400 χιλιάδες ευρώ για το Κάστρο Χλεμούτσι  από το INTERREG

spot_img

Προτεινόμενα

400 χιλιάδες ευρώ εγκρίθηκαν από το INTERREG για να διατεθούν αποκλειστικά για την προβολή  ανάδειξη και αξιοποίηση του Μεσαιωνικού κάστρου Χλεμούτσι στα πλαίσια της δράσης   «Καινοτόμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα των προσβάσιμων κάστρων σε διασυνοριακό επίπεδο».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκτός από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης και οι Δήμοι Nardò Ιταλία, Δήμος CARPI Δήμος  Rijeka, Κροατία Δήμος  KOPER, Σλοβενία Δήμος  IVANČNA GORICA, Σλοβενία Δήμος  KUKES, Αλβανία Δήμος  PODGORICA, Μοντενέγκρο Δήμος  MOSTAR, Βοσνία καθώς επίσης και Πανεπιστήμια  από Ιταλία, Κροατία, Μοντενέγκρο.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο με το διακριτικό τίτλο “EMO.Undergrounds” στοχεύει στη συστηματοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων προώθησης, αξιοποίησης και καλύτερης πρόσβασης των επισκεπτών αναγνωρισμένων πολιτιστικών αγαθών (κάστρα, φρούρια, άλλα πολιτιστικά κτίρια με υπόγειες εγκαταστάσεις) και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση, με βιώσιμο τρόπο, της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ενεχόμενων τουριστικών προορισμών της Αδριατικής-Ιονίου με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και καινοτόμων εργαλείων μάρκετινγκ. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εμπλεκόμενων περιοχών για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και η βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, μέσω της προώθησης νέων ολοκληρωμένων πολιτιστικών προϊόντων  βασισμένων στις προδιαγραφές που αυτές θέτουν. Προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου το έργο έχει σχεδιάσει την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης παρεμβάσεων προσανατολισμένης στην από κοινού βιώσιμη διαχείριση και προώθηση διασυνοριακών πολιτιστικών χώρων – προσβάσιμων κάστρων ενσωματώνοντας την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στις εμπλεκόμενες περιοχές του έργου.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης, μελέτες για την εικονική παρουσίαση των προσβάσιμων κάστρων στις εμπλεκόμενες περιοχές, ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών, παρεμβάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης της ασφάλειας στα προσβάσιμα κάστρα, καθώς και δράσεις διασυνοριακής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης / κατάρτισης και δημιουργίας θεσμικής ικανότητας στον συγκεκριμένο τομέα.

Στόχοι του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των εμπλεκόμενων περιοχών μέσω της ανταλλαγής ολοκληρωμένων καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ειδικοί στόχοι του είναι:

  • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων και των φορέων του τουρισμού και του πολιτισμού.
  • Η αύξηση των τουριστικών ροών στις περιοχές του έργου.
  • Η προώθηση της διεθνοποίησης των εικονικών και καινοτόμων συνδέσεων / διαδρομών στους πολιτιστικούς χώρους (προσβάσιμα κάστρα) των εμπλεκομένων περιοχών.
  • Η επισήμανση και χρήση κοινών και αποτελεσματικών διαδικασιών για τη βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση και αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων.
  • Η ενίσχυση των ικανοτήτων των τουριστικών πρακτόρων και των φορέων χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Η δημιουργία νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας σε καινοτόμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η ενεργοποίηση πρωτοβουλιών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης με στόχο την προώθηση του ρόλου των Δήμων στην καινοτόμο διαχείριση και την προώθηση των πολιτιστικών χώρων, καθώς και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του έργου.

Δράσεις του έργου:

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής  πακέτα εργασίας:

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ0  Κόστη προετοιμασίας και κλεισίματος του έργου

ΠΕ1  Διαχείριση Έργου

ΠΕ2  Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

ΠΕ3 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των πολιτιστικών και φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του έργου (Έγκριση κοινού σχεδίου δράσης για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση των επιλεγμένων τουριστικών προορισμών, με ένδειξη στόχων / λειτουργικών εργαλείων για την υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων ενεργειών, Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που έχουν συμφέροντα στον τομέα δημιουργικού-πολιτιστικού τουρισμού στις περιοχές στόχους )

ΠΕ4  Σχεδιασμός και ανάπτυξη εικονικών διαδρομών σε κάστρα της περιοχής παρέμβασης του έργου (ανάπτυξη βιωματικών μονοπατιών με βάση τις πιο προηγμένες τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που μόνο αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν την καθοδήγηση των επισκεπτών και των χρηστών σε μια συναισθηματική διαδρομή στην ιστορία και το μύθο του κάστρου, ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που στοχεύουν την εικονική διερεύνηση του κάστρου)

ΠΕ5  Ανάπτυξη ικανοτήτων και εκπαίδευση σε καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες κοινής διαχείρισης πολιτιστικών χώρων

ΠΕ6  Δράσεις για την προώθηση του έργου έξω από την επιλέξιμη περιοχή του έργου (ΣΥΝΈΔΡΙΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΠΕΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου

2.933.110,58 ευρώ

Προϋπολογισμός Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στο έργο

400.314,94  ευρώ

Διάρκεια

30 μήνες

 

Δήλωση  Δημάρχου Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ

«Συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις για χρηματοδοτήσεις καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 400 χιλιάδες ευρώ , μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG   για την προβολή και  αξιοποίηση του Κάστρου Χλεμουτσι που αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο Μεσαιωνικό Κάστρο στην Ελλάδα. Θα γίνουν δράσεις virtual reality (εικονική πραγματικότητα) , προβολές και προβολή του Κάστρου προκειμένου να επιτύχουμε την τουριστική αξιοποίηση του. H πρόταση έγινε τον Νοέμβριο του 2016…Όλες οι δράσεις θα γίνουν με τη συνεργασία και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. Αποδεικνύουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παρόντες και νοιαζόμαστε για το Δήμο μας, έχουμε εξασφαλίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτήσεις (Πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ) για όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία  όταν υλοποιηθούν θα αλλάξουν την όψη του Δήμου  μας».

Δήλωση Αντιδημάρχου Προγραμματισμού Ανδρέα Μίγκου

 

«Πρόκειται για το INTERREG, ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ αυστηρό, που συμμετείχαμε μαζί με Δήμους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες.

Φανταστείτε ότι η πρόταση είχε κατατεθεί το 2016 και τα αποτελέσματα βγήκαν τώρα… Η πρόταση κατετάγη 2η σε βαθμολογία από όλες τις προτάσεις. Οριστικές αποφάσεις για τις ακριβείς δράσεις θα ληφθούν το φθινόπωρο σε συνάντηση των εκπροσώπων των 5 χωρών. Είναι μεγάλη επιτυχία για το Δήμο μας και για την προβολή του Κάστρου Χλεμούτσι».

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα