ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Πύργου

 • 4
  Shares

Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Πύργου , στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα  Τρίτη   και ώρα  18.30  μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2019.
 2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για άμεσες επείγουσες ανάγκες των Δ/νσεων του Δήμου Πύργου, έτους 2019.
 2. Λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, για άμεσες επείγουσες ανάγκες στο Δήμο Πύργου, έτους 2019.
 3. Λήψη απόφασης ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έτους 2019 διάρκειας έως τη λήξη των προγραμμάτων.
 4. Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Πύργου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του έργου: «Επισκευή και αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου Γ. Βασιλακόπουλος» ποσού 1.300.000,00€ με το Φ.Π.Α.
 2. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης έργου: «Παρεμβάσεις στις υποδομές των πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 1.298.000,00€ στο υποπρόγραμμα 1 του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»
 3. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 492/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 699.980,41€ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας» με Α.Μ. 25/2015.
 5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/2017 έως τις 15 Μαρτίου 2019.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης: α. Της παράτασης λειτουργίας του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» με κωδ. ΟΠΣ 5001808 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

γ. Της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 510Δ/18-10-2016 απόφασης Δημάρχου με ίδια μέσα (ΑΙΥΜ)

δ. Της παροχής εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Πύργου, για την υπογραφή της αίτησης παράτασης.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου, με ταυτόχρονη ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Λήψη απόφασης αποδοχής παραίτησης δημοτικού συμβούλου από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη:
  • Των χώρων του 1ου ΕΠΑΛ για τη λειτουργία του ΙΕΚ και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
  • Χώρου του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο: «ΑΙΓΑΙΟΝ» για τις προπονήσεις τους.
  • Χώρου του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο: «Γ.Α.Σ.ΠΥΡΓΟΣ 99» για τις προπονήσεις τους.
  • Χώρου του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο: «Φιλαθλητικός Όμιλος Πύργου» για τις προπονήσεις τους.
 2. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 410/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: παραχώρηση του γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο πετοσφαίρισης κορασίδων  «ΠΥΡΓΕΑΣ».

 

 1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης των πιστώσεων:
  • Ποσού 244,08€ για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Ποσού 50.987,40€ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών
  • Ποσού 3.898,50€ για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων του γραφείου Δημάρχου»

 

 1. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

 

 1. Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ στο ΚΔΑΠ.

 

 1. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2019.
 2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων:
  • «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας» δαπάνης 670.000,00€ με Φ.Π.Α. με Α.Μ. 36/2013.
  • «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Πύργου» δαπάνης 660.344,28€ με Φ.Π.Α. με Α.Μ. 44/2009.
 3. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006) για το Τμήμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 4. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 314/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αγροτική οδοποιϊα των Τ.Δ. Βουνάργου – Κατσαρού – Φοναϊτικα – Αγ. Απόστολοι» με Α.Μ. 7/2014

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας: «Ενίσχυση Τεχνικής Υποστήριξης και Φροντίδας αδέσποτων».

 • 4
  Shares