ΗΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέριμνα για αποζημιώσεις και δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών αλιέων…   


Προτεραιότητα στην βιώσιμη αλιεία στην συνάντηση Αραμπατζή- Βασιλόπουλου στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης     

Όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο της αλιείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τέθηκαν στην συνάντηση της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρο Βασιλόπουλο παρουσία του  Προϊσταμένου  της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΔΕ Σταύρου Βέρρα και της Προϊσταμένης του τμήματος αλιείας της Π.Ε Ηλείας Αθανασίας Μιχαλοπούλου.  Στην αρμόδια υφυπουργό έγινε αναλυτική ενημέρωση για τα ζητήματα με κυρίαρχα αυτά των αποζημιώσεων των αλιέων λόγω της πανδημίας και της  δημιουργίας μητρώου ερασιτεχνών αλιέων προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη και λαθραία αλιεία και να προασπιστεί η βιωσιμότητα της μικρής παράκτιας αλιείας. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 

  • Αναμόρφωση της αλιευτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στα κριτήρια της επαγγελματικότητας των αλιέων, ώστε να διαφυλαχθεί ο κλάδος και να εφαρμοστεί ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων του αλιευτικού τομέα από τις Υπηρεσίες προκειμένου να μην προκύπτουν διαφορές και αίσθημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναλλασσόμενων πολιτών. Ωστόσο επειδή μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί κάποια νομοθετική ρύθμιση παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη μνεία στις περιπτώσεις των νεοεισερχόμενων στην αλιεία.
  • Επανεξέταση της χρονικής περιόδου αλιείας του αλιευτικού εργαλείου της Μηχανότρατας, με πιθανότητα μετατόπισής της, εφόσον τα αλιευτικά δεδομένα το επιτρέπουν. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν 16 μηχανότρατες.
  • Εξέταση της παράτασης λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου της Βιντζότρατας αφού γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρόσφατου διαχειριστικού σχεδίου. Σας γνωρίζουμε ότι στην Περιφέρειά μας εργάζονται επτά (7) βιντζότρατες.
  • Σχετικά με τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων περιοχών με βλάστηση Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) έχουν διατυπωθεί διαμαρτυρίες ντόπιων αλιέων ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και σε συνδυασμό με απαγορεύσεις σε περιοχές Natura και τοπικές απαγορεύσεις περιορίζονται τα διαθέσιμα αλιευτικά πεδία.
  • Έχουν διατυπωθεί αιτήματα από παράκτιους αλιείς, οι οποίοι αναμένουν Υπουργική Απόφαση για επέκταση της ισχύος της μηχανής (μέχρι τα 15 KW) και της χωρητικότητας του σκάφους, για όσα σκάφη έχουν μικρότερη μηχανή ή είναι κωπήλατα, για λόγους ασφάλειας των αλιέων αλλά και λόγω αδυναμίας εύρεσης μηχανής μικρής ισχύος για αντικατάσταση.
  • Όσον αφορά τη διαδικασία εκμίσθωσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων (σύνταξη διακηρύξεων/συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού, διεξαγωγή δημοπρασιών, έκδοση Αποφάσεων, Συμβάσεις, κ.α.) προκειμένου για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου είναι ανάγκη, αφού ληφθεί υπόψη και η λειτουργία των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μετά την εφαρμογή του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αυτές να κωδικοποιηθούν με τον πιο πρόσφορο τρόπο και να αποσταλούν στις υπηρεσίες αλιείας των Περιφερειών αναλυτικά οι διαδικασίες και οδηγίες επ’ αυτών.
  • Επαναφορά ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών αλιέων προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη και λαθραία αλιεία και να προασπιστεί η βιωσιμότητα της μικρής παράκτιας αλιείας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του αλιευτικού στόλου και στην Περιφέρειά μας.
  • Μέριμνα για αποζημιώσεις αλιέων όταν έχουν καταστροφές αλιευτικών εργαλείων από προστατευόμενα είδη, όπως δελφίνια και θαλάσσιες χελώνες, γεγονότα που παρατηρούνται συχνά σε κάποιες περιοχές και πλήττουν το χαμηλό εισόδημά τους.