασης: Α. έγκρισης του 3ου Σ.Π. & 2ου Σ.Π. της μελέτης: «Αναθεώρηση – επέκταση – πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Επιταλίου Ν. Ηλείας» και

             Β. Παράτασης προθεσμίας της μελέτης έως 3-12-2018.

 1. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος», με Α.Μ 78/09,  μέχρι 30-3-2018.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
 • «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» με Α.Μ. 58/2011.
 • «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 52/2010 .
 • «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Αλφειούσας» με Α.Μ. 5/2013
 • «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι (β΄εργολαβία)» με Α.Μ. 21/2013.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 1ου Γυμνασίου, στο 1ο Λύκειο Πύργου από 18 έως 22 Απριλίου 2018, για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.
 2. Λήψη απόφασης για τη σύνδεση πίλαρ, οδοφωτισμού στις Τ.Κ. Μαγούλας, Χειμαδιού και Καράτουλα ποσού 2.398,89€ (με το ΦΠΑ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

 1. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 226/2017 με τίτλο «Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Διονυσίου Γεωργίας του Νικολάου»

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης εγγραφής του Δήμου Πύργου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018.

 

 1. Λήψη απόφασης γνωμοδότησης για το ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών έτους 2018 του Δασαρχείου Πύργου.

 

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης της επιτροπής εκτίμησης κατά περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων, για το έτος 2018.
 2. Λήψη απόφασης συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων, για το έτος 2018.
 3. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης έως 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87).

 

 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και  υπηρεσιών  του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» έτους 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασης – εισήγησης του διοικητικού του συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Θεματικό Πάρκο Ξυστρή» με Α.Μ.: 21/2012.
 3. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06) για το Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών [τρείς (3) δημοτικοί σύμβουλοι, ο ένας προερχόμενος από τη μειοψηφία] .
 4. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γ.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τον χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών, την εξέταση αιτημάτων χορήγησης βεβαίωσης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στις παράλιες περιοχές του δήμου.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών των αντικειμένου «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» [τμηματική παραλαβή, 1426/29-12-2017 τιμολόγιο]